به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

 

مقدمه

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عموم بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می کند و هزینه های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می شود، براورد می کند. با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پید کنند و اطلاعات گسترده تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود.

 

 

مفاهیم بودجه بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثر بخشی است.

به گفته جان میکسل (John Mikesell ) بودجه بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده ها و درامدها یا هزینه ها با هدفها و فعالیتهای برنامه هاست. او می گوید که بودجه بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

 • اطلاعات حجم کار،
 • اطلاعات تولید (هزینه هر واحد فعالیت)،
 • اطلاعات تاثیر گذار (سطح حصول هدفها)،

فیلیپ جویس (Philip Joice ) بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می‌شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه بندی، منابع را به نتایج پیوند می دهد.

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان گفت بودجه بندی بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می چرخد.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه باید مجموعه ای معین از هدفها تامین شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثر بخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد.

 

وظایف و ویژگیهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد

فرایند بودجه بندی سه نوع متفاوت از وظایف را بر عهده دارد؛ وظایف برنامه ریزی، مدیریتی و کنترل. در بودجه سنتی فقط وظیفه کنترلی وجود داشت در حالی که در بودجه بندی بر مبنای عملکرد، وظیفه مدیریتی و برنامه ریزی هم بدان اضافه شده و به عبارتی به ستانده نیز توجه شده است. در واقع بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد بر دو موضوع تاکید دارد (و رمزیار، 1382):

 • ستانده و ارتباط بین داده و ستانده یا تولید،
 • نتیجه یا رضایت مردم.

در بودجه بندی وظیفه برنامه ریزی بر انتخاب درون برنامه ای تاکید دارد. وظیفه مدیریتی برای انتخاب برنامه ای تاکید دارد. وظیفه کنترلی بودجه بندی بر تحقق هدفها یا سایر محدودیتها در اعتبارات عمومی برای مراقبت از مسئولیت واگذاری از طرف پرداخت کنندگان مالیات است.

 

هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد

هدف اصلی بودجه بندی بر مبنای عملکرد، کمک بر تصمیمگیری عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولت براساس پیامدهای سنجش پذیر است. می توان هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرد (قادری، 1382):

 • ارائه منابع صحیح برای تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع،
 • تعیین نتایج سنجش پذیر و مورد انتظار از یک تخصیص بودجه خاص،
 • تمرکز فرایند تصمیمگیری روی مهمترین مسائل و چالشهایی که دستگاه با آن روبروست،
 • ایجاد ارتباط میان بودجه و نتایج عملکرد برنامه،
 • پربار ساختن خدمات دریافتی یا همان مدیریت کیفیت جامع،
 • ارایئه مشوقهایی برای مدیریت عملکرد بر مبنای بهبود مستمر،
 • ارائه مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در ازای استفاده از منابع کشور،
 • امکان نظارت موثر بر اجرای عملیات،
 • بهبود در روابط با مردم از طریق انتشار اطلاعات صریح و روشن درباره برنامه های عمومی.

در این مقاله کوشش می شود که تاثیر بودجه بندی بر مبنای عملکرد بر مسئولیت پاسخگویی دولت و عملکرد آن مورد بررسی واقع شود. این دو مورد به عنوان هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد در بالا ذکر شده است.

 

بودجه بندی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

در کشور های پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتها پیدا کرده و به اصیلترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها بدل شده است. در ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت، مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند و مطلوبیت سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیتهای این گونه نظامهای اطلاعاتی در تهیه اطلاعات سودمند و در خور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یک سود و تهیه اطلاعات برای ارزیابی این مسئولیتها توسط شهروندان از سوی دیگر است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی می تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد (باباجانی، 1379).

بیانیه شماره 34 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تاکید دارد. این معیار اندازه گیری با هدف اطمینان یافتن از میزان کارایی، اثر بخشی و صرفه‌جویی ناشی از مصرف منابع اقتصادی، تعیین بهای تمام شده کالاها و خدمات و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، در سیستمهای حسابداری مالی مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه اصلی این سیستمها، تهیه اطلاعات شفاف در مورد چگونگی مصرف منابع اقتصادی و اندازه گیری میزان دستیابی به هدفهای تعیین شده در قالب میزان تولید و عرضه کالاها و خدمات و ارزیابی اثر بخشی کالاها و خدمات تولید و عرضه شده است. اهمیت استفاده از این نوع معیارهای اندازه گیری در سیستمهای حسابداری زمانی آشکار می شود که دولتها اقدام به تهیه و تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد می کنند (باباجانی، 1382). در پژوهشهای انجام شده توسط جوردن و هاکبارت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 5-12-1393, 10:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی