به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 29 خرداد 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

دفاتر دارایی

ثبت شرکت- ثبت محدود-ثبت تعاونی-صورتجلسه

 

دفاتر دارایی

 

تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه‌است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا ۱۵ فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته‌است.

دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک‌ها، ثبت می‌شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می‌شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.

الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد، زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می‌نمایند و همه ساله به نام ترازنامه از دفتر کل استخراج می‌نمایند که دارائی و سود و زیان تجارتخانه در آن قید شده‌است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن معلوم می‌شود.

البته قابل ذکر است که دفتر دارائی در قانون تجارت ذکر شده و عملاً از آن استفده نمی‌شود چرا که الزامی قانونی برای آن وجود ندارد مثل دفتر کل و دفتر روزنامه که عملاً منسوخ شده ولی به سبب این که وزارت امور اقتصاد و دارایی مجری آن است و این دفاتر را از موءدیان خود خواستار است آن را نگهداری می‌کنند اما قانون تجارت مجری خاصی در کشور ندارد بنابراین این دفتر عملاً استفاده نمی‌شود.

دفاتر پستی منتخب

منظور از حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)چيست؟

ثبت شرکت-ثبت محدود-ثبت تعاونی-حسابداری-تغییرات

 

منظور از حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)چيست؟

حسابداري صنعتي شاخه اي از علم و فن حسابداري است

حسابداري صنعتي شاخه اي از علم و فن حسابداري است كه وظيفه جمع آوري اطلاعاتمربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته وباتجزيهو تحليل گزارشهاو بررسي راههاي توليد روشهاي تقليل بهاي تمام شده توليدات رابيان مي كند.

اهميت حسابداري بهاي تمام شده براي چيست؟
در واقعحسابداري صنعتي يا حسابداري بهاي تمام شده يك ابزار بسيارمهم در اختيار ميريتميباشد تا مديران را در برنامه ريزي ، كنترل ونظارت وبررسي نتايج فعاليتها، يارينمايد.

مديريت با استفاده از حسابداري صنعتي ،بهاي تمام شده توليدات رامحاسبه مي كند و كنترل خود را برروي هزينه هاي مواد ،دستمزد و و ساير هزينه هايتوليد اعمال مي كند.

مديران اگر گزارشات دقيق و صحيحي از عوامل هزينهنداشته باشنددر تصميم گيري خود در جهت افزايش توليد يا سايرتصميم گيريها و راهانجام تصميمات خود با مشكل مواجه خواهندشد .

به عنوان مثال فرض كنيد درصورتي كه هدف تغيير نوع محصول توليد شده يا افزايش توليد باشد بايد اطلاعات دقيقياز هزينه توليد وجود داشته باشد تا بتوان تصميم گرفت كه اگر ماشين آلات جديدخريداري شوند مقرون به صرفه است و يا ماشين آلات تعويض شوندو يا اينكه ماشين آلاتاجاره گرفته شوند و يا بهتر است حقوق پرسنل افزايش داده شود ويا بايد مقدار پرسنلافزايش داده شودو بسياري از انواع تصميمات مديريت درموارد مشابه فوق الذكر مشروط براطلاعات حسابداري بهاي تمام شده مي باشد .

كاربرد حسابداري بهاي تمام شده ونرم افزارها و برنامه هاي حسابداري آن چيست؟
گاهي تصور مي شود كابرد حسابداريصنعتي و بهاي تمام شده محدود به كارخانجات و صنايع توليدي مي باشد هرچند شايدمشهورترين كاربردآن در اين جهت باشدولي ساير موسسات نيز از حسابداري بهاي تمام شدهبهره برده و از روشهاي حسابداري بهي تمام شده در بانكها ، شركتهاي بيمه ، عمدهفروشيها، شركتهاي حمل ونقل ،شركتهاي هواپيمايي ،دانشگاههاو بيمارستانها در جهتكارايي بيشتر استفا ده مي گردد.

بعنوان مثال در يك بيمارستان كنترل هزينهها و تعيين بهاي تمام شده هزينه هاي بستري شدن و درمان يك بيمار ، با استفاده ازحسابداري بهاي تمام شده صورت مي پذيرد و موادمصرفي ، دستمزد پزشك وساير هزينه هايمرتبط شناسايي و ثبت كنترل مي گردندتا بهاي تمام شده مشخص شود . يا شركتهاي حمل ونقل سعي در محاسبه و تعيين هزينه حمل بهاي تمام شده حمل يك كيلوكالا و يكنفر مسافررا دارند .

مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده درموسسات توليدي

حسابداري مالي در موسسات وظيفه تهيه گزارش وضعيت مالي و درواقع صورت سود و زيان ، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد را به عهده دارد و بيان ميكند كه در طول دوره مالي چه نتايجي حاصل شده است اما حسابداري بهاي تمام شده دركنار حسابداري مالي گزارشاتي ازجزئيات توليد و مراكز ايجاد هزينه ارائه مي دهد و بهصورت دقيق تر مقدار مصرف مواد ، ميزان توليد، ساعات كار انجام شده وهزينه هاي سايرعوامل توليد را در اختيار مديريت قرارميدهد تا بر اساس اين اطلاعات و گزارشاتمديريت تصميم گيري ،كنترلو برنامه ريزي كند.بايد بدانيد واحد حسابداري مالي و واحدحسابداري بهاي تمام شده تحت نظر مدير مالي مي باشند و در واقع واحد حسابداري مالي وواحد حسابداري بهاي تمام شده بازوان مديريت مالي مي باشند.

اشاره شد كهحسابداري بهاي تمام شده گزارشاتي از جزئيات توليد و مراكز هزينه و عوامل ايجادكننده هزينه در اختيار مديريت قرار مي دهد و با توجه به اينكه سعي در تعيين بهايتمام شده توليد يك واحد كالا در هر يك از مراحل ساخت را دارد به آن حسابداري بهايتمام شده مي گويند و به نظر مي رسد اولين گزارشي را كه يك حسابدار صنعتي بايد تهيهكند جدول بهاي تمام شده كالاي فروش رفته باشد.

جدول بهاي تمام شده كالايفروش در واقع همان چرخه يا شكل كلي حسابداري صنعتي ميباشد كه به صورت گزارش ارائهمي شود .اين جدول از 5 بخش تشكيل شده است :

1-
بخش مواد مستقيم كه اطلاعاتيدر ارتباط با مواد مصرف شده ارائه مي دهد .

2-
بخش دستمزد مستقيم كهاطلاعاتي را در ارتباط هزينه حقوق كارگران خط توليد ارائه مي دهد.

3-
بخشهزينه هاي سربار توليد كه اطلاعاتي را درارتباط با ساير هزينه هاي توليد ارائه ميدهد.

4-
بخش كالاي در جريان ساخت.

5-
بخش كالاي ساخته شده.

ملاحظه مي كنيد براي تهيه اولين گزارش حسابداري صنعتي با مفاهيم و اصطلاحاتجديدي همچون مواد مستقيم ،دستمزد مستقيم ،سر بارو ساير موارد مواجه خواهيد شدهر چنداصول حسابداري صنعتي با حسابداري مقدماتي وتكميلي كه فرا گرفتيد يكسان مي باشدوليكن براي فراگيري حسابداري صنعتي لازم است ابتدا با مفاهيم حسابداري صنعتي و طبقهبندي هزينه ها در حسابداري صنعتي آشنا شويد كه در ادامه آنها را بررسي خواهيم نمودو سپس مباحث حسابداري صنعتي را به صورت تخصصي تر مطرح خواهيم كرد.

طبقهبندي هزينه ها چگونه است

هرينه ها در حسابداري صنعتي از ديدگاههاي متفاوتيطبقه بندي شده اند.به شكل زير كه خلاصه طبقه بندي هزينه ها را نشان ميدهد توجه كنيدتا در ادامه آنها را به صورت كلي تر بررسي نمائيم .

هزينه ها به 3 طبقهتقسيم مي شوندو هر طبقه بندي خود به گروههايي تقسيم خواهد شد.

1-
طبقه بنديطبيعي هزينه ها

2-
طبقه بندي هزينه ها بر اساس ارتباط آنها با توليد محصول

3-
طبقه بندي هزينه ها براساس ارتباط با حجم وتعداد توليد

منظور ازطبقه بندي طبيعي هزينه ها چيست؟

در اين طبقه بندي ابتدا هزينه ها به الف) هزينه ها ي ساخت (توليد )و ب ) هزينه هاي تجاري تفكيك خواهد شد

الف-1) هزينه هاي ساخت

هزينه هايي مي باشند كه در كارخانه ها جهت توليد كالا ومحصول مصرف و ايجاد ميشوند مانند مواد اوليه مصرفي ، هزينه دستمزد و ساير هزينه هايتوليد .

ب -1) هزينه هاي تجاري

هزينه هايي مي باشند كه براي ساختمحصول و در قسمت ساخت نشده بلكه در ساير بخشهامانند بخش اداري ، بخش توزيع و فروش ،ساير قسمتها ايجاد مي شوند به طور معمول به هزينه هاي تجاري هزينه هاي تجاري هزينههاي عملياتي نيز گفته مي شود .

2-
منظور از طبقه بندي هزينه ها بر اساسارتباط آنها با توليد محصول چيست؟

در حسابداري صنعتي ، هزينه ها بر اساسارتباط با توليد به 2 گروه الف) مستقيم ب) غير مستقيم تقسيم مي شوند.

الف-2) هزينه هاي مستقيم

همچنانكه مشخص مي باشند كه ارتباط مستقيم با توليددارند و مي توان آنها را در كالاهاي توليد شده مشخص نمود يا به مرحله اي از ساخت ياسفارش توليد ارتباط داد. مشخص ترين اين هزينه ها مواد اوليه و دستمزد مستقيم توليدمي باشد . موادي كه مستقيمادر توليد يك كالا نقش دارند مواد مستقيم توليد مي باشندبه عنوان مثال چوبي كه در ساخت ميز و صندلي ، چرمي كه در ساخت كفش و يا شيري كه درساخت بستني به كار مي رود مواد مستقيم توليد مي باشند و يا دستمزد كارگراني كه درخط توليد كار مي كنند و در توليد كالا نقش دارند دستمزد مستقيم توليد محسوب مي شود.

ب – 2) هزينه هاي غير مستقيم

هزينه هاي غير مستقيم هزينه هايي ميباشند كه در توليد محصول نقش اصلي رانداشته هر چند براي توليد محصول لازم اند وبراي ساخت محصول ايجاد مي شوند ليكن ارتباط مستقيمي با محصول ندارند اين هزينه هارا به سادگي نمي توان به يك مرحله از ساخت و يا سفارش معين و مشخص ارتباط داد هرچند اين هزينه ها در طي توليد صورت پذيرفته اند مانند هزينه هاي سوخت و برق مصرفيسالن و كارگاه توليد ، روغن مصرفي جهت ماشين آلات توليدي و ساير موارد مشابه و ياحقوق و دستمزد غير مستقيم پرداختي در جهت توليد مانند حقوق سر كارگران و يانگهبانان كه به عنوان هزينه هاي غير مستقيم شناسايي مي شوند و يا هزينه ي استهلاكساختمان كارخانه ه نمي توان آن را به يك توليد مشخص مرتبط كرد نمونه هاي غير مستقيممي باشند مواد غير مستقيمي كه در جهت توليد مصرف مي شوند نيز مي توانند به عنوانهزينه هاي غير مستقيم تلقي مي شوند موادي مانند چسب مصرفي در ساخت كفش و يا در ساختميز و صندلي مواد غير مستقيم توليد محسوب مي شوند البته همچنانكه اشاره شد وجود اينهزينه ها الزامي است ولي به دليل نا چيز بودن و يا غير الرامي بودن به يك محصولآنها را به عنوان غير مستقيم شناسايي مي كنند به هزينه ها ي غير مسنقيم سربار ساختيا سر بار توليد نيز گفته مي شود .3-
منظور از طبقه بندي هزينه هابر اساس ارتباط آنها با تغيير حجم و تعداد توليد چيست؟

در اين طبقه بندي كهخود به سه گروه تقسيم مي شود ارتباط تغيير هزينه با تغيير در حجم توليد بررسي ميگردد بايد بدانيم برخي از هزينه ها تغيير مقدار و توليد اثري بر آنها نخواهد داشت وبرخي ديگر با تغيير در حجم توليد تغيير كرد كه با توجه به اين شرايط هزينه ها به سهگروه :

الف) هزينه هاي ثابت ب ) هزينه هاي متغيير ج ) هزينه هاي نيمهمتغيير تقسيم مي شوند .

الف- 3)هزينه هاي ثابت

هزينه هاي ثابتهزينه هايي مي باشند كه با تغيير حجم توليد تا سطح مشخصي از توليد تغيير نخواهد كرد .بايد بدانيد به طور كلي هزينه هاي ثابت داراي مشخصاتي مي باشند كه هر اين خصوصياتدر هزينه مشاهده شد مي توان آن را به عنوان اين گروه از هزينه ها طبقه بندي كرد.

اول آنكه : اين هزينه ها در سطوح مختلف توليد در كل ثابت ميباشند .

دوم آنكه : سهم هزينه ثابت يك واحد كالا با افزايش تعداد توليد كاهش مييابد و بر عكس .

سوم آنكه : كنترل وقوع اين هزينه ها از طريق مديران اجراييصورت مي پذيرد .

نمونه بارز و مشخص اين هزينه ها : حقوق مديران توليد،استهلاك ساختمان و ماشين آلات ،بيمه ساختمان و ماشين آلات ، اجاره محل كارخانه وساير موارد مشابه مي باشد.

دفاتر پستی منتخب

اهداف بنگاههای اقتصادی

اهداف بنگاههای اقتصادی

 


1- بنگاهها غالبا در پی یکی از دو اهداف هستند حداکثر ساختن سود و یا حداکثر ساختن ثروت
2- حداکثر کردن ارزش بنگاه در بلند مدت باشد
3- هدف حداگثر ساختن ثروت با سود بلند مدت بنگاه رابطه دارد در بسیاری از بنگاهها هدف حداثر کردن ثروت مفید تر از حداکثر کردن سود است

دفاتر پستی منتخب

شاخه های امور مالی

ثبت شرکت-ثبت محدود-ثبت تعاونی-پلمپ دفاتر

 

شاخه های امور مالی

 


مدیریت مالی را می توان به 5 شاخه تقسیم کرد
1-مالیه عمومی : شاخه تخصصی که با مسایل مالی دولت سر و کار دارد
2-تحلیل اوراق بهادار وسرمایه گذاری :سرمایه گذار باید ویژگی های قانونی و سرمایه گذاری هر نوع اوراق بهادار را بررسی کند
3-مالیه بین الملل: مالعه جریان منافع بین افراد و سازمان ها در کشورهای مختلف توسعه روشهای کارآمد تر منابع
4-مایه نهاده ها : با مسایلمربط بهاطلاعات سرمایه ای و سازمان هایی کهوظیفه تامین مالی در اقتصاد را عهده دارند سر و کار دارد
مدیریت مالی یا مالیه خصوصی: با مسایلی نظیر به دست آوردن منابع مالی جهت فعالیت ها و تعیین روش های بهینه به کارگیری منابع سر و کار دارد

دفاتر پستی منتخب

معرفی منطقه ویژه خلیج فارس

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر

 

معرفی منطقه ویژه خلیج فارس

 


منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلو متر 13 بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس واقع شده است.
این منطقه با وسعت تقریبی 5000هکتار در 4 سایت جنوبی ،میانی ، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که 2000 هکتار آن عملیاتی و شرکتهای سرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری طرح های مورد نظر می باشند و 3000 هکتار دیگر در حال آماده سازی زیرساختها می باشد . فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در جهت احداث واحد های صنعتی و معدنی صنایع انرژی بر و فرآوری مواد معدنی و همچنین رشد توسعه اقتصادی ، افزایش فرصت های شغلی ، افزایش و توسعه فناوری های مدرن حوزه تولید ، مهارتهای مدیریتی ، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی جزء اهداف ترسیم شده می باشد.
در این راستا منطقه حدوداً3281 میلیون دلار سرمایه گذاری در زمینه صنایع انرژی بر جذب و به مرحله بهره برداری و اجرا رسانده و 1900 میلیون دلار در زمینه صنایع انرژی بر ، صنعتی و معدنی، پتروشیمی و زنجیره های صنایع پایین دستی و بالا دستی در مرحله ساخت یا نصب تجهیزات می باشد و بیش از 3700 میلیون دلار طرحهای سرمایه گذاری آماده شروع عملیات اجرایی است منطقه با مجموع 9/8 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب شده و بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حال مذاکره یا انعقاد قرارداد تلاش دارد تا نقش خود در عرصه رونق اقتصادی ایفا نماید و همچنین اخذگواهینا مه های ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 ، OHSAS18001:2007 و ISO10015:1999و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت و دریافت گواهینامه تقدیر سطح سه مدل مدیریت سبز گام موثر دیگری بود که با تلاش و کو شش کارکنان شرکت حاصل گردیده است .
مزایا ونقاط قوت
• حضور در مهمترین نقطه استراتژیک جهان و دسترسی آسان به آبهای آزاد
• منابع عظیم انرژی نفت و گاز پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس و هرمز با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز و پالایشگاه های گاز سرخون، قشم و گورزین
• همجواری استان هرمزگان با مهمترین معادن سنگ آهن کشور (چادر ملو، گل گهر سیرجان، سنگ آهن مرکزی) و دسترسی آسان به سایر معادن مواد معدنی کشور به عنوان مواد اولیه تولید فولاد و آلومینیوم
• زیر ساختهای ریلی: برخورداری از دو خط سراسری راه آهن با ایستگاه اختصاصی مانوری
• زیر ساختهای هوایی: دسترسی آسان به فرودگاه بین المللی بندرعباس
• زیر ساختهای دریایی: وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با ظرفیت 12 میلیون تن و اسکله نفتی با ظرفیت 15 میلیون تن در سال و افزایش تا 70 میلیون تن، همجواری با بنادر شهید رجایی و بندر شهید باهنر
• زیرساختهای تامین برق :بهره برداری ازپست توزیع 1000 مگاواتی 400به230کیلوولت،برخورداری از چهار طرح نیروگاهی با ظرفیت تولید 220 مگاوات وبرنامه ریزی برای تولید 5600 مگاوات برق
• زیرساخت تامین آب:بهره برداری ازکارخانجات آب شیرین کن با ظرفیت تولید 35800 متر مکعب در روز و در حال افزایش تا 200 هزار متر مکعب در روز
• زیر ساخت تامین گاز :اخذ موافقت شرکت ملی گاز ایران برای تامین 2/2 میلیون مترمکعب در هرساعت ،اخذ مصوبه دولت جهت انتقال گاز از خط هفتم سراسری موسوم به صلح به منطقه ویژه برنامه ریزی برای اجرای طرح جامع گاز منطقه
• برخورداری از زیرساختهای مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی شامل: ماشین های مکانیزۀ انباشت و برداشت مواد، تخلیه و بارگیری کشتی، تخلیه و بارگیری قطار، 40 هکتار محوطه دپوی مواد فله مواد معدنی و 30 کیلومتر خطوط نوار نقاله
تسهیلات منطقه ویژه
1-آماده واگذاری 3000هکتار زمین به سرمایه گذاران بصورت 30% مبلغ زمین پیش پرداخت و70% باقیمانده طی زمان اجرای پروژه ویا بعد از بهره برداری وتولید-2-تامین زیرساخت های آب،برق ،گاز ومخابرات توسط منطقه 3-استفاده از معافیت های گمرکی برای واردات تجهیزات ومواد اولیه 4- معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده-5-معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای فعال در منطقه 6-امکان صادرات،ترانزیت،ترانشیب وصدور مجددکالا7- حمایت برای اخذ وام از طریق منابع داخلی وخارجی8-مشاوره در تمام مراحل اجرای پروژه9-انجام عملیات اخذ مجوز اشتغال برای کارکنان خارجی سرمایه گذاران

اهداف بلند مدت
• تبدیل منطقه ویژه به قطب تولید فولاد کشور با ظرفیت 10 میلیون تن در سال
• تبدیل منطقه ویژه به قطب تولید آلومینیوم کشور با ظرفیت 2/1 میلیون تن در سال
• تبدیل منطقه ویژه به قطب تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی ، نفتی و کانتینری با ظرفیت 70 میلیون تن در سال
• تبدیل منطقه ویژه به قطب انرژی با ظرفیت تولید 5600 مگاوات برق و روزانه 700 هزار متر مکعب آب شیرین
• تبدیل منطقه ویژه به قطب صادرات انرژی بر با حدود 6 میلیارد دلار در سال
• تبدیل منطقه به صنعت سبز به منظور کاهش آلایندهای صنایع مستقر با ایجاد 500 هکتار فضای سبز
• تبدیل منطقه ویژه به قطب فن آوری و اطلاعات و ارتباطات
• ایجاد اشتغال برای بیش از 30 هزار نفر بصورت مستقیم

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی