به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 7 اردیبهشت 1397

اصلاح شناسي اقتصاد

اصلاح شناسي اقتصاد


 

اصل و توانايي پرداخت

ability- to-pay principal
بر اساس اين اصل بايد با توجه به توانايي پرداخت هر شخص مالياتي متناسب با آن وضع شود.

مزيت مطلق

absolute advantage
مقايسه بين توليدکنندگان يک کالا بر اساس بهره وري آن ها.

سود حسابداري

accounting profit
برابر است با درآمد کل منهاي هزينه هاي آشکار

انتخاب زيان بار

adverse selection
به وضعيتي مربوط مي شود که دو گروهِ فروشندگان و خريداران اطلاعات يکساني در مورد کالا ندارند. در نتيجه انتخاب کالاهاي فروخته شده ممکن است از نظر خريدارِ بي اطلاع زيان بار باشد.

نماينده (کارگر يا وکيل)

agent
شخصي است که تعهد انجام کار يا وظيفه اي را از سوي شخص ديگري به نام کارفرما (مدير يا موکل) بر عهده دارد.

ريسک کل

aggregate risk
ريسکي که بر فعاليت تمام واحدهاي اقتصادي اثر مي گذارد.

الگوي تقاضاي کل و عرضه ي کل

model of aggregate demand and aggregate supply
الگويي که اکثر اقتصاددانان براي توضيح نوسانات کوتاه مدت در اطراف روند بلندمدت از آن استفاده مي کنند.

منحني تقاضاي کل

aggregate-demand curve
منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدماتي است که خانوارها، بنگاه ها و دولت در هر سطح از قيمت تمايل به خريد آن ها را دارند.

منحني عرضه ي کل

aggregate-supply curve
منحني عرضه ي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدماتي است که توليدکنندگان در هر سطح از قيمت تمايل به توليد و فروش آن ها را دارند.

افزايش ارزش ارز

appreciation
افزايش ارزش پول يک کشور با افزايش مقدار پول کشور ديگر که مي توانيم با يک واحد پول خود خريداري کنيم.

قضيه ي عدم امکان آور

arrow's impossibility theorem
يک نتيجه گيري توصيفي- رياضي است که نشان مي دهد تحت شرايط فرضي معين هيچ نوع نظام رأي گيري وجود ندارد که ترجيحات اکثريت مردم (رأي اکثريت) را به مثابه يک مجموعه ي معتبر از ترجيحات اجتماعي ( انتخاب اکثريت) به حساب آورد. به عبارت ديگر 4 ويژگي براي هر نظام رأي گيري مطلوب وجود دارد. اَرو به روش هاي رياضي ثابت کرد که هيچ نظام رأي گيري نمي تواند تمام اين ويژگي ها را داشته باشد. اين نتيجه گيري قضيه ي عدم امکان اَرو نام دارد.

تثبيت کننده هاي خودکار

automatic stabilizers
وقتي اقتصاد به سمت يک وضعيت رکوردي حرکت مي کند بدون آن که سياستگذاران اقدام سنجيده و برنامه ريزي شده اي را انجام دهند، تغيير در سياست مالي باعث تحريک تقاضاي کل مي شود.

هزينه ي متوسط ثابت

average fixed cost
برابر است با هزينه هاي ثابت تقسيم بر مقدار توليد.

درآمد متوسط

average revenue
برابر است با درآمد کل تقسيم بر مقدار فروش.

نرخ متوسط ماليات

average tax rate
برابر است با کل ماليات هاي پرداخت شده تقسيم بر کل درآمد.

هزينه ي متوسط کل

average total cost
برابر است با هزينه ي کل تقسيم بر مقدار توليد.

هزينه ي متوسط متغير

average variable cost
برابر است با هزينه هاي متغير تقسيم بر مقدار توليد.

تجارت متوازن

balanced trade
وضعيتي که در آن ارزش صادرات و واردات برابر است.

بانکداري با ذخيره ي قانوني کمتر از 100%

fractional-reserve banking
يک نظام بانکي که فقط بخشي از سپرده ها به عنوان ذخيره ي قانوني نگهداري مي شود.

اصل انتفاع يا بهره وري

benefits principle
بر اساس اين اصل مردم با توجه به خدماتي که از دولت دريافت مي کنند، بايد ماليات بپردازند.

ورقه ي قرضه

bond
يک برگه يا گواهي نشان دهنده ي بدهکار بودن مرجع صادرکننده ورقه ي قرضه.

اوراق قرضه

bond
ورقه ي قرضه يک برگه يا ورقه ي بدهي است.

محدوديت بودجه

budget constraint
مجموعه اي از کالاها که مصرف کننده با توجه به محدوديت بودجه (درآمد) خود قادر به خريد آن هاست.

کسري بودجه

budget deficit
به وضعيتي گفته مي شود که درآمدهاي مالياتي دولت کم تر از هزينه ها و مخارج دولت باشند.

مازاد بودجه

budget surplus
به وضعيتي گفته مي شود که دريافتي هاي دولت بيش از مخارج دولت باشد.

ادوار ( چرخه ي ) تجاري

business cycle
نوسانات در فعاليت هاي اقتصادي مانند تغييرات در انتقال و توليد و امثال آن را «ادوار تجاري يا چرخه ي تجاري» مي ناميم.

سرمايه

capital
شامل تأسيسات، تجهيزات و ماشين آلاتي است که با استفاده از آن ها کالاها و خدمات توليد مي شود.

پرواز سرمايه

capital flight
کاهش شديد و ناگهاني تقاضا براي سرمايه هاي داخل يک کشور، که منجر به خروج، فرار يا پرواز آن ها به خارج مي شود.

فرار (پرواز) سرمايه

capital flight
کاهش شديد و ناگهاني تقاضاي داخلي براي سرمايه هاي يک کشور.

کارتل

cartel
گروهي از بنگاه ها که با يکديگر ائتلاف يا هماهنگي دارند.

اثر رشد سريع تر

catch-up effect
به وضعيتي گفته مي شود که با شروع رشد، کشورهاي فقير با سرعتي بيش تر از کشورهاي ثروتمند رشد مي کنند.

بانک مرکزي

central bank
بانک مرکزي نهادي است که بر نظام بانکي نظارت دارد و حجم پول يا مقدار پول منتشر شده در اقتصاد را تنظم و تعيين مي کند.

ساير چيزها ثابت

ceteris paribus
يک عبارت در زمان لاتين است به معناي «ساير چيزها ثابت» به عبارت ديگر فرض مي کنيم که تمام متغيرهاي ديگر غير از متغير مورد مطالعه ثابت هستند.

نمودار دوراني درآمد- هزينه ( چرخه ي اقتصاد)

circular-flow diagram
يک نمودار که نشان مي دهد چگونه پول ( دلار) از طريق بازارها (بازارهاي کالاها و خدمات و نهادهاي توليد) بين خانوارها و بنگاه ها جريان دارد.

دوگانگي کلاسيک ها

classical dichotomy
تفکيک و جداسازي نظري (تئوريکي) متغيرهاي اسمي و حقيقي.

دوگانگي کلاسيک ها

classical dichotomy
جداسازي متغيرهاي اسمي و حقيقي.

اقتصاد بسته

closed economy
يک اقتصاد که هيچ تعاملي با ساير اقتصادهاي جهان ندارد.

قضيه کاوز

Coase theorem
بر اساس اين قضيه اگر گروه هاي بخش خصوصي بتوانند بدون هيچ هزينه اي به چانه زني در مورد تخصيص منابع اقتصادي بپردازند آن گاه مي توانند مشکل آثار جانبي توليد را به تنهايي حل کنند.

چانه زني دسته جمعي

collective bargaining
فرايندي که طبق آن اتحاديه هاي کارگري و بنگاه هاي توليدي در عقد قراردادهاي کار به توافق مي رسند.

تباني

collusion
نوعي توافق بين بنگاه ها براي تعيين مقدار توليد و يا سطح قيمت در بازار.

پول کالايي

commodity money
پولي که به صورت کالا بوده و با توجه به ارزش ذاتي آن به وجود مي آيد.

منابع طبيعي مشترک

common resources
کالاهايي که داراي رقيب هستند ولي کسي را از مصرف آن ها نمي توان منع يا محروم کرد.

مزيت نسبي

comparative advantage
مقايسه بين توليدکنندگان يک کالا بر اساس هزينه فرصت آن ها.

تفاوت هاي حقوق و مزاياي شغلي

compensating differential
تفاوت بين دستمزدها براي جبران ويژگي هاي غيرپولي ( پرداخت هاي جبراني) موجود در مشاغل مختلف.

بازار رقابتي

competitive market
بازار رقابتي بازاري است که در آن تعداد خريداران و فروشندگان بسيار زياد است، يک کالاي همگن را معامله مي کنند و هر دو گروه خريدار و فروشنده قيمت پذير هستند.

کالاهاي مکمل

complements
کالاهايي هستند که افزايش قيمت يکي از آن ها باعث کاهش تقاضاي ديگري شود.

کالاهاي مکمل

complements
کالاهايي هستند که افزايش قيمت يکي از آن ها باعث کاهش تقاضاي ديگري شود.

نرخ بهره ي مرکب

compounding
اگر نرخ بهره ي پرداختي از سوي بانک به اصل سرمايه اضافه شود و در دوره ي بعد مبناي پرداخت بهره اصل سرمايه و بهره ي دوره ي قبل باشد به اين روش نرخ بهره ي مرکب مي گوييم.

معماي کوندورسه

condorcet paradox
معماي کوندورسه به اين مسئله اشاره مي کند که نتايج متکي بر مردم سالاري ( رأي اکثريت) هميشه ويژگي انتقال پذيري ندارد، به عبارت ديگر قاعده ي اکثريت آراء در به وجود آوردن ترجيحات انتقالي در جامعه با شکست رو به رو شود.

بازده ي ثابت نسبت به مقياس

constant return to scale
به وضعيتي گفته مي شود که با تغيير مقدار توليد هزينه هاي متوسط کل در بلندمدت نيز به همان نسبت تغيير کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 26-11-1393, 05:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی