به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1397

حسابرسي مستمر: حركتي همگام با زمان

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

حسابرسي مستمر: حركتي همگام با زمان

 

 

حرفه حسابرسي همچنان در حال گذار و تغييرات اساسي از تأكيد بر حسابرسي سنتي صورتهاي مالي و ارائه خدمات مشاوره اي به سوي ارائه خدمات اطمينان بخشي است. با پيشرفت فن آوري و گسترش مبادلات تجاري، تقاضا براي اطمينان بخشي بموقع به انبوه اطلاعات موجود (علاوه بر اطلاعات صورتهاي مالي تاريخي سالانه حسابرسي شده) افزايش يافته است. در پاسخ به اين درخواستها، انجمن حسابداران خبره كانادا پيشنهاد داده است كه نقش حسابرسان از حسابرسي صورتهاي مالي سالانه، به اطمينان بخشي بموقع به انبوه اطلاعات موجود (علاوه بر اطلاعات صورتهاي مالي تاريخي سالانه حسابرسي شده) افزايش يافته است. در پاسخ به اين درخواستها، انجمن حسابداران خبره كانادا پيشنهاد داده است كه نقش حسابرسان از حسابرسي صورتهاي مالي  سالانه، به اطيمنان بخشي درباره اطلاعاتي تبديل شود كه به طور مستمر توسط شركتها منتشر مي شود.

 

كميته ويژه خدمات اطمينان بخشي

انجمن حسابداران رسمي آمريكا نيز به ارائه خدمات حسابرسي به استفاده كنندگان اطلاعات دوره اي، ميان دوره اي و مستمر شركتها تأكيد زيادي دارد و ذينفعان واحد اقتصاي (نظير سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، مصرف كنندگان ،‌عرضه كنندگان كالا و خدماتو به طور كلي اشخاصي كه با واحد اقتصادي در ارتباط اند يا مي خواهند با آن ارتباط برقرار كنند) خواهان اطلاعات بيشتر و بموقع هستند. به نظر رئيس كميته ويژه خدمات اطمينان بخشي امروزه نياز بازار به اطلاعات با كيفيت بالا براي تصميم گيري بيشتر از نياز به اطلاعات صورتهاي مالي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است. زير ماوراي صورتهاي مالي سالانه گسترة گوناگوني از تصميمات گروههاي متنوعي از تصميم گيرندگان و انبوهي از اطلاعات وجود دارد. احتمال دارد كه بخشي از نيازهاي اطلاعاتي تصميم گيرندگان با مراجعه با بانك هاي اطلاعاتي حاوي اطلاعات بروز و بموقع شركت ها برطرف شود رويدادي كه در حال حاضر با پيشرفت فن آوري مقدور است. به علاوه تحقيقات اخير نشان مي دهد كه شركتها خود مايلند نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و بستانكاران خويش را برآورده سازند. بر اساس يافته هاي كريستين بوتوسان (1997) در برخي شركتها، افشاي اطلاعات بيشتر هزينه سرمايه شركت را كاهش داده است.

در صورتي كه ذينفعان شركت به اطلاعات مستمر براي تصميم گيريهاي خود نياز داشته باشند آن گاه بايد فرد متخصص مستقي آنان را از قابليت اتكاي اطلاعات مطمئن سازد. به طور كلي، نياز به فردي مستقل براي اطمينان بخشي نسبت به قابليت اتكاي اطلاعات از چهار عامل زير سرچشمه مي گيرد؛

1-    تضاد منافع بين تهيه كنندگان و استفاده كنندگان اطلاعات.

2-    پيامدهاي مهم ناشي از تصميماتي كه بر اساس اطلاعات شركت گرفته مي شود.

3-    دور بودن و عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندكان به مستندات اوليه و زير بنايي مربوط به اطلاعات گزارش شده.

4-    پيچيدگي موضوعات گزارش شده و و فرآيند حسابرسي آنها.

اين عوامل در اقتصاد نوين جهاني بيش از پيش رايج شده و موجب گسترش دامنه فعاليت حسابرسان مستقل در خصوص اطمينان بخشي مستمر به اطلاعات جديد مورد نياز ذينفعان واحد اقتصادي گرديده است.

 

پيشينه حسابرسي مستمر

طي دهه گذشته و همگام با پيشرفت و فن آوري اطلاعات، تحقيقات در زمينه حسابرسي مستمر آغاز شد. سرانجام گرومر و مورتي سيستم اوليه اي براي حسابرسي مستمر پايگاههاي اطلاعاتي ارائه دادند. متعاقب آنها انجمن هاي حرفه اي حسابداري، نظير انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA) و انجمن حسابداران خبره كانادا (CICA) تشخيص دادند كه حرفه نيازمند گذار از حسابرسي سنتي صورتهاي مالي و ارائه انواع گسترده تري از خدمات اطمينان بخشي است. در ادامه ضمن بيان تعريف حسابرسي مستمر كه از سوي كميته ويژه خدمات اطمينان بخشي ارائه شده است، به تشريح بيشتر موضوع مي پردازيم.

 

ماهيت و هدف حسابرسي مستمر

حسابرسي مستمر،‌ فرآيندي است كه حسابرسان مستقل را قادر مي سازد تا به ارايه گزارشهايي، همزمان با وقوع رويدادهاي مربوط يا با كمي تأخير بعد از آن، نظر كتبي خود را در خصوص قابليت اتكاي اطلاعات گزارش شده اعلام كنند.

درحسابرسي مستمر حسابرسان بايد بر مبناي معياري معقول و مناسب به ارزيابي موضوعاتي بپردازد كه مديريت مسئول تهيه و ارائه آنها است. در حسابرسي مستمر صورتهاي مالي معيار مناسب اصول پذيرفته شده حسابداري است. از آنجا كه حسابرسي مستمر ممستلزم بررسي موضوعات متنوعي است بنابراين حسابرسان ابتدا بايد قابل بررسي بودن موضوع را بر اساس معيارهاي مربوط بودن و قابليت اتكاء مشخص كننده ماهيت زمان بندي و بعبود مستمر رويه هاي حسابرسي مستمر ريسك عدم كشف را كاهش دهند.

 

زمان ارائه گزارش حسابرس

همان طور كه در نمايه 1 نيز مشاهده مي شود حسابرسي مستمر بر انتشار اطلاعات حسابرسي شده در دوره هاي زماني كوتاه و كم بودن فاصله زماني بين دسترسي خسابرس به اطلاعات كامل مربوط به موضوع مورد رسيدگي و انتشار گزارش حسابرس استوار است.

در برخي از موارد ممكن است مديريت بهواهد كه اطلاعات حسابرسي شده به محض وقوع رويداد (در زمان واقعي) منتشر شود. در اين شرايط فواصل زماني بين وضوع رويداد و دسترسي حسابرس به اطلاعات كامل مربوط به آن انجام حسابرسي و انتشار گزارش حسابرس در خصوص رويداد مورد نظر بسيار ناچيز است. به گزارش حسابرسي كه در نتيجه انجام اين نوع حسابرسي ارائه مي شود اصطلاحاٌ گزارش حسابسي بلادرنگ (همزمان با وقوع) مي گويند.

 


موضوع مورد رسيدگي در حسابرسي مستمر

همان طور كه نمايه 2 نشان مي دهد حسابرس در گزارش حسابرسي مستمر بر اطلاعات مالي و غير مالي خاصي كه توسط مديريت تعيين مي شود) در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. از اين رو حسابرسي مستمر مي تواند بر اثر بخشي كنترلهاي موجود در يك سيستم متمركز شود. براي مثال ممكن است از حسابرسان خواسته شود كه در حسابرسي مستمر براي موارد زير گزارش تهيه كنند:

  • اطلاعات مالي خاص (نظير مانده حسابهاي دريافتني سطح موجودي مبلغ و سررسيد حسابهاي پرداختني و ساير بدهيها در رابطه با قراردادهاي بدهي).
  • صحت سياستها و روشهاي اعلام شده شركت و نيز درستي و بي عيب بودن مبادلات مربوط به تجارت الكترونيك.

كامل و دقيق بودن اطلاعات كليدي كه به طور مستمر و به روز از طريق پايگاه اطلاعاتي شركت در دسترس عموم قرار مي گيرد.

  • صورتهاي مالي
  • كارا بودن كنترلهاي موجود در سيستم و فرآيندهاي خاص شامل كنترلهايي كه در زمينه پايگاههاي اطلاعاتي شركت وجود دارد. در اين مورد هدف از انجام حسابرسي مستمر افزايش اعتماد استفاده كنندگان نسبت به قابليت اتكاي اطلاعات موجود در اين پايگاههاست.

موضوع مورد رسيدگي در حسابرسي مستمر مي تواند مرتبط با يك يا چند دسته از شاخص هاي ارزيابي باشدكه در زير مشخص شده اند؛

  • شاخص هاي مشتري / بازار (نظير كيفيت محصول، نرخ توليد، تحويل به موقع كالا، معرفي محصول جديد).
  • شاخص هاي مربوط به فرآيندهاي داخلي واحد تجاري (شامل اندازهاي مربوط به فرآيندهاي مرتبط با عوامل مهم موفقيت سازمان؛ نظير ساخت محصول جديد)
  • شاخص هاي رقابتي (نظير سنجش و مقايسه ميزان موفقيت عملكرد رقبا در زمينه هايي مشابه با موارد موجود در واحد مورد رسيدگي).
  • شاخص هاي زيست محيطي (نظير اندازه گيري كيفيت هوا و آب، توسعه چرخه بازيافت).
  • شاخص هاي مالي (نظير رشد درآمد، سودآوري محصول و مشتري، روند بهاي تمام شده محصول، مديريت دارايي، ‌بازده سرمايه گذاري ها، بازده فعاليتهاي تحقيق و توسعه و جريانهاي نقدي).

 

شرايط لازم براي انجام حسابرسي مستمر

انجام حسابرسي مستمر حسابرسان را با چالش هاي جدي جديدي روبرو مي سازد. اين چالش ها در خصوص اجراي حسابرسي و ارائه گزارش حسابرس در فاصله زماني بسيار كوتاه بعد از وقوع معاملات و ساير رويدادهاي مربوط به موضوع مورد رسيدگي وجود يك سري شرايط (كه همگي باهم مرتب اند) براي عملي شدن حسابرسي مستمر ضروري است. نمايه 3 اين شرايط و نحوه ارتباط آنها را با يكديگر نشان مي دهد. موضوع مورد رسيدگي بايد داراي ويژگيهاي مناسبي باشد: حسابرس بايد قبل از قبول حسابرس مستمر يك موضوع اطمينان داشته باشد كه با توجه به محدوديت هاي زماني موجود در حسابرسي مستمر مي تواند اظهارنظر معني دار و مناسبي در رابطه با آن موضوع ارائه دهد. ارائه اطلاعات قابل اتكا در فاصله زماني بسيار كوتاه بعد از وقوع معاملات و رويدادها مربوط به آن مستلزم وجود دو عامل است؛

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-11-1393, 08:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی