به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 2 خرداد 1397

تعیین سطح تولید و قیمت در بازار انحصار

تعیین سطح تولید و قیمت در بازار انحصار

تعیین سطح تولید و قیمت در بازار انحصار

 

بازار انحصار در مقابل بازار رقابتی

تفاوت کلیدی بین بنگاه رقابتی و انحصارگر ( بنگاه انحصاری ) در توانایی تعیین قیمت محصول است. یک بنگاه رقابتی سهمی بسیار اندک از بازار را در اختیار دارد بنابراین برای تصمیم گیری خود درمورد تولید مجبور است از قیمت بازار تبعیت کند. برعکس چون انحصارگر تنها تولید کننده ی بازار است، می تواند با تغییر عرضه قیمتِ کالا را به دلخواه خود تغییر دهد.
یک روش مشاهده ی تفاوت بین بنگاه رقابتی و انحصار، مقایسه منحنی تقاضای هر بنگاه است. از آن جا که یک بنگاه رقابتی می تواند هر مقدار کالا که بخواهد در این قیمت به فروش برساند، بنگاه رقابتی با یک منحنی تقاضای افقی مانند منحنی رسم شده در نمودار 1 ( الف ) روبه رو خواهد بود. بنگاه رقابتی فروشنده ی کالایی است که جانشین هایی کامل دارد ( محصولاتی که سایر بنگاه ها در بازار رقابتی تولید می کنند ) ، بنابراین منحنی تقاضای هر بنگاه کاملاً کشش پذیر است.
برعکس از آن جا که انحصارگر تنها تولید کننده ی بازار است منحنی تقاضای بنگاه همان منحنی بازار خواهد بود. بنابراین منحنی تقاضای انحصارگر دارای شیب نزولی همانند بخش ( ب ) نمودار 1 خواهد بود. اگر انحصار قیمت خود را افزایش دهد، مصرف کنندگان کالای کم تری خواهند خرید. به روش دیگر نیز می توانیم درباره ی منحنی تقاضا صحبت کنیم، اگر انحصارگر مقدار تولید را کاهش دهد قیمت کالا افزایش خواهد یافت.
محنی تقاضای بازار در حداکثر کردن سود ناشی از قدرت بازار محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند یک انحصارگر در صورت امکان ترجیح می دهد تا برای کالای خود قیمت بیش تری تعیین کند و مقدار بیش تری کالا در آن قیمت بفروشد. اما منحنی تقاضای انحصارگر نشان می دهد که این کار غیرممکن است. منحنی تقاضای بازار نشان دهنده ی ترکیباتی مختلف از قیمت و مقدار است که یک بنگاه می تواند آن ها را انتخاب کند. با تغییر مقدار تولید ( یا تغییر قیمت ) انحصارگر می تواند نقاطی مختلف بر روی منحنی تقاضا انتخاب کند اما قادر به انتخاب نقاطی خارج از منحنی تقاضا نیست.

نمودار 1منحنی های تقاضای بنگاه رقابتی و بنگاه انحصاری. از آن جا که بنگاه های رقابتی قیمت پذیرهستند با منحنی های تقاضای افقی مانند بخش(الف) نمودار مواجه اند. از سوی دیگر چون بنگاه انحصاری (انحصارگر) تنها تولید کننده و فروشنده در بازار است، منحنی تقاضایی با شیب نزولی همانند بخش (ب) نمودار دارد. منحنی تقاضا شده ی انحصارگر همان منحنی تقاضای بازار است. اگر انحصارگر بخواهد کالایی بیش تر بفروشد، باید قیمت خود را کاهش دهد.
از نظر شما انحصارگر کدام نقطه ( ترکیبی خاص از قیمت و مقدار ) از منحنی تقاضا را انتخاب خواهد کرد. همانند بنگاه های رقابتی، هدف بنگاه انحصاری ( انحصارگر ) نیز حداکثر کردن سود است. از آن جا که سود بنگاه مابه التفاوت درآمد کل و هزینه ی کل است وظیفه ی بعدی ما در بررسی رفتار انحصارگر بررسی درآمد کل اوست.

درآمد بنگاه انحصاری

یک شهر کوچک را با یک تولید کننده ی آب در نظر بگیرید. جدول 1 نشان می دهد که درآمد یک انحصارگر به سطح تولید او بستگی دارد.
دو ستون نخست، جدول تقاضای انحصارگر است. اگر انحصارگر یک گالن آب تولید و عرضه کند می تواند آن را به قیمت 10 دلار به فروش برساند. اگر 2 گالن آب تولید کند، قیمت فروش هر گالن 9 دلار خواهد بود. و اگر 3 گالن آب تولید و عرضه کند، باید هر گالن را به قیمت 8 دلار بفروشد. اگر شما این دو ستون اعداد ( ترکیبات مختلف قیمت و مقدار ) را بر روی نمودار مشخص کنید از اتصال آن ها به یکدیگر یک منحنی تقاضا با شیب نزولی خواهید داشت.
ستون سوم جدول درآمد کل انحصارگر را نشان می دهد. مقادیر این ستون برابر است با مقدار کالای فروخته شده ( از ستون نخست ) ضرب در قیمت ( از ستون دوم ) . ستون چهارم جدول درآمد متوسط است، درآمد متوسط انحصارگر برابر است با درآمد کل تقسیم بر مقدار فروش ( مقادیر ستون نخست ) . درآمد متوسط همیشه با قیمت کالا برابر است این واقعیت، هم در مورد بنگاه رقابتی و هم در مورد بنگاه انحصارگر صادق است.
جدول 1 درآمد کل، درآمد متوسط، و درآمد نهایی انحصارگر.

آخرین ستون جدول 1 نیز درآمد نهایی انحصارگر را نشان می دهد. درآمد نهایی بنگاه انحصاری درآمد ناشی از فروش آخرین واحد کالاست. درآمد نهایی برابر است با تغییر در درآمد کل نسبت به تغییر در یک واحد فروش کالا. به طور مثال وقتی بنگاه سه گالن آب می فروشد، درآمد کل 24 دلار است. افزایش تولید از 3 گالن درآمد را به 28 دلار افزایش می دهد. بنابراین درآمد نهایی مابه التفاوت 28 دلار و 24 دلار، یا [ به عبارتی ] 4 دلار است.
در جدول 1 نکته ای وجود دارد که برای درک رفتار انحصارگر مهم است: درآمد نهایی انحصارگر همیشه کم تر از قیمت کالاست. مثلاً اگر بنگاه تولید خود را از 3 گالن به 4 گالن افزایش دهد، درآمد کل فقط 4 دلار افزایش می یابد، در حالی که می تواند هر گالن را به قیمت 7 دلار به فروش برساند. برای انحصارگر همیشه درآمد نهایی کم تر از قیمت است زیرا منحنی تقاضای او دارای شیب نزولی است. برای افزایش مقدار فروش، انحصارگر باید قیمت خود را کاهش دهد. از این رو برای فروش چهارمین گالن آب، انحصارگر باید درآمدی کم تر از هر 3 گالن آب قبلی دریافت کند.
درآمد نهایی انحصارگر با درآمد نهایی بنگاه رقابتی کاملاً متفاوت است. وقتی انحصارگر مقدار فروش خود را افزایش می دهد، افزایش فروش دو اثر بر درآمد کل ( P×Q) خواهد داشت:

• اثر تولیدی:

محصول بیش تری تولید و به فروش می رسد، بنابراین Q بزرگ تر می شود.

• اثر قیمتی:

قیمت کاهش می یابد، بنابراین P کم تر می شود.
از آن جا که بنگاه رقابتی می تواند تمامی کالای خود را به قیمت بازار به فروش برساند، اثر قیمتی در بازار رقابتی وجود ندارد. وقتی تولید بنگاه رقابتی یک واحد افزایش می یابد قیمت بازار را برای آن یک واحد دریافت می کند و به هیچ وجه قیمت کم تر برای واحد اضافی فروش دریافت نمی کند. به عبارت دیگر از آن جا که بنگاه رقابتی قیمت پذیر است درآمد نهایی با قیمت کالا برابر است. برعکس وقتی انحصارگر تولید خود را به اندازه ی یک واحد افزایش می دهد باید قیمت خود را برای هر واحد اضافی فروش کاهش دهد و کاهش قیمت درآمد ناشی از فروش آخرین واحد را کاهش دهد. در نتیجه درآمد نهایی انحصارگر همیشه کم تر از قیمت است.
در نمودار2 منحنی تقاضا و منحنی درآمد نهایی بنگاه انحصاری را ملاحظه می کنید. ( از آن جا که قیمت بنگاه مساوی درآمد متوسط است، منحنی تقاضا همان منحنی درآمد متوسط خواهد بود ) این دو منحنی از یک نقطه روی محور عمودی رسم می شوند زیرا درآمد نهایی نخستین واحد فروخته شده مساوی قیمت کالاست. اما به همان دلیل که گفتیم درآمد نهایی انحصارگر کم تر از قیمت کالاست. بنابراین منحنی درآمد نهایی زیر منحنی تقاضا قرار می گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیلinfo@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 11-12-1393, 12:03

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی