به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

پیامهای حرفه ای

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

پیامهای حرفه ای

 

 • فراخوان مقاله در رابطه با تعریف، شناخت و اندازه گیری بدهیها از سوی موسسه ک پ ام جی (KPMG ) و انجمن بین المللی آموزش و تحقیق در حسابداری (IAAER )
 • بررسی مجدد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37
 • انتشار مقاله «گزینش در بازار حسابرسی انگلستان» از سوی شورای گزارشگری مالی انگلستان (FRC )
 • حمایت انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز و انجمن حسابداران خبره ایرلند از گزارش موسسه اقتصاد لندن در مورد تعهدات حسابرسان در اروپا

 

فراخون مقاله در رابطه با تعریف، شناخت و اندازه گیری بدهیها از سوی موسسه ک پ ام جی و انجمن بین المللی آموزش و تحقیق در حسابداری

انجمن بین المللی آموزش و تحقیق در حسابداری (IAAER ) به همراه موسسه ک پ ام جی (DPMG ) اعلام کرده اند که با هدف تسهیل در تصمیمهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB ) در تمایز میان بدهیها و سرمایه، همایشی برگزار می کنند. هیئت برگزاری این همایش، نمونه ای از مهمترین پرسشهای قابل طرح را که باید پاسخ داده شوند به صورت زیر عنوان کرده است:

1- آیا تعریف کنونی بدهی براساس چارچوب نظری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری یا هیئت استاندارد های حسابداری مالی امریکا (FASB ) مبنای قابل قبولی برای ارائه اطلاعات مفید در تصمیمگیری است؟ آیا در صورتهای مالی باید همچنان میان تعهدات و سرمایه تمایز قائل شد؟ اگر پاسخ منفی باشد، سود چگونه تعریف خواهد شد؟

2- در رابطه با تفاوت تعهد و بدهی:

الف- چه ویژگیهایی وجه تمایز میان تعهدات و بدهیها را تشکیل می دهد؟

ب- آیا شرایط الزام آور اقتصادی برای ایجاد یک بدهی کافی است؟ نمونه های متداول مربوط به این شرایط شامل ابزارهای سهام ممتاز با حق سود سهام معوق است.

ج- آیا تعهدات عرفی دارای ویژگیهای بدهی است؟

 

3- در رابطه با تعریف سرمایه:

الف- آیا بدهی و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) باید تعریف شوند یا آنکه یکی تعریف و دیگری به عنوان جزء باقیمانده در نظر گرفته شود؟ چنانچه پاسخ سوال مثبت باشد، آیا می توان دامنه ای را تصور کرد که در هیچیک از دو تعریف قرار نگیرد و به عنوان یک طبقه میانی گزارش شود؟

ب- آیا با تعریف دارایی و سرمایه، می توان بدهی را به عنوان یک جزء باقیمانده در نظر گرفت؟

ج- با فرض شرایطی که بدهی و سرمایه ترکیب شوند، آیا می توان عنصر جدیدی تعریف کرد که چنین شرایطی را داشته باشد؟ چگونه می توان این عنصر جدید را به گونه ای تعریف کرد که از عناصر بدهی و سرمایه متمایز باشد؟

د- وجه تمایز ویژگیهای نظری بدهیها و سرمایه چیست؟

 

 

 

 

بررسی مجدد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB ) بررسی اصل شناسایی بدهی در پیشنویس جدید استاندارد بین المللی حسابداری شماره 37 (IAS37 ) را آغاز کرده است. طبق این اصل واحد تجاری زمانی ملزم به شناسایی تعهد به عنوان بدهی است که:

الف) با تعریف بدهی مطابقت داشته باشد، و

ب) بدهی به گونه ای اتکاپذیر درخور اندازه گیری باشد.

 

مفهوم «انتظار می رود» در تعریف بدهی

تعریف بدهی در چارچوب نظری دربرگیرنده جمله زیر است:

انتظار می رود منجر به خروج منابعی شود که بیانگر منافع اقتصادی واحد تجاری است. با توجه به نظرات دریافتی تصمیم هیئت بر این قرار گرفت که درباره عبارت «انتظار می رود» توضیحاتی ارائه دهد. بر این اساس منظور از این واژه وجود میزان خاصی از اطمینان نسبت به خروج منافع پیش از مطابقت بدهی با تعریف ارائه شده در چارچوب نظری نیست.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری همچنین اشاره کرده است که دیدگاه هیئت در مورد کلمه «احتمال» استفاده شده در تعریف بدهی با مفاهیم نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB ) هماهنگ و سازگار است.

 

تعیین وجود یک بدهی، هنگامی که وجود تعهد فعلی قطعی نیست

بسیار از شرکت کنندگان در نظر خواهی معتقدند که پیشنویس مزبور، راهنمایی کافی در مورد تعیین وجود یک بدهی ارائه نکرده است. به ویژه در مواردی که وجود تعهد کنونی قطعی نیست. هیئت نظر این پاسخ دهندگان را پذیرفته و تصمیم گرفته است که در استاندارد نهایی رهنمود بیشتری ارائه کند.

تعهدات احتمالی

در این پیشنویس، مسئله تعهد احتمالی برای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSS ) مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از پاسخ دهندگان تعریف تعهدات احتمالی ارائه شده در پیشنویس بسیار گسترده است و اقلام نامحدودی را دربر می گیرد (از جمله اقلامی که اخیراً عمومی تجاری تلقی می شوند و نه بدهی). هیئت اعضا را موظف به همکاری با گروه پروژه چارچوب نظری کرده تا مثالهای بیشتری برای روشن کردن توضیحات پیشنویس فوق در خصوص تعهدات احتمالی و تمایز بین تعهدات احتمالی و خطر عمومی تجاری ارائه کنند.

 

انتشار مقاله «گزینش در بازار حسابرسی انگلستان» از سوی شورای گزارشگری مالی انگلستان

این مقاله حاصل بررسی مشترک شورای گزارشگری مالی (FRC ) و وزارت صنعت و بازرگانی بریتانیا (DTI ) در مورد عوامل موثر بر محیط رقابتی موسسات بزرگ حسابرسی در انگلستان است. هدف این مقاله تسهیل بحث و گفتگوی عمومی جهت یافتن پاسخ مناسب برای یافته های این بررسی است. یافته‌های اصلی این بررسی به شرح زیر است:

 

اجزای حسابرسی

1- این بررسی نشان می دهد که بازده اصلی کار حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل در مورد صورتهای مالی سالانه است که سهامداران را مورد خطاب قرار می دهد. انجام یک حسابرسی با کیفیت مطلوب منوط به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای حمایت از قضاوت صحیح و نتایج حاصل شده ای است که گزارش حسابرسی بر آن متکی است.

2- این بررسی دو جزء دیگر حسابرسی را که برای مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی ارائه می شود، مشخص می کند:

 • مشاوره با کمیته های حسابرسی و مدیران شرکت به عنوان بخشی از حسابرسی،
 • جلب اطمینان نسبت به توانایی حسابرس برای کشف عدم رعایت قوانین حسابداری و تقلب و در نتیجه جلوگیری از رسواییهای حسابداری و یا حداقل جلب اطمینان کمیته حسابرسی نسبت به این که با بکارگیری حسابرس معتبر در مقابل رویدادهایی از این قبیل اقدامات ایمنی لازم انجام شده است.

 

متمرکز بودن فعالیت در بازار

3- این بررسی نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ حسابرسی دیلویت اند تاش (D&T )، ارنست اند یانگ (E&Y )، کی پی ام جی (DPMG ) و پرایس و اترهاوس کوپرز (PWC )، خدمات حسابرسی اغلب شرکتهای بزرگ را انجام می دهند. این امر نتیجه ادغام موسسات حسابرسی و انحلال موسسه آرتور اندرسن (Arthur Andersen ) است. این چهار موسسه بزرگ، حسابرسی 99 درصد از 100 شرکت برتر در بورس لند (FTSE100 ) و 97 درصد از 250 شرکت برتر در بورس لند (FTSE250 ) و 93 درصد شرکتهای خارج از بازار فرعی سرمایه گذاری در بورس لندن (AIM ) را انجام داده اند. از سوی دیگر این چهار موسسه بزرگ، حسابرسی حدود 39 درصد از شرکتهای حاضر در بازار فرعی سرمایه‌گذاری در بورس لندن را انجام داده اند.

 

موانع ورود

4- موانع عمده ورود به بازار حسابرسی شرکتهای بزرگ در این بررسی مشخص شده است:

 • اعتبار و شناخته شدن نزد شرکتها، سرمایه گذاران و سهامداران آن،
 • منابع و متخصصان مناسب برای انجام حسابرسی شرکتها از جمله مهارت در زمینه فعالیت شرکتها
 • داشتن توانایی لازم برای اظهار نظر حسابرسی به موقع و اتکاپذیر برای زیر مجموعه های شرکتهای بزرگ بین المللی.

 

ورود به بازار

5- بررسی انجام شده نشان می دهد که ورود به بازار حسابرسی شرکتهای بزرگ ممکن است اقتصادی نباشد مگر این که شرایط بازار تغییر کند. حتی اگر یکی از این چهار موسسه بزرگ مجبور به ترک بازار شود، موسسات دیگر نمی توانند حریف قدرتمندی برای سه موسسه بزرگ حسابرسی دیگر باشند.


6- به دلیل وجود محیط رقابتی کنونی، بیشتر شرکتهای بزرگ دریافته اند که انتخاب آنها باید از بین چهار موسسه بزرگ حسابرسی باشد. در بسیاری از موارد از جمله وجود قوانین استقلال حسابرسی یا سیاستهای داخلی خود شرکتها، یک یا چند موسسه حسابرسی، فاقد شرایط لازم جهت انتخاب به عنوان حسابرس هستند، درنتیجه انتخاب مفید از بین کمتر از چهار شرکت خواهد بود. در موارد نادری به ویژه در بخش خدمات مالی، شرکتها ممکن است در کوتاهمدت انتخاب موثری برای حسابرس نداشته باشند. نظر خواهی از حدود   از مدیران کمیته های حسابرسی نشان می دهد که امکان انتخاب حسابرس در بازار کنونی کافی نیست.

7- مقدم دانستن ایجاد فرصتهای مختلف برای کاهش ریسک نسبت به بررسی راه حل های مشخص نیز می تواند مفید واقع شود. در جلسه سهامداران که در تاریخ 26 آوریل برگزار شد در مورد سه نوع فرصت به شرح زیر بحث و گفتگو شد:

 • افزایش گزینه ها به صورتی که تعداد بیشتری از موسسات حسابرسی در بازار کار حسابرسی شرکتهای بزرگ شرکت داشته باشند،
 • کاهش خطر خروج موسسه های موجود از بازار،
 • کاهش هزینه های عدم اطمینان و آشفتگی در بازار هنگامی که موسسه ای بازار را ترک می‌کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 30-11-1393, 10:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی