به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397

آموزش حسابداری

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

آموزش حسابداری

۸ آبان ماه –  آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.

۱۱ آبان ماه –  خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به  مبلغ 3000000   ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.

۱۸ آبان ماه –  خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.

مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.

تجزيه و تحليل

قاعده

تشخيص

دارائي (نقد و بانك) افزايش مي يابد

افزايش دارائي بدهكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك 3200٠٠٠٠ ريال

سرمايه خانم فضيلت در موسسه دانا افزايش

مي يابد

افزايش سرمايه بستانكار مي شود

بستانكار: سرمايه خانم فضيلت32000000 ريال

مرحله ۲- تنظيم سند حسابداري

شماره ۱                      موسسه آموزش زبان دانا      شماره صفحه روزنامه ۱

تاريخ ۳/۸/۷۶                       سند حسابداري                      تعداد ضمائم ۱

شرح

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

سرمايه خانم فضيلت

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در مؤسسه آموزش زبان

 

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

جمع

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

تنظيم كننده                        مسئول حسابداري                        مدير مالي

 

موسسه آموزش زبان دانا

                                      دفتر روزنامه                         شماره صفحه ۱

شماره سند

تاريخ

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

۱

 

۱۳۷۶

3 ابان ماه

نقد و بانك

سرمايه خانم فضيلت

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در موسسه

آپارتمان

نقد و بانك

خريد يك دستگاه آپارتمان از آقاي معتمدي به صورت نقد

اثاثه

حسابهاي پرداختني

خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به طور نسيه

نقد و بانك

وام پرداختني

دريافت وام از آقاي فرشاد

اثاثه

حسابهاي پرداختني

خريد اثاثه به طور نسيه از فروشگاه حسن پور

حسابهاي پرداختني

نقد و بانك

پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي

ملزومات

نقد و بانك

خريد ملزومات اداري به طور نقد

 

1

35

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

 

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

۲

 

 6ابان ماه

 

20

1

۳٠٠٠٠٠٠٠

 

۳٠٠٠٠٠٠٠

۳

 

7 ابان ماه

 

15

25

۳٥٠٠٠٠٠

 

۳٥٠٠٠٠٠

٤

8 ابان ماه

 

1

30

۱٠٠٠٠٠٠٠

 

۱٠٠٠٠٠٠٠

٥

 

11 ابان ماه

 

15

25

۷٥٠٠٠٠٠

 

۷٥٠٠٠٠٠

۶

 

14 ابان ماه

 

25

1

۳٠٠٠٠٠٠

 

۳٠٠٠٠٠٠

۷

 

18 ابان ماه

 

10

1

٥٥٠٠٠٠

 

٥٥٠٠٠٠

 

 

نقل به صفحه ۲

 

۸۶٥٥٠٠٠٠

۸۶٥٥٠٠٠٠

 

 

 

دفتر كل:

عبارت است از مجموعه حساب هايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يک واحد اقتصادي استفاده مي شود. نوشتن دفتر كل بعد از رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد.

براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود:

۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.

۲- نوشتن شماره رويداد مالي (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل

۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ

٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار

٥- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح

۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب

۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه رديف بدهكار رويداد مالي در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه

۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط

۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه «بد» به جاي بدهكار يا «بس» به جاي بستانكار نمونه اي از انتقال رويداد مالي مؤسسه دانا به حسابهاي دفتر كل شرح داده شده.

 

حساب: نقد و بانك                         دفتر كل                                                       صفحه ۱

شماره صفحه روزنامه

تاريخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخيص

مانده

1

 

 

 

 

 

 

1376

3ابانماه

 

سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

بد

۳۲٠٠٠٠٠٠

6ابانماه

 

خريد يک دستگاه آپارتمان

 

۳٠٠٠٠٠٠٠

بد

۲٠٠٠٠٠٠

8ابانماه

دريافت وام از آقاي فرشاد

۱٠٠٠٠٠٠٠

 

بد

۱۲٠٠٠٠٠٠

14ابانماه

پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي

 

 

۳٠٠٠٠٠٠

بد

۹٠٠٠٠٠٠

18ابانماه

خريد ملزومات اداري

 

٥٥٠٠٠٠

بد

۸٤٥٠٠٠٠

دفتر معين:

حساب هاي معين، مجموعه حساب هاي كمكي يا مكمل برخي از حساب هاي دفتر كل هستند.

    حساب هاي معين                                              حساب دفتر کل

 

در شكل مي بينيد كه يک حساب دفتر كل (حسابهاي پرداختني) داراي چند حساب معين است، كه در هر يک اطلاعاتي در مورد تك تك بستانكاران نوشته مي شود. دفتر معين مستقيماً از روي سند حسابداري نوشته مي شود. براي نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معين از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده مي كنيم.

موسسه آموزش زبان دانا

سند حسابداري

شرح

عطف معين

معين

بدهكار

بستانكار

اثاثه

حساب هاي پرداختني

فروشگاه مجيد

خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي

 

 

۱

 

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

 

۳٥٠٠٠٠٠

 

 

 

 

۳٥٠٠٠٠٠

۳٥٠٠٠٠٠

 

دفتر معين حساب هاي پرداختني

حساب: فروشگاه مجيد                                                   صفحه: ۱

 

شماره سند حسابداري

تاريخ

شرح

بدهكار

بستانكار

تشخيص

مانده

۳

1376

7ابانماه

 

خريد نسيه اثاثه

 

۳٥٠٠٠٠٠

بس

۳٥٠٠٠٠٠

 

 

 

 تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل

فهرستي از نام و مانده كليه حساب هاي دفتر كل در يک زمان مشخص، را تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل گويند، که معمولاً در پايان هر ماه تهيه مي شوند و براي تهيه آنها مراحل زير انجام مي شود.

۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاريخ گزارش

۲- نوشتن نام و مانده حساب هاي دفتر كل

۳- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار

٤- كشيدن دو خط موازي زير ستون هاي جمع به منزله اتمام كار تهيه تراز آزمايشي است.

 

تراز آزمايشي زير از مانده حساب هاي دفتر كل مؤسسه دانا در تاريخ 30 آبان ماهه 1376  تهيه شده است.

 

 

 

 

 

موسسه آموزش زبان دانا

تراز آزمايشي

30 ابنماه 1376

نام و حساب

مانده

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

ملزومات

اثاثه

آپارتمان

حساب هاي پرداختني

وام پرداختني

سرمايه خانم فضيلت

۸٤٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

۱۱٠٠٠٠٠٠

۳٠٠٠٠٠٠٠

 

 

 

 

 

۸٠٠٠٠٠٠

۱٠٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

 

جمع

000/٠٠٠/50

000/٠٠٠/50

 

تراز نامه:

از روي تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل مي توان تراز واحد اقتصادي تهيه كرد.

تراز آزمايشي مؤسسه دانا در تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶ به شرح زير مي باشد.

 

 

 

مؤسسه آموزش زبان دانا

تراز نامه

                                            به تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶                      (ارقام به ريال)

دارائي ها

نقد و بانك                  8450000

ملزومات                      550000

اثاثه                        ۱۱٠٠٠٠٠٠

آپارتمان                   ۳٠٠٠٠٠٠٠

 

بدهي ها

حساب هاي پرداختني           ۸٠٠٠٠٠٠

وام پرداختني                  ۱٠٠٠٠٠٠٠ 

سرمايه

سرمايه خانم فضيلت          ۳۲٠٠٠٠٠٠

       

جمع دارائي ها٥٠٠٠٠٠٠٠

جمع بدهي ها و سرمايه ٥٠٠٠٠٠٠

درآمد و هزينه:

درآمد:

مبالغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان، دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزايش سرمايه و به هنگام افزايش بستانكار مي گردد و مانده اين حساب بستانكار خواهد شد.

درآمد مؤسسات خدماتي به صورت نقد يا نسيه كسب مي شود.

 

-ارائه خدمات به صورت نقد:

 

چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتريان وجه آن نقداً دريافت شود در اين صورت در معادله حسابداري از يک سو دارائي هاي مؤسسه و از سوي ديگر سرمايه مالك مؤسسه افزايش مي يابد.

دارائي ها                               بدهيها                                 سرمايه

     +                     =               0                    +                +

 دارائي (نقد و بانک)                بدههي تغيير                      سرمايه افزايش

افزايش مي يابد                          نمييابد                                مييابد

 

- ارائه خدمات به صورت نسيه (درآمد غير نقدي):

چنانچه يک مؤسسه، خدماتي  براي مشتريان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دريافت نكند، در اين صورت مشتري متعهد مي شود حق الزحمه اين خدمات را در آينده بپردازد.

تحقق درآمدهاي غير نقدي از يک سو موجب افزايش دارائي ها (حساب هاي دريافتني) و از سوي ديگر موجب افزايش سرمايه در معادله مي گردد.

هزينه:

مخارجي كه يک مؤسسه براي ارائه خدمات به مشتريان و كسب درآمد متحمل مي شود هزينه نام دارد. هزينه موجب كاهش سرمايه مي گردد.

صورتحساب سود و زيان:

چگونگي و نتيجه فعاليت هاي يک واحد اقتصادي را طي يک دوره زماني نشان مي دهد.

 هزينه ها – درآمدها = سود (زيان) خالص

سود خالص → هزينه ها < درآمدها

زيان خاص → هزينه ها > درآمدها

صورتحساب سود و زيان مؤسسه خدماتي از چهار بخش تشكيل شده است:

۱- عنوان: در اين بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج مي گردد.

۲- درآمدها: درآمدهاي دوره مالي به تفكيک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه مي گردد.

۳- هزينه ها: هزينه هاي دوره مالي به تفكيک نوع هزينه نوشته و سپس جمع هزينه ها محاسبه مي گردد.

٤- سود و زيان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزينه ها تحت عنوان سود خالص نوشته مي شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-01-1394, 17:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی