به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته (تجديد نظر شده 1386)

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

 

استاندارد حسابداري شماره 12
افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
(تجديد نظر شده 1386)

 


فهرست مندرجات


شماره بند
¾ پيشگفتار (8)- (1)
¾ استاندارد حسابداري شماره 12 ” افشاي اطلاعات اشخاص وابسته“
* هدف
1
* دامنه کاربرد
5-2
* تعاريف
6
* هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
12-7
* افشا
24-13
* تاريخ اجرا
25
* مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
26
* پيوست : مباني نتيجه‌گيرياستاندارد حسابداري شماره 12
افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
(تجديد نظر شده 1386)

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداري شماره 12 با عنوان افشاي اطلاعات اشخاص وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 12 قبلي مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجراست.
تغييرات اصلي
دامنه کاربرد
(2) واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي مي‌باشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.
تعاريف
(3) تعريف ” شخص وابسته “ با افزودن موارد زير بسط داده شده است:
• اشخاص داراي کنترل مشترک بر واحد تجاري،
• مشارکتهاي خاصي که واحد تجاري در آن شريک خاص است، و
• طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري، يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين‌گونه طرحها.

(4) در اين استاندارد اصطلاح ” مديران اصلي“ تعريف شده است.
هدف از افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
(5) مباحث مربوط به نحوه تعيين قيمت در معاملات با اشخاص وابسته و نيز موارد افشاي مربوط به آن، حذف شده است؛ زيرا اين استاندارد براي اندازه‌گيري معاملات با اشخاص وابسته بکار نمي‌رود.
(6) در استاندارد تصريح شده است که دو شريک خاص تنها بواسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص، اشخاص وابسته نيستند.
افشا
(7) استاندارد، الزامات افشا در باره موارد زير را تصريح کرده است:
• مانده‌ حسابهاي فيمابين با اشخاص وابستـه، دوره تسويـه و نرخ سود تضميـن شـده، تضمين‌هاي مربوط و ماهيت مابه‌ازاي تسويه.
• جزئيات هرگونه تضمين ارائه شده يا دريافت شده، و
• تسويه بدهيها از طرف واحد تجاري يا توسط واحد تجاري ازطرف شخص ديگر.

(8) ساير الزامات جديد افشا به شرح زير است:
• افشاي اينکه شرايط معاملات با اشخاص وابسته با شرايط حاکم بر ساير معاملات انجام شده در روال عادي داد و ستدهاي واحد تجاري (معاملات حقيقي) يکسان است، در مواردي که اين امر قابل اثبات باشد.
• هزينه مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول ناشي از معاملات با اشخاص وابسته.
• مبلغ معاملات، و مبالغ پرداختني به اشخاص وابسته و مبالغ دريافتني از آنان به تفکيک طبقات مشخص.
• نام واحد تجاري اصلي و کنترل‌کننده نهايي، چنانچه متفاوت باشد، و در صورت عدم تهيه صورتهاي مالي براي استفاده عمومي توسط واحدهاي مزبور، نام واحد تجاري اصلي بعدي که اين کار را انجام مي‌دهد.
• موارد افتراق با اهميت بين شرايط حاکم بر معاملات با اشخاص وابسته با شرايط حاکم بر ساير معاملات انجام شده در روال عادي داد و ستدهاي واحد تجاري.


استاندارد حسابداري شماره 12
افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
(تجديد نظر شده 1386)
اين استاندارد بايد باتوجه به ” مقدمه‌اي بر استانداردهاي حسابداري“ مطالعه و بکار گرفته شود.

هدف
1 . هدف این استاندارد، تعيين الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده‌کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري ممکن است تحت تأثير وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهاي فيمابين قرار گرفته باشد.
دامنه کاربرد
2 . این استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته شود:
الف. تشخيص روابط و معاملات با اشخاص وابسته،
ب . تشخيص مانده حسابهای فيمابين واحد تجاری و اشخاص وابسته آن،
ج . تشخيص شرایطی که افشای موارد مندرج در بندهای ” الف“ و ” ب“ الزامی می‌شود، و
د . تعیین افشای لازم درباره موارد مندرج در بندهاي ” الف“ و ” ب“.

3 . واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشند، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي‌گيرد، مگر اينکه اوراق سهام يا اوراق مشارکت واحد تجاري گزارشگر به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي باشد.
4 . طبق اين استاندارد، معاملات با اشخاص وابستـه و مانده‌ حسابهاي فيمابين بايد در صورتهاي مالي کليه واحدهاي تجاري ازجمله صورتهاي مالي جداگانه واحد تجاري اصلي، شريک خاص يا سرمايه‌گذار که طبق استانداردهاي حسابداري شماره 18، 20 و 23 ارائه مي‌شود افشا گردد.
5 . در صورتهاي مالي يک واحد تجاري، معاملات با اشخاص وابسته و مانده‌ حسابهاي فيمابين با سایر واحدهای تجاری گروه افشا مي‌شود. در صورتهاي مالي تلفيقي، معاملات با اشخاص وابسته درون گروهي و مانده‌ حسابهاي درون گروهي حذف مي‌گردد.
تعاريف
6 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
• شخص وابسته : یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که :
• الف. به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه :
1 . واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاري فرعی و واحدهای تجاري فرعی هم‌گروه) ،
2 . در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، يا
3 . بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد .
• ب . واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 20
با عنوان ” حسابداري سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ ) ،
• ج . مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 23 با عنوان ” حسابداري مشارکتهاي خاص“) ،
• د . از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد،
• ﻫ . خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهاي ” الف“ يا ” د“ باشد،
• و . توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي ” د“ يا ” ﻫ “ کنترل مي‌شود، تحت کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و يا اينکه سهم قابل ملاحظه‌اي از حق رأي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد، و
• ز . طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين گونه طرحها باشد.

• معامله با شخص وابسته : انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است.
• خويشاوندان نزديک : خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خويشاوندان نسبي و سببي طبقه‌اول تا سوم است.
• کنترل : توانایی راهبري سیاستهای مالی و عملیاتی يک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعاليتهاي آن.
• مديران اصلي : اشخاصی‌ که به‌طور موظف يا غير موظف اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدايت و کنترل فعالیتهای واحد تجاری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده دارند، از جمله شامل اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و مديران ارشد اجرايي.
• کنترل مشترک : مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي.
• نفوذ قابل ملاحظه : توانایی مشارکت در تصمیم‌گیریهای‌مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور.

هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته
7 . رابطه با اشخاص وابسته از ویژگيهاي معمول فعاليتهاي تجاري است. برای مثال، برخي واحدهای تجاری بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‌دهند. در این شرایط، واحد تجاري با داشتن کنترل، کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه مي‌تواند بر سياستهاي مالي و عملياتي واحد سرمايه‌پذير تأثير بگذارد.
8 . رابطه با شخص وابسته می‌تواند بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاری تأثیر داشته باشد. اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمي‌دهند. برای مثال، يک واحد تجاری فرعي ممکن است کالاهای خود را به قيمت يا شرايطي متفاوت با ساير مشتريان به واحد تجاري اصلي بفروشد. همچنین مبالغ معاملات بین اشخاص وابسته ممکن است با مبالغ مشابه بين اشخاص غير وابسته يکسان نباشد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 6-11-1393, 18:39

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی