به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397

منحني عرضه در بازار رقابتي

منحني عرضه در بازار رقابتي

منحني عرضه در بازار رقابتي

  

درباره ی منحني عرضه ی بازار دو حالت را بررسي مي کنيم. نخست بازاري را با تعدادي ثابت از بنگاه ها در نظر مي گيريم. دوم به بررسي بازاري مي پردازيم که در آن تعداد بنگاه ها تغيير مي کند و برخي بنگاه هاي قديمي بازار را ترک مي کنند و بنگاه هاي جديد وارد بازار مي شوند. براي هر حالت يک دوره ی زماني خاص در نظر مي گيريم. در دوره ی کوتاه مدت ورود به بازار و يا خروج از آن غالباً مشکل است بنابراين فرض ( حالت نخست ) تعداد ثابت بنگاه ها مناسب دوره ی کوتاه مدت است. اما در دوره ی ی بلند مدت با تغيير شرايط بازار تعداد بنگاه ها نيز تغيير مي کنند ( حالت دوم ).

دوره ی کوتاه مدت: منحني عرضه ی بازار با تعداد ثابت بنگاه ها

يک بازار را با 1000 بنگاه کاملاً مشابه در نظر بگيريد. در هر قيمت، بنگاه ها سطحي از توليد را انتخاب مي کنند که در آن هزينه ی نهايي با قيمت برابر باشد ( بخش الف ) نمودار1). به عبارت ديگر مادامي که قيمت بيش از هزینه ی متوسط کل است، منحني هزینه ی نهايي هر بنگاه همان منحني عرضه ی بنگاه است. مقدار عرضه ی بازار با مجموع عرضه ی 1000 بنگاه برابر است. بنابراين براي استخراج منحني عرضه ی بازار منحني عرضه ی تمامي بنگاه ها را جمع مي کنيم. در بخش ( ب ) نمودار1 منحني عرضه ی بازار را رسم کرده ايم. از آن جا که مقدار عرضه ی بنگاه ها يکسان است، عرضه ی بازار برابر است با 1000 ضرب در مقدار عرضه ی هر بنگاه.

نمودار1 منحني عرضه ی بازار با تعداد ثابت بنگاه ها. وقتي تعداد بنگاه ها در بازار ثابت است، منحني عرضه ی بخش ( ب ) از منحني هاي هزینه ی نهايي بنگاه ها از بخش ( الف ) نمودار به دست مي آيد. از آن جا که تعداد بنگاه ها 1000 واحد است مقدار محصول عرضه شده در بازار برابر است با 1000 ضرب در مقدار عرضه ی هر بنگاه.

دوره ی ی بلند مدت: منحني عرضه ی بازار با تعداد متغير

بنگاه ها ( امکان ورود و خروج )

حال وضعيتي را بررسي مي کنيم که بنگاه ها بتوانند وارد بازار و يا از آن خارج شوند. فرض مي کنيم که تمامی بنگاه ها امکان دسترسي به يک نوع فناوري و همچنين بازار نهاده ها براي توليد را داشته باشند. بنابراين تمامي بنگاه ها داراي منحني هاي هزينه ی يکسان هستند.
تصميم گيري درباره ی ورود به بازار به انگيزه ی صاحبان بنگاه هاي حاضر در بازار و شرکت هايي که قصد ورود به بازار را دارند بستگي خواهد داشت. اگر بنگاه هاي حاضر در بازار سود به دست آورند آن گاه ساير بنگاه ها نيز تمايل دارند وارد اين بازار شوند. با ورود بنگاه هاي جديد به بازار تعداد بنگاه ها افزايش مي يابد، مقدار عرضه ی کالا بيش تر مي شود و در نتيجه قيمت کالا و سود کاهش مي يابد. برعکس اگر بنگاه ها در بازار زيان کنند برخي از آن ها بازار را ترک مي کنند. با خروج برخي از بنگاه ها تعداد بنگاه ها کاهش مي يابد، مقدار عرضه ی کالا کم مي شود و در نتيجه قيمت کالا و سود بنگاه ها افزايش مي يابد. در پايان فرايند ورود و خروج، بنگاه هايي در بازار باقي مي مانند که سود اقتصادي آن ها صفر است. بار ديگر يادآوري مي کنيم که سود برابر است با

اين معادله نشان مي دهد که سود بنگاه هاي فعال در بازار فقط و فقط زماني برابر با صفر است که قيمت کالا مساوي هزینه ی متوسط کل بنگاه باشد. اگر قيمت بيش تر از هزینه ی متوسط کل باشد، سود مثبت است و بنگاه هاي جديد تمايل دارند تا وارد بازار شوند. اگر قيمت کم تر از هزینه ی متوسط کل باشد، سود منفي است و برخي بنگاه ها بازار را ترک مي کنند. فرايند ورود و خروج بنگاه ها فقط زماني متوقف مي شود که قيمت و هزینه ی متوسط کل مساوي شوند (p =ATC )
اين تحيلي کاربردي خاص دارد. بنگاه هاي رقابتي تا سطحی توليد مي کنند که در آن قيمت و هزینه ی نهايي مساوي شوند. علاوه بر اين گفتيم که بنگاه ها آن قدر وارد بازار مي شوند يا آن را ترک مي کنند که قيمت مساوي هزینه ی متوسط کل شود. اما اگر قيمت مساوي هزینه ی نهايي و هزینه ی متوسط کل شود آن گاه اين دو هزینه ی ( MCوATC ) نيز بايد برابر شوند. به عبارت ديگر هزینه ی نهايي ( MC ) و هزینه ی متوسط کل ( ATC ) زماني برابر مي شوند که بنگاه در نقطه حداقل هزینه ی متوسط کل ( ATC ) فعاليت کند. بنابراين تعادل بلند مدت يک بازار رقابتي با ورود و خروج آزاد زماني برقرار مي شود که بنگاه ها در نقطه کارآمد توليد ( حداقل ATC ) فعاليت کنند.
در بخش ( الف ) نمودار 2 وضعيت يک نگاه را که در تعادل بلند مدت قرار دارد در نظر بگيريد. در اين نمودار قيمت p مساوي هزینه ی نهايي MC است و بنگاه سود را به حداکثر مي رساند. علاوه بر اين قيمت با هزینه ی متوسط کل ( ATC ) برابر است و از اين رو سود صفر است

نمودار 2 منحني عرضه ی بازار با ورود و خروج آزادانه. بنگاه ها در بلند مدت تا زماني وارد بازار مي شوند و يا آن را ترک مي کنند که سود صفر شود. بنابراين در بلند مدت قيمت با حداقل هزینه ی متوسط کل برابر است، قسمت ( الف ) نمودار را ببينيد. تعداد بنگاه ها در بازار به قدري تعديل مي شود که کل تقاضا در اين قيمت تأمين شود. منحني عرضه ی بازار در بلند مدت يک خط افقي در همين قيمت است. قسمت ( ب ) نمودار را ببينيد.
در اين حالت بنگاه هاي جديد تمايلي براي ورود به بازار ندارند و بنگاه هاي حاضر در بازار نيز انگيزه اي براي ترک آن ندارند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیلinfo@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 11-12-1393, 13:08

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی