به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 8 تیر 1396

ثبت شرکت

رویکردی برای به کارگیری مناسب هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) در شرکتهای کوچک

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

رویکردی برای به کارگیری مناسب هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) در شرکتهای کوچک

 

 

در این مقاله، روشی پیشنهاد می شود که به شرکتهای کوچک کمک می کند تا از سیستم هزینه یابی سنتی به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با ریسکی پایین و سرمایه گذاری حداقل، تغییر سیستم دهند. تاکید این مقاله بر آن دسته از شرکتهای کوچک (کمتر از 100 نفر) است که در آنها به کارگیری استاندارد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بسیار پیچیده و گران است. این روش به کمک مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده برمبنای فعالیت «کویر» (Cooper )، شرکت استفاده کننده را در به کارگیری مرحله به مرحله آن هدایت می کند. رویه کامل به کارگیری آن شامل هشت مرحله اصلی است. در اولین مرحله، تصمیمگیرندگان از سه روش تخمینهای کارشناسانه، ارزیابی سیستماتیک، یا جمع آوری داده های واقعی، یک روش را برای به دست آوردن اطلاعات در مورد بهای تمام شده انتخاب می کنند. در این مرحله، تصمیمگیرندگان، سطح دقت و صحت مورد نیاز و همچنین میزان پولی را که حاضرند در این پروژه هزینه کنند، تعیین می کند. سپس، هزینه های سربار، نظیر هزینه های اداری، اجاره، خدمات و حمل و نقل با اطلاعات بهای تمام شده با استفاده از ماتریسهای توسعه یافته جدید محصول، ترکیب می شوند.

با استفاده از این ماتریسها، محاسبات مربوط به بهای تمام شده، ساده می شود و در نتیجه ردیابی هزینه‌های سربار به موضوعهای هزینه در آخرین مرحله آسان می گردد. سادگی استفاده از رویه پیشنهاد شده با استفاده از داده های واقعی یک شرکت تولیدی کوچک در آخر نشان داده شده است.

 

 

مقدمه

موسسه های تولیدی در بازار جهانی امروز از هر نظر با رقابت فراینده ای روبه رو هستند. شرکتها باید سریع واکنش نشان دهند و محصولات خود را با کیفیتی بالا و هزینه ای پایین تولید کنند تا در این محیط موفق باشند. مدیران ارشد برای تصمیمگیری صحیح نیاز به اطلاعات بروز و صحیح از بهای تمام شده دارند. سیستمهای سنتی هزینه یابی و تخصیص سربار، بر مبنای حجم پایه گذاری شده اند و در محیطهای تولیدی که با افزایش سریع در هزینه های سربار و در مقابل کاهش زیاد در هزینه دستمزد مستقیم همراه هستند، اطلاعات آن از ارتباط کمی برخوردار است. سیستمهای هزینه یابی سنتی منجر به بهای تمام شده نادرست و در نتیجه به گزینش یک استراتژی ضعیف منتهی خواهد شد (Johnson and kaqlan, 1987, Johnson 1987, 1991 ).

یکی از روشهای هزینه یابی جدید که برای مقابله با ناکارایی و نقاط ضعف سیستم هزینه یابی سنتی ایجاد شده است، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) نام دارد. این روش که به وسیله توماس، کپلن و کوپر (Cooper, 1988a, 1988b,1990, Cooper and Kaplan,1988, Johnson, 1990 ) ابداع شده است، روشی از هزینه یابی است که برای ردیابی مستقیم هزینه های سربار به موضوعهای هزینه مانند، محصولات، فرایندها، خدمات، یا مشتریان به کار می رود و همچنین به مدیران در تصمیمگیری درست با توجه به ترکیب محصولات و استراتژیهای پیچیده کمک می کند. آن گونه که تورنی (Turney,1989 ) می گوید، هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند چکونگی تعیین ترکیب خط محصول، قیمتگذاری محصولات، ترکیب منابع و دسترسی به تکنولوژی جدید را توسط مدیران تغییر اساسی دهد.

اگر چه به کار گیری این روش توسط شرکتهای تولیدی مکرر دیده شده است اما تعداد محدودی از شرکتهای تولیدی کوچک (یا کارکنانی کمتر از 100 نفر)، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را به کار گرفته اند (Needy and Bidanda 1995, Bharara Lee, 1996 ). یا به طور دقیقتر، به نظر می رسد عوامل متعددی وجود دارد که شرکتهای تولیدی کوچک را از به کارگیری یک سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت باز می دارد که عبارتند از: نبود داده های مورد نیاز، منابع فنی، منابع مالی و سیستمهای کامپیوتری مناسب. شاید اصلی ترین مانع، یعنی نبود داده های مورد نیاز شامل مسئله جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز به صورتی صحیح و با هزینه ای معقول باشد. به دلیل اینکه اطلاعات مورد نیاز برای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه بر است و شرکتهای تولیدی کوچک از نظر مالی با محدودیت روبه رو هستند، این شرکتها نیاز دارند تا در نوع داده ها و تحلیل آن داده ها که برای تعیین هزینه های سربار به کار می روند بسیار دقیق باشند و بسیار گزینشی عمل کنند. به علاوه شرکتهای کوچک به گونه ای عمل می کنند که با فقر منابع روبه رو می شوند که نیاز به رویکردهای مدیریت هزینه مشخص شده دارد (Welsh and White, 1981 ). بنابر این شناسایی روشی که شرکتهای کوچک را قادر سازد تا اطلاعات بهای تمام شده محصول را درست و صحیح به دست آورند و از حداقل منابع مالی استفاده کنند، مورد نیاز است. در این مقاله، یک روش موثر و با صرفه برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحدهای کوچک پیشنهاد شده است. این روش به صورتی نظام مند، اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیمگیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژیهای موسسه، تعیین بهای تمام شده محصولات و ارتقای ساختار بهای تمام شده از آنها بهره بگیرد.

 

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

کوپر مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت خود را در دو مرحله توصیف می کند (Cooper, 1987a, 1987b ). در مرحله اول، هزینه ها در مخازن هزینه، با توجه به مرکز فعالیت و بر مبنای محرک هزینه گردآوری می شود. معادل این مرحله در هزینه یابی سنتی وجود ندارد. در مرحله دوم، هزینه ها از مخازن هزینه به هر محصول بر مبنای میزان استفاده آن محصول از فعالیتها تخصیص داده می شوند. این مرحله مشابه رویکرد هزینه یابی سنتی است، با این تفاوت که در هزینه یابی سنتی، تنها از ویژگیهای حجمی محصول استفاده می شود و ویژگیهای غیر مرتبط با حجم در نظر گرفته نمی شود. برخی از نمونه‌های محرک هزینه که به حجم مربوط نمی شوند عبارتند از: ساعات تنظیم و راه اندازی مجدد ماشین آلات، دفعات تنظیم مجدد، ساعات سفارش و تعداد سفارشها تخصیص هزینه های غیر مرتبط با حجم با استفاده از روشهای مبتنی بر حجم، منجر به بهای تمام شده نادرست محصول می شود.

 

روش شناسی

در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت، گروههای هزینه سربار مانند اداری، اجاره، حمل و نقل و بیمه شناسایی می شوند. این داده های بهای تمام شده ممکن است به راحتی از حسابداری شرکت گرفته شود. مرحله بعدی، تعیین فعالیتهای عمده ای است که ردیابی اطلاعات بهای تمام شده را ساده می کند. این مرحله ممکن است به وسیله گروهبندی فعالیتها به فعالیتهای اصلی و زیر فعالیتها (یا مخازن هزینه) با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت پذیرد. مثالهایی از فعالیتها در شرکتهای کوچک عبارتند از: دریافت سفارش یک مشتری، تهیه پیشنهاد فروش، سرپرستی تولید و حمل و نقل محصولات. هزینه ها باید به فعالیتهای از قبل تعریف شده از طریق محرکهای هزینه فعالیت مرحله اول تخصیص داده شوند. طبق مرحله دوم، محرکهای هزینه فعالیت برای تخصیص سربار به هر یک از محصولات، تعیین می شوند. شکل 1 روابط میان گروههای هزینه، فعالیتها و محصولات را نشان می دهد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

 

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 4-12-1393, 18:00

 

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی