به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 1 تیر 1397

حسابرسی مستمر کشف یک مفهوم

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

حسابرسی مستمر کشف یک مفهوم

 

 

مفهوم حسابرسی مستمر چنانکه از نام آن بر می آید، انجام حسابرسی به گونه ای پیوسته است که همه طول دوره مالی را در بر می گیرد. این در مقابل مفهومی است که در آن، حسابرسی به صورت ادواری و گاه حتی به صورت کاملاً مقطعی انجام می شود. مابه ازای این مفهوم، در سه نوع مهم حسابرسی، به شرح زیر است:

آزمونهای رعایت: آزمونهای مربوط به طراحی و کارایی کنترلها به سراسر دوره مورد رسیدگی تسری می‌یابد. بدین ترتیب، حسابرس می تواند در سراسر دوره به کارایی کنترلها اتکا کند. همه نارساییهایی که حسابرس به آنها برخورد می کند، بیدرنگ گزارش می شود و بدین ترتیب، امکان جبران آنها در کوتاهترین زمان ممکن، فراهم می آید. همچنین، در ارتباط با اظهار نظر حسابرس، آثار نارساییهای مشاهده شده، تنها به دوره بین گزارش نارساییهای کنترلی تا مقطع جبران آنها محدود می شود.

آزمونهای اثباتی (محتوای) معاملات و مانده ها: نمونه های انتخابی در سرتاسر دوره، در همان زمانی که پدیده ها روی می دهد، تحت آزمون قرار می گیرد، نه به صورت مجموعه ای بزرگتر در تاریخی دیرتر و زمانی که کلیه نمونه های انتخابی تنها حکم تاریخ را پیدا کرده است.

بررسیهای تحلیلی: درک رویدادهای تجاری و بررسی منطقی بودن آنها در مقایسه با آنچه مورد انتظار بوده، به هنگام رخداد پدیده ها صورت می گیرد. این کار با بررسی تاریخی نتایج که می کوشد علل و چگونگی رخداد رویدادها را، آزمون کند و تفاوت آن را با آنچه مورد نظر بوده است، تعیین کند، متفاوت است.

مقایسه با «حسابرسی سنتی»

در دیدگاه سنتی حسابرسی، اعم از حسابرسیهای قانونی یا داخلی، حسابرسی به صورت ادواری انجام می‌پذیرد. حسابرسیهای قانونی معمولاً از سه بخش عمده تشکیل می شوند:

برنامه ریزی: کار برنامه ریزی در یک مقطع زمانی بین نیمه دوره مالی و سه ماهه سوم سال مالی مورد رسیدگی صورت می گیرد. آزمونهای حسابرسی در این بخش، معمولاً به تایید درک سیستم از طریق آزمون شناخت سیستم و اندکی بررسیهای تحلیلی محدود می شود.

رسیدگی ضمنی: رسیدگی ضمنی معمولاً در یک مقطع زمانی واقع در سه ماهه چهارم صورت می پذیرد. این مرحله، آزمون رعایت کنترلها و آزمونهای اثباتی (محتوای) معاملات را دربر می گیرد.

رسیدگی نهایی: معمولاً در زمانی پس از پایان سال مالی انجام می شود. بخش عمده رسیدگیهای نهایی را آزمونهای اثباتی (محتوای) مانده و بررسیهای تحلیلی نتایج دوره تشکیل می دهد.

حسابرسی داخلی که گفته می شود به صورت مستمر انجام می پذیرد، معمولاً به صورت «پروژه» انجام می شود. هر پروژه ممکن است بخشی از یک سیستم خاص یا یکی از فرایندها یا بخشی از عملیات تجاری صاحبکار باشد. رسیدگی به هر پروژه معمولاً قسمتی از یک برنامه گردشی را تشکیل می دهد که در طول آن دوره، همه زمینه های عمده بنگاه، مورد رسیدگی قرار می گیرد. مدت انجام این رسیدگیها و تناوب آنها تابعی است از منابع در دسترسی (اگر چه اغلب مبنای تصمیمگیریها در این مورد را محل جغرافیایی و جاذبه سیاحتی آن تشکیل می دهد).

هنگامی در حسابرسی سنتی، بهبود در محیط کنترلی حاصل می شود که نارساییها، گزارش شده و اقدام لازم در مورد آنها صورت گرفته باشد. طبیعت این دیدگاه، رسیدگی در فاصله های زمانی جدا از یکدیگر را به یاد می آورد. در این فواصل زمانی ممکن است کنترلها دچار نارسایی شود. این تغییرات می تواند ناشی از تغییرات بعدی در سیستمها، کارکنان و یا اساساً ناشی از ماهیت نیروی انسانی و تمایل به بازگشت به «روشهای قدیم» باشد. رسیدگیهای بعدی ممکن است موجب رفع مشکل شده باشد، اما نه با چنان سرعتی که بتواند از روند کلی افت محیط کنترلی به سطحی پایینتر از سطح مورد نظر پیشگیری کند، یا در مواقع ممکن است روند، واپس روی باشد.

موجب کشف عدم رعایت کنترلها در زمان وقوع آنها می شود و بدین ترتیب می تواند اصلاح کنترلها را پیش از اثر گذاشتن بر روی سازمان، فراهم آورد. این امر موجب پیشرفت تدریجی و قابلیت حفظ محیط کنترلی در سطحی نزدیکتر به آنچه مورد انتظار است، می گردد.

 

فواید بالقوه

این دیدگاه، برای صاحبکار حسابرس فایده هایی در بردارد که ممکن است موجب درخواست اجرای آن از حسابرس گردد. برخی از این فایده ها به شرح زیر است:

برخورد با نارساییها در زمانی نزدیک به زمان وقوع آنها: حسابرس نارساییها را در همان زمان رخداد آنها یا زمانی نزدیک به آن مطرح می کند. این امر موجب تسهیل در واکنش صاحبکار می شود بی آنکه به بررسی مدارک و سوابقی که مدتی از آنها گذشته است نیازی باشد. بدین ترتیب، اطلاعات در زمان مناسب در اختیار صاحبکار قرار می گیرد. چنان که پیشتر آمد، در این دیدگاه حسابرس مشکل وضعف کنترلها را در زمانی مطرح می کند که اقدام بموقع نسبت به رفع آنها امکانپذیر است. این امر از لحاظ انطباق با مفاد قانون ساربینز اکسلی (Sarbanes- Oxley ) نیز اهمیت دارد، اگر چه این امر در حال حاضر فقط در ارتباط با شرکتهای امریکایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موضوعیت می یابد. نشانی از اشراف بهتر بر اداره امور: اتخاذ و استفاده از متدولوژیهای پیشرفته حسابرسی باید یکی از راههای نمایش این موضوع به بازار باشد که مدیریت، چیزی برای پنهان کردن ندارد. نتایج حسابرسی موجب «شگفتی» نخواهد شد: برای مثال یک اخطار بموقع حسابرس درباره احتمال ناباب شدن برخی از اقلام موجودیها این امکان را برای مدیریت فراهم می سازد که یا فکری برای فروش آن اقلام بکند و یا اینکه در پایان سال به تناسب افت ارزش آنها، ذخیره کافی در حسابها منظور نماید. این وضع را با موقعیتی می توان مقایسه کرد که در آن حسابرس پس از پایان سال مالی موضوع را کشف کرده باشد و برای تامین ذخیره افت ارزش آنها پافشاری کند که این امر به نوبه خود کاهش شدید سود دوره را به دنبال داشته باشد.

در کاربرد این دیدگاه فایده هایی نیز برای حسابرسان متصور است تا آنجا که موجبات تمایل آنها به تغییر یدگاه گذشته را فراهم می آورد. برخی از این فایده ها عبارت است از:

قابلیت توزیع حجم کار: دیدگاه فعلی انجام حسابرسی ضمنی و متعاقباً رسیدگی نهایی موجب ایجاد تنگنا در برنامه ریزی نیروی انسانی می شود. اگر چه در مورد حسابرسی ضمنی تا حدی قابلیت انعطاف زمانی وجود دارد، اما در مورد حسابرسیهای نهایی با توجه به ضرورت ارائه بموقع گزارشها، این قابلیت بسیار محدود به نظر می رسد. معمولاً تراکم شدید کارها در پایان سال تقویمی ممکن است بر برنامه ریزی کار تاثیر شدید گذارد و موجب کمبود نیرو در دوره زمانی چندماهه ابتدای سال تقویمی شود. این امر به نوبه خود ممکن است ساعات زیاد اضافه کاری، عدم استفاده از مرخصی، استفاده از نیروهای موقت و حتی عدم پذیرش صاحبکار جدید را موجب شود. اعمال دیدگاه حسابرسی مستمر می تواند نوسانات حجم کار را تا حد زیادی تعدیل کند و موجب توزیع مناسب حجم کار در طول سال گردد.

ارائه بموقع نظر حرفه ای حسابرس: در دیدگاه حسابرسی مستمر بر خلاف وضع فعلی که اظهار نظر تنها در پایان سال به صاحبکار منتقل می شود، حسابرس قادر خواهد بود نظر حرفه ای خود را با نظم و تناوب بیشتری در طول سال به صاحبکار منتقل کند. بدین ترتیب، سرمایه گذاران نیز در موقعیتی قرار می‌گیرند که برای تضمیمگیریهای سرمایه گذاری از اطلاعات بروزتری استفاده کنند. شاید هم سرمایه گذاران بتوانند از اظهار نظر حسابرسان به صورت پرداخت برای هر بار مراجعه برخوردار شوند.

ارتفای سطح روابط با صاحبکار: حسابرسی بموقع، فعال و مفید برای صاحبکار، به جای حسابرسی منفعل و متضمن رودروریی با خود وی، می تواند به بهبود روابط حسابرس با صاحبکار بینجامد. تماسهای منظم ناشی از فرصتهای به دست آمده در حسابرسی مستمر ممکن است به تقویت روابط با صاحبکار و شناخت هر چه کاملتر فرصتهای ارائه خدمات بیشتر بیانجامد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 4-12-1393, 19:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی