به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 30 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

ثبت شرکت -ثبت رویدادهای مالی و مدارک در دفاتر حسابداری

حساب: نقد و بانک دفتر کل صفحه ۱

شماره صفحه روزنامهتاریخشرحبدهکاربستانکارتشخیصمانده
1
13763ابانماه  سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت ۳۲٠٠٠٠٠٠   بد ۳۲٠٠٠٠٠٠
6ابانماه  خرید یک دستگاه آپارتمان   ۳٠٠٠٠٠٠٠ بد ۲٠٠٠٠٠٠
8ابانماه دریافت وام از آقای فرشاد ۱٠٠٠٠٠٠٠   بد ۱۲٠٠٠٠٠٠
14ابانماه پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی   ۳٠٠٠٠٠٠ بد ۹٠٠٠٠٠٠
18ابانماه خرید ملزومات اداری   ٥٥٠٠٠٠ بد ۸٤٥٠٠٠٠

دفتر معین:

حساب های معین، مجموعه حساب های کمکی یا مکمل برخی از حساب های دفتر کل هستند.

حساب های معین                                                 حساب دفتر کل

در شکل می بینید که یک حساب دفتر کل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، که در هر یک اطلاعاتی در مورد تک تک بستانکاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته می شود. برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده می کنیم.

موسسه آموزش زبان دانا

سند حسابداری
 

شرحعطف معینمعینبدهکاربستانکار
اثاثه

حساب های پرداختنی فروشگاه مجید

خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی 

 

 

 ۱ 

 

 

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠  

 ۳٥٠٠٠٠٠ 

      ۳٥٠٠٠٠٠ ۳٥٠٠٠٠٠دفتر معین حساب های پرداختنی

حساب: فروشگاه مجید صفحه: ۱

شماره سند حسابداریتاریخشرحبدهکاربستانکارتشخیصمانده
۳ 13767ابانماه  خرید نسیه اثاثه   ۳٥٠٠٠٠٠ بس ۳٥٠٠٠٠٠


تراز آزمایشی حساب های دفتر کل

فهرستی از نام و مانده کلیه حساب های دفتر کل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر کل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.
۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش
۲- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر کل
۳- محاسبه جمع ستون بدهکار و ستون بستانکار
٤- کشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام کار تهیه تراز آزمایشی است.

تراز آزمایشی زیر از مانده حساب های دفتر کل مؤسسه دانا در تاریخ 30 آبان ماه 1376 تهیه شده است.

موسسه آموزش زبان دانا

تراز آزمایشی 30 آبان ماه  1376

نام و حسابمانده
بدهکاربستانکار
نقد و بانک

ملزومات

 اثاثه

آپارتمان

حساب های پرداختنی

وام پرداختنی

سرمایه خانم فضیلت

۸٤٥٠٠٠٠  

٥٥٠٠٠٠  

۱۱٠٠٠٠٠٠

۳٠٠٠٠٠٠٠ 

   

 

 

 

  ۸٠٠٠٠٠٠

 ۱٠٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠ 

جمع 000/٠٠٠/50 000/٠٠٠/50


تراز نامه:

از روی تراز آزمایشی حساب های دفتر کل می توان تراز واحد اقتصادی تهیه کرد.
تراز آزمایشی مؤسسه دانا در تاریخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶ به شرح زیر می باشد.

موسسه آموزش زبان دانا

تراز نامه به تاریخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶ (ارقام به ریال)

دارائی ها

نقد و بانک                  8450000

ملزومات                     550000

اثاثه                       ۱۱٠٠٠٠٠٠

آپارتمان                  ۳٠٠٠٠٠٠٠

 

بدهی ها

حساب های پرداختنی           ۸٠٠٠٠٠٠

وام پرداختنی                 ۱٠٠٠٠٠٠٠ 

سرمایه

سرمایه خانم فضیلت          ۳۲٠٠٠٠٠٠

       

جمع دارائی ها          ٥٠٠٠٠٠٠٠

جمع بدهی ها و سرمایه        ٥٠٠٠٠٠٠


درآمد و هزینه:

درآمد:

مبالغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزایش سرمایه و به هنگام افزایش بستانکار می گردد و مانده این حساب بستانکار خواهد شد.
درآمد مؤسسات خدماتی به صورت نقد یا نسیه کسب می شود.

-ارائه خدمات به صورت نقد:

چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله حسابداری از یک سو دارائی های مؤسسه و از سوی دیگر سرمایه مالک مؤسسه افزایش می یابد.

دارائی ها=بدهیها+سرمایه
+0+
دارائی (نقد و بانک) افزایش می یابدبدهی تغییر نمییابدسرمایه افزایش مییابد- ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):

چنانچه یک مؤسسه، خدماتی برای مشتریان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دریافت نکند، در این صورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد.
تحقق درآمدهای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش دارائی ها (حساب های دریافتنی) و از سوی دیگر موجب افزایش سرمایه در معادله می گردد.

هزینه:

مخارجی که یک مؤسسه برای ارائه خدمات به مشتریان و کسب درآمد متحمل می شود هزینه نام دارد. هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد.

صورتحساب سود و زیان:

چگونگی و نتیجه فعالیت های یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دهد.
هزینه ها – درآمدها = سود (زیان) خالص
سود خالص → هزینه ها < درآمدها
زیان خاص → هزینه ها > درآمدها

صورتحساب سود و زیان مؤسسه خدماتی از چهار بخش تشکیل شده است:

۱- عنوان: در این بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج می گردد.
۲- درآمدها: درآمدهای دوره مالی به تفکیک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه می گردد.
۳- هزینه ها: هزینه های دوره مالی به تفکیک نوع هزینه نوشته و سپس جمع هزینه ها محاسبه می گردد.
٤- سود و زیان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزینه ها تحت عنوان سود خالص نوشته می شود

 


این مطالب توسط سایت ثبت شرکت ارشیا ارائه می گردد.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 10-09-1393, 15:15

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی