به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1397

. استاندارد حسابرسی ۳۰۰ برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰) . .

.

استاندارد حسابرسی ۳۰۰

برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالی

( تجدید نظر شده ۱۳۹۰)

.

.

 .

.

  کلیات

دامنه کاربرد

۱- در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻄـﺮح ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻬﺎی ﺑﻌـﺪی (دورهﻫـﺎی ﭘـﺲ از ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ) ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴـﺰ، ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.

 .

نقش و زمان بندی برنامه ریزی

۲- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳـﺖ. ﻣﺰاﻳﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳـﺖ: (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ت-۱ ﺗﺎ ت-۳)

• ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 

• ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه. 

• ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرآﻣﺪ آن. 

• ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﻛـﻪ دارای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ و ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ. 

• ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ. 

• در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.

.

ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا  

۳- اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دوره ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ از … و ﭘﺲ از آن ﺷـﺮوع ﻣﻲﺷﻮد، ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ.

  .      

هدف

۴- ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺛﺮﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

.

اﻟﺰاﻣﺎت  

ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ   

۵- ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺎر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻧﻘﺶ ﻓﻌـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (رک: ﺑﻨﺪ ت-۴)

و

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ   

۶- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ.  اﺟﺮای روﺷﻬﺎی اﻟﺰاﻣﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۲۰ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻـﺎﺣﺒﻜﺎر و ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  

ب.   ارزﻳﺎﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﻼل، ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۲۰ ، و 

پ.   ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ،ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۱۰٫ (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ت-۵ ﺗﺎ ت-۷)  

.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی  

۷- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را  ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑﺎﻳـﺪ داﻣﻨـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻻزم را ﺑـﺮای ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.

۸- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ:

اﻟﻒ.  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ب.   اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای ﻛﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﻟﺰوم، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. 

پ.   ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪای وی ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎر ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﻬـﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

ت.   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛـﺴﺐ ﺷﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ ﺗﺠـﺎری را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. 

ث.   ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﺪ. (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ت- ۸ ﺗﺎ ت- ۱۱)

.

۹- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ.  ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان روﺷﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد۳۱۵  .

ب.   ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان روﺷـﻬﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻻزم در ﺳـﻄﺢ ادﻋﺎﻫـﺎ، ﻃﺒـﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۳۳۰

پ.   ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺿـﺮوری اﺳﺖ. (رک: ﺑﻨﺪ ت-۱۲)

.

۱۰- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺣـﺴﺐ ﺿـﺮورت ﻃـﺮح ﻛﻠـﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ روز ﻛﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. (رک: ﺑﻨﺪ ت-۱۳)

.

۱۱- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان ﻫـﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨـﺪ. (رک: ﺑﻨـﺪﻫﺎی ت- ۱۴ و ت- (۱۵

.

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی  

۱۲- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﺪ:

اﻟﻒ.  ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 

ب.   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، و 

پ.   ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺟﺮﻳـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻛﺎر و دﻻﻳﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات. (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ت-۱۶ ﺗﺎ ت-۱۹)

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  

۱۳- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ.  اﺟﺮای روﺷﻬﺎی اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۲۰ درﺧﺼﻮص ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و 

ب.   در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﻗﺒﻠـﻲ، ﻃﺒـﻖ اﻟﺰاﻣـﺎت آﻳـﻴﻦ رﻓﺘـﺎرﺣﺮﻓﻪای. (رک: ﺑﻨﺪ ت-۲۰) 

.

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی  

ﻧﻘﺶ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی (رک: ﺑﻨﺪ ۲)  

ت-۱- ﻣﺎﻫﻴﺖ و داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ واﺣﺪ ﺗﺠـﺎری، ﻣﻴـﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، از واﺣﺪ ﺗﺠﺎری، و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.

ت-۲- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺠﺰا از ﻳﻚ ﻛـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴـﺴﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪی ﻣـﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ً ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ (ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن) آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﺎری، اداﻣﻪ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ و روﺷـﻬﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی، ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد زﻳـﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد: 

• ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ. 

• ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎری و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری.

• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﻴﺖ.

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. 

• اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ. 

.

ت-۳- ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮا و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﺮﺧـﻲ اﺟـﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ (ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮرﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ از روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﺎر ﻛﺎرﻛﻨـﺎن واﺣـﺪ ﺗﺠﺎری). ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻃﺮح ﻛﻠـﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺣـﺴﺎﺑﺮس اﺳـﺖ. ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ و زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪی ﺟﺰﺋﻴـﺎت روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪن روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﻮد و اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

.

ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (رک: ﺑﻨﺪ ۵)  

ت-۴- ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر و ﺳـﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎی اﺻـﻠﻲ ﺗـﻴﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻳﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻲﺷﻮد.

.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ (رک: ﺑﻨﺪ ۶)  

ت-۵- اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۶ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺗﺸﺨﻴﺺ و ارزﻳﺎﺑﻲ روﻳﺪادﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰی و اﺟﺮای ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

.

ت-۶- اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺮس را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ﻛﻤـﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ: 

• ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻓﻲ و ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻛﺎر. 

• رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺳﺘﻜﺎری ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ واﺣﺪ ﺗﺠـﺎری ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.

• رﻓﻊ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر.

.

ت-۷- ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮازات وﻗﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻣربوط ، ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﻘﻼل، را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. اﺟﺮای روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اداﻣـﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﻲ (ﺷﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻘﻼل) در اﺑﺘﺪای ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﺎری، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻌﺪی ، ﻏﺎﻟﺒﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺰﺑـﻮر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﻳـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ آن اﺟـﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 

.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی  

ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ۷ و ۸)  

ت-۸- ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻜﻤﻴﻞ روﺷﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻄﺮ،در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ:

• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﺗﺨﺼﺼﻲ،

• ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻌﺪاد اﻋـﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎی ﻣﻬﻢ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر ﺳـﺎﻳﺮﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ،

• زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻛـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ.اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰  

• ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣـﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اوﻟﻴـﻪ ﺗـﻴﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺟﻠـﺴﺎت ﺑﻌﺪی، ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎی ﻣـﺪﻳﺮ ﻣـﺴﺌﻮل ﻛـﺎر و ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در ﻣﺤﻞ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻳـﺎ در ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ) و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

.

ت-۹- در ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، درج ﺷﺪه اﺳﺖ. 

.

ت-۱۰- ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﺴﺎﺑﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﻮد. ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ً ﻟﺰوﻣﺎ دو اﻗﺪام ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در دﻳﮕﺮی ﺷﻮد.

.

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ 

ت-۱۱- در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﺎری ﭘﻴﭽﻴﺪه و زﻣﺎنﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺪازه ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺧﻼﺻـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ (ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬـﺎ و ﻧﻜـﺎت ﻣﻬـﻢ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷﺪه) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺬاﻛﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻪروز ﻣـﻲﺷـﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۸ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃـﺮح ﻛﻠـﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣـﺪون ﺑﺮای ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

-

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (رک: ﺑﻨﺪ ۹) 

ت-۱۲- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲﺗﺮ از ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳـﺖ زﻳـﺮا درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺖ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی روﺷـﻬﺎی ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ در اﺑﺘﺪای ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣـﺎنﺑﻨـﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻻزم، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﺟـﺮای روﺷـﻬﺎی ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

-  

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (رک: ﺑﻨﺪ ۱۰) 

ت-۱۳- در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻳـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ازاﺟﺮای روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿﺮورت ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴـﺰان روﺷـﻬﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻻزم را، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮﻫﺎ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، در اﺧﺘﻴﺎر وی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای آزﻣﻮن ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ. 

-

ﻫﺪاﻳﺖ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ (رک: ﺑﻨﺪ ۱۱) 

ت-۱۴- ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:

• اﻧﺪازه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری؛  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰  

• ﺣﻮزه ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ؛ 

• ﺧﻄﺮﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴـﺖ (ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮ ﺗﺤﺮﻳـﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ در ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺧﺎص از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣـﺴﺘﻠﺰم اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔـﺼﻴﻠﻲﺗـﺮ ﻛـﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ)

• ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۲۰، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺑﻴـﺸﺘﺮی را در ﻣـﻮرد ﻫـﺪاﻳﺖ، ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ

  .

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ 

ت-۱۵- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎر، ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ً ﻫﺎی ﻛﺎر را ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ آﮔﺎه مﻲﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﻲ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، ﻣـﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑـﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﻏﻴﺮﻋـﺎدی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺠـﺮب ﻳـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺣﺮﻓﻪای ذﻳﺼﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 

-

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی (رک: ﺑﻨﺪ ۱۲) 

ت-۱۶- ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺳـﺎﺑﻘﻪای از ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﻛﻠـﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑـﻪ شکل یادداﺷﺘﻲ ﺣﺎوی ﺗﺼﻤﻴمات ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص داﻣﻨـﻪ، زﻣـﺎنﺑﻨـﺪی و ﻧﺤـﻮه اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﺪ.

-

ت-۱۷- ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪای از ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪی اﺟـﺮا و ﻣﻴـﺰان روﺷـﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ و روﺷـﻬﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻻزم در ﺳـﻄﺢ ادﻋﺎﻫـﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣـﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﺳـﺎﺑﻘﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢ روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳـﺎزد. ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳـﺎ ﭼﻚﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻳﻚ ﻛـﺎر ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧـﺎص ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

-

ت-۱۸- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد، دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ و ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح ﻛﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ رخ داده در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

-

ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻳﮋه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ 

ت-۱۹- ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ت-۱۱ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻃـﺮح ﻣـﺴﺘﻨﺪ ﺷـﺪه ﺑﻜـﺎر رود. ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﭼـﻚﻟﻴـﺴﺘﻬﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ( ً ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ در واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر (ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ) ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد. (رک: ﺑﻨﺪ ت-۱۷) 

-

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺿﺎﻓﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ (رک: ﺑﻨﺪ ۱۳) 

ت-۲۰- ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻬﺎی ﺑﻌﺪی، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻌﺪی، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳـﺖ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﮔـﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫـﺪ. در ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ، ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ:

• ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺒﻠﻲ (ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺒﻠﻲ.

• ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬـﻢ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ (ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ)، اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑـﻪ ارﻛـﺎن راﻫﺒﺮی واﺣﺪ ﺗﺠﺎری و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

• روﺷــﻬﺎی ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻻزم ﺑــﺮای ﻛــﺴﺐ ﺷــﻮاﻫﺪ ﺣــﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛــﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳــﺐ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اول دوره.

• ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑـﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮای روﺷـﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺷﺮﻛﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ، اﻟﺰاﻣﻲ ﻛﻨﺪ)

.

ﭘﻴﻮﺳﺖ (رک: ﺑﻨﺪﻫﺎی ۷ و ۸ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ت-۸ ﺗﺎ ت-۱۱)  

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ  

در اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫـﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد و این ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﻟﺰوﻣﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

-

وﻳﺰﮔﻴﻬﺎی ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

• ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮورت ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ.

• اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﮔﺰارﺷﮕﺮی در ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺰارﺷـﻬﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮرات آن ﺻﻨﻌﺖ.

• ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻜﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ.

• ﻣﺎﻫﻴﺖ رواﺑﻂ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺻﻠﻲ و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ آن ﻛـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﮔﺮوه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

• ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن دﻳﮕﺮ.

• ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ دارﻧﺪ.

• واﺣﺪ ﭘﻮل ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮورت ﺗﺴﻌﻴﺮ واﺣـﺪ ﭘـﻮﻟﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه.

• وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺻـﻠﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ.

• دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﻲ و ﻣﻴﺰان اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ.اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰  

• ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﺑـﻪ ﺷﻮاﻫﺪی درﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ.

• اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻬﺎی ﻗﺒﻠـﻲ، ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل، ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ و آزﻣﻮن ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ.

• ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دادهﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻨﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ.

• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﺪوده و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎندورهای و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

• دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و دادهﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﻜﺎر.

.

اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﮕﺮی، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  

• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮕﺮی از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺎندورهای و ﻧﻬﺎﻳﻲ.

• ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ و ارﻛﺎن راﻫﺒﺮی ﺟﻬـﺖ ﻣـﺬاﻛﺮه در ﻣـﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺖ، زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﻣﻴﺰان ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

• ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ و ارﻛﺎن راﻫﺒﺮی درﺧﺼﻮص ﻧﻮع و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ (ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻـﻮرت ﻛﺘﺒـﻲ و ﺷـﻔﺎﻫﻲ) ﺷـﺎﻣﻞﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ارﻛﺎن راﻫﺒﺮی واﺣﺪ ﺗﺠﺎری.

• ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ درﺧﺼﻮص اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر درﺑـﺎره وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم آن.

• ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺠﺎری درﺧﺼﻮص ﻧﻮع و زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪی ﮔﺰارﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺮاراﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ.

• ﻣﺎﻫﻴﺖ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗـﻴﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪیﺟﻠﺴﺎت ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۰۰  

• ﻟﺰوم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۳۲۰ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم:

- - o ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺠﺎری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ۶۰۰

- - o ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻣـﻮارد اﻓـﺸﺎ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ.

• ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺣﻮزهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

• اﺛﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

• ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﺑـﻪ ﺗـﻴﻢ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻣـﻮرد ﺿـﺮورت اﻋﻤـﺎل ﺗﺮدﻳـﺪ ﺣﺮﻓـﻪای درﺟﻤﻊآوری و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.

• ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻴﻬﺎی ﻗﺒﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻬـﺎی داﺧﻠـﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ.

• ﺷﻮاﻫﺪی راﺟﻊﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ، اﻋﻤﺎل و ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎی داﺧﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎی داﺧﻠﻲ.

• ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای اﺗﻜﺎ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬـﺎی داﺧﻠـﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد.

• اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎی داﺧﻠﻲ از ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت آن.

• ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎری، ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪﻳﺮان اﺻﻠﻲ، و ﺗﺤﺼﻴﻞ، ادﻏﺎم و واﮔﺬاری.

• ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻌﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺟﺪﻳﺪ.

• ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری.

• دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری.

 .

ﻣﺎﻫﻴﺖ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ

• اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ (و ﺣﺴﺐ ﺿـﺮورت، ﺑﺮرﺳـﻲﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛـﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ) و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ، ﺷﺎﻣﻞ واﮔﺬاری ﺣـﻮزهﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺗﺤﺮﻳـﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻴﻢ.

• ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣـﻮزهﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 19-07-1393, 16:16

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی