به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 28 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

بخشنامه شرايط معافيت مالياتي شركتهاي تعاوني و خصوصي

 

 

سازمان امور مالياتي با ابلاغ بخشنامهاي دستورالعمل شرايط معافيت مالياتي شركتهاي تعاوني و خصوصي در حال توسعه موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه محاسبه
آن را به كليه واحدهاي مالياتي سراسر كشور ابلاغ كرد.

متن بخشنامه

نظر به اينكه به موجب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 تغييراتي در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره يك آن به عمل آمده است لذا به منظور اتخاذ رويه واحد و ايجاد امكان استفاده از تسهيلات مقرر در ماده مذكور دستورالعمل اجرايي، به شرح زير ابلاغ ميشود:

  1. براساس مفاد ماده 138 اصلاحي، منحصراð شركتهاي تعاوني و خصوصي مشمول مزاياي مقرر در ماده مزبور ميباشند.
  2. آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي و يا معدني مصرف شود با رعايت شرايط ذيل ميتوانند از معافيت مالياتي موضوع ماده 138 اصلاحي بهرهمند شود.

1-2. قبل از شروع به اجراي طرح، گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي ذيربط به طرح توسعه و بازسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني يا ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني جديد را در قالب طرح سرمايهگذاري معين، به وزارتخانه ذيربط تسليم و مجوز لازم را تحصيل كرده باشد.

2-2. برنامه زمانبندي اجراي طرح سرمايهگذاري و همچنين شروع و خاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده است.

3-2. هزينههاي «طرح سرمايهگذاري» بايد در گزارش توجيهي مذكور به تفكيك تعيين شده باشد.

4-2. انجام هزينههاي هر طرح بايد در حسابهاي جداگانه ثبت شود و قابل تطبيق اقلام هزينه مندرج در گزارش توجيهي طرح سرمايهگذاري مربوط باشد.

5-2. چنانچه طي دوره اجراي طرح، هزينههاي مربوط به هر سرفصل بيشتر اقلام مندرج در گزارش توجيهي طرح، هزينه شده باشد در صورتي كه پس از رسيدگي، هزينههاي انجام شده مورد تاييد قرار گيرد و در مجموع كل مبلغ سرمايهگذاري تغييري حاصل نشود موجب محروميت از معافيت نخواهد شد.

6-2. گزارش توجيهي و مستندات و مدارك مربوط به طرح سرمايهگذاري همراه با اظهارنامه مالياتي اولين سال اجراي طرح به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم شود.

7-2. شركت براي هر طرح سرمايهگذاري، حداكثر تا چهار سال ميتواند از معافيت مزبور استفاده كند. معافيت از سود ابرازي براي اولين سال مالي شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد بود.

8-2. طرح حداكثر ظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در گزارش توجيهي طرح سرمايهگذاري به بهرهبرداري برسد.

3. در صورتي كه هزينههاي انجام شده بابت طرح يا طرحهاي سرمايهگذاري در يك سال مالي مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد معافيت مالياتي مازاد مذكور در سنوات بعدي قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافيت بيش از چهار سال يا احتساب اولين سال مالي شروع اجرايي طرح نخواهد بود.

4. نظر به اينكه سود ابرازي، با تسليم اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زيان در مهلت مقرر قانوني براي اداره امور مالياتي محرز ميشود. بنابراين عدم تسليم اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زيان در فرجه قانوني، موجب محروميت از معافيت مالياتي مقرر براي همان سال عملكرد خواهد بود.

5. چنانچه مؤدي اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط را در مهلت مقرر قانوني تسليم كرده و سود ابراز كرده باشد ليكن به دلايل ديگري درآمد مشمول ماليات وي از طريق عليالراس تشخيص شود به شرط داشتن ساير شرايط از معافيت مالياتي مقرر بهرهمند خواهد شد.

6. راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم نيز در صورت بروز هر يك از موارد مندرج در اين تبصره علاوه بر وصول معادل مبلغ معافيتهاي مالياتي منظور شده موضوع متن ماده اخيرالذكر از تاريخ سررسيد پرداخت آن مالياتها، جريمه مقرر در ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم به ميزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد.

7. رسيدگي به هزينههاي اجرايي طرح يا طرحهاي سرمايهگذاري و احراز آن در قالب طرح سرمايهگذاري معين ارائه شده از طرف مؤدي مالياتي به عهده ادارات امور مالياتي به عهده ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي حسب مورد خواهد بود.

8.  چنانچه شركت اجازه توسعه و تكميل واحدهاي صنعتي و معدني موجود يا ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني جديد را قبل از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني عملكرد سال 1380 و سالهاي قبل از آن براي طرح مزبور اقدام به اندوخته كرده باشد موضوع تابع مقررات ماده 138 و تبصره يك و دو قانون قبل از اصلاحيه اخير بوده كه در صورت دارا بودن ساير شرايط مشمول معافيت مالياتي ماده مزبور خواهد بود.

9. براي روشن شدن بيشتر موضوع و به عنوان مثال ماليات متعلق به سود ابرازي شركت با اعمال معافيت در ماده قانوني اصلاحي ياد شده در فرضهاي مختلف به شرح زير محاسبه ميشود:

شركتي طرح سرمايهگذاري خود را براي سنوات 84-1381 به وزارت صنايع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوط به هزينههاي انجام شده طرح و سود ابرازي شركت طي سنوات ياد شده به شرح جدول ذيل باشد.

براي محاسبه ماليات:

1-9. عملكرد سال 1381 چون هزينههاي انجام شده بيش از سود ابرازي است. ماليات كل سود مربوطه مشمول معافيت 50 درصد به شرح زير است:

312 =" " 25% * 50% *2500

2-9. عملكرد سال 1382 سود ابرازي پيش از هزينههاي انجام شده طرح طي سال مورد بحث است. در ضمن مبلغ500 ريال از هزينههاي سال قبل نيز ميتواند از معافيت اين ماده بهرهمند شود.

250="25%" * 50% (500 + 1500)

3-9. عملكرد سال 1383، چون شركت داراي زيان بوده، لذا هزينه طرح انجام شده ارسال مزبور نميتواند از معافيت مالياتي موضوع ماده 138 استفاده كند

4-9. عملكرد سال 1384، سود ابرازي مبلغ 4500 ريال و هزينه اجرايي طرح در آن سال 3000 ريال است بنابراين در سال مذكور مؤدي علاوه بر هزينههاي اجراي طرح در سال مذكور ميتواند مبلغ 1500 ريال از هزينه اجرايي طرح مربوط به سال 1383 كه داراي زيان بوده از معافيت مالياتي بهرهمند شود.

25/56= 25% * 50% * (1500+3000)

شرح

1381

1382

1383

1384

جمع

هزينه طبق طرح مصوب

2000

3000

1500

3000

9500

هزينه انجام شده طرح

3000

1500

2000

3000

9500

سود مشمول ماليات ابرازي

2500

2000

(1500)

4500

-

جهت اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-07-1393, 10:30

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی