به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 2 خرداد 1397

آیین رفتار حرفه ای : زیر بنای تشکل های حرفه ای

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

آیین رفتار حرفه ای : زیر بنای تشکل های حرفه ای

 

 

 

هم انسان ها، هم حیوان ها رفتار غریزی دارند. آن ها وقتی گرسنه هستند می کوشند غذا بخورند و خود را سیر کنند. وقتی تشنه هستند می کوشند آب بنوشند. وقتی به آن ها حمله می شود در پی دفاع هستند. وقتی با خطر روبرو می شوند دنبال جا یا مکانی امن می گردند.سودجویی و زیان گریزی رفتار غریزی مشترک میان انسان و حیوان است. اخلاق ، وجه تمایز زندگی انسانی و حیوانی است. رفتار اخلاقی در برابر رفتار غریزی، تعریف شده است. اخلاق به قواعدی می گویند که درست و نادرست را تعیین می کند. دین‌ها و مکتب های گوناگون انسانی و اجتماعی در تکاپوی بیان خواسته های والای انسان ها هستند که ممکن است در هیاهوی رفتارهای غریزی فراموش شوند. نوع نگرش انسان به جهان و مفهوم زندگی، درونه و محتوای اخلاق را بیان می کند. اما بیشتر نگرش ها در شناسایی خوبی‌ها و بدی‌ها اشتراک نظر دارند. راست گویی، انصاف، درستکاری ، دانایی ، نوع دوستی، امانت داری، نیک اندیشی، دغدغه‌ی منافع عمومی ، روشنفکری و دوراندیشی در همه‌ی جهان بینی ها و جهان بینش ها ،‌ویژگی‌هایی پسندیده هستند. همه ی آن ها بر این باورند که این ویژگی ها زندگی انسان هایی را با یکدیگر زندگی می کنند ،آسان ،‌شیرین ،‌شاد و همراه با آرامش زندگی می کند تا آن ها بتوانند در چنین فضایی به رشد برسند. در مفهوم کلی‌تر میتوان گفت اخلاق مجموعه‌ی آرمان یا ایده‌آل های جامعه است . تصمیم‌گیری اخلاقی مانند تصمیم‌گیری‌های دیگر، از یک سو متاثر از ویژگی‌های شخصی و شخصیت افراد است و از دیگر سو از شرایط محیطی از جمله فشارهای گروهی و سازمانی از قبیل مقررات اخلاقی اثر می پذیرد . رعایت ارزش های اخلاقی پرهیزگاری نامیده می‌شود. پرهیزگاری صفتی است که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می‌دهد. پرهیزگاری در طول زندگی از طریق آموزش، مشاهده و عادت به وجود می‌آید. پرهیزگاری پیروی از فضائل اخلاقی است که بالاتر از قوانین و مقررات قرار دارد. برخی از اصول اخلاقی مانند نوع دوستی را نمی‌توان به کسی تحمیل کرد. به این اصول، اخلاق غیراجباری می‌گویند. اگر پاره ای اعضای یک جامعه اصول اخلاقی را رعایت نکنند، به دیگر اعضای جامعه زیان وارد می‌شود. این کار موجب می‌شود بعضی از اصول اخلاقی به مقررات تبدیل شوند که به آن‌ها اخلاق اجباری می گویند. اخلاق اجباری باعث اشاعه و رشد اخلاق در جامعه می‌شود. اخلاق اجباری موجب می‌شود آنان پرهیزگاری کامل را نمی‌شناسند ، بایدها و نبایدهای یک جامعه را بشناسند و آن را رعایت کنند.

آیین رفتار حرفه ای تشکل های حرفه‌ای در شمار اخلاق اجباری قرار می‌گیرد . منظور از آیین رفتار حرفه‌ای الزامات اخلاقی است که برای شاغلان در یک حرفه تعیین می‌شود . یکی از ویژگی هایی که یک کار را به حرفه تبدیل می‌کند ، داشتن آیین رفتار حرفه‌ای یا آیین نامه‌ی اخلاقی است. نبود مقررات اخلاق اجباری موجب می‌شود که افراد به دلیل ترجیح منافع شخصی آنی رفتارهایی دست بزنند که آشکارا در تقابل با منافع اجتماعی است، به همین دلیل ،‌تشکل‌های حرفه ‌ای ایجاد می‌شود که با پرچم رعایت اخلاق و دارا بودن آیین نامه‌ی اخلاقی از جمله آیین نامه‌ی رفتار حرفه‌ای به اجتماع اعلام کنند که اعضای تشکل به مقررات آیین‌نامه‌ی خود پایبندند و اشخاص ثالث را از رعایت حداقل‌های اخلاق تعیین شده در آیین نامه‌ی اخلاقی خود مطمئن کنند. اگر اعضای یک گروه اجتماعی به آیین نامه‌ی اخلاقی خود پایبند باشند و چنانچه احتمالاً عضوی از آن گروه ارزش آفرین می‌شود. به همین دلیل انجمن‌های حرفه‌ای برای اعضای خود بر مبنای حداقل اصول اخلاقی لازم، آیین نامه‌های اخلاقی تدوین و تصویب می‌کنند  تا همه‌ی اعضا، آن حداقل‌‌ها را رعایت کنند. به دلیل رعایت یکسان آن اصول اخلاقی، افراد دیگری که علایق شخصی مغایر با منافع اجتماعی دارند نمی‌توانند فشار زیادی به اعضای انجمن های حرفه‌ای وارد کنند تا آنان را از پای‌بندی به اصول اخلاقی و درستکاری ، منحرف کنند.

اخلاق اجباری در حوزه‌ی حسابداران شامل صلاحیت ، درستکاری ، صداقت ، بی طرفی و پای بندی به اصول است. صلاحیت حرفه‌‌ای به معنی شایستگی علمی و اخلاقی برای انجام یک کار است. صلاحیت فنی برخورداری از دانش و تجربه‌ی مورد نیاز برای انجام کار است به گونه ای که اگر فرد درستکار باشد، بتوانند کار خود را به گونه‌ای شایسته انجام دهد. صلاحیت اخلاقی نیز رعایت بایدها و نبایدهایی است که در آیین نامه‌ی اخلاقی با عنوان آیین رفتار حرفه‌ای تعیین می‌شود.

آیین نامه‌ی اخلاقی فدراسیون بین‌المللی حسابداران در بخش مربوط به بی‌طرفی بیان می‌کند اصل بی‌طرفی‌ همه‌ی حسابداران حرفه‌ای را متعهد می‌کند که بر اثر سوگیری، تضاد منافع یا نفوذ ناروای دیگران، بر سر قضاوت حرفه‌ای ممکن است در شرایطی قرار گیرد که به بی طرفی او لطمه وارد آید . تعریف و توصیف تمام این شرایط عملی نیست. باید از روابطب که موجب سوگیری یا نفوذ ناروا نسبت به قضاوت حرفه‌ای حسابدار حرفه‌ای می‌شود ، پرهیز کرد. بی طرفی را یک حالت بدون سوگیری فکری کرده‌اند و با آن که تصدیق کرده‌اند. دست‌یابی کامل به این حالت ممکن نیست، استدلال کرده‌اند که پیگیری برای دست یابی به بیشترین بی طرفی، اتکاپذیری را افزایش می‌دهد ، شرایطی که ذی‌نفعان به طور مساوی و پیوسته ، کار حسابدار حرفه‌ای را معتبر و اتکاپذیر تلقی می‌کنند. درستکاری یک مفهوم اخلاقی و ذهنی و یک عنصر شخصیتی است. همه‌ی حسابداران حرفه‌ای باید در روابط حرفه‌ای و تجاری خود درستکار باشند. درستکاری مستلزم رفتار منصفانه ، صداقت و راستگویی نیز هست. فدراسیون بین‌المللی حسابداران اظهار می‌دارد حسابداران حرفه‌ای نباید درگیر گزارش‌ها، اظهارنامه ها، اعلامیه ها ، اطلاعیه و اطلاعات دیگری شوند که به اعتقاد آنان ادعایی را در بر داشته باشد که به میزان بااهمیتی نادرست یا گمراه‌کننده باشد،ادعا یا اطلاعات ساختگی ارائه کند حذف یا نامفهوم شده باشد و این شرایط گمراه کننده باشد.

با توجه به گزاره‌های بالا شایسته است که مدیران امور مالی و حسابداری شرکت هایی که با منافع عمومی سرو کار دارند از میان کسانی انتخاب شوند که صلاحیت فنی و اخلاقی لازم را برای انجام آن مشاغل داشته باشند.

به گمان نگارنده، همه‌ی شرکت‌ها به نوعی در دادو ستد با منافع عمومی مشارکت دارند ولی روشن است که درجه‌ی این وابستگی متفاوت است و شرکت‌های سهامی عام و به ویژه شرکت‌های وابسته به آن ها بر فراز این رتبه بندی قرار دارند . بنابراین مدیران امور مالی و حسابداری این گونه شرکت‌ها باید از نخستین افرادی باشند که به یک آیین رفتار حرفه‌ای پای‌بند باشند که نشان‌دهنده‌ی صلاحیت فنی و اخلاقی آنان باشند که نشان دهنده‌ی صلاحیت فنی و اخلاقی آنان باشد آنان باید با فراگیری تغییراتی که در حوزه‌ی دانش آنان ایجاد می‌شود و به ویژه استانداردهای حسابداری، همواره صلاحیت فنی خود را حفظ کنند و با رعایت آیین رفتار حرفه‌ای به عنوان منشور اخلاقی ، صلاحیت اخلاقی خود را نگاه دارند تا از فشار بعضی از افراد برای گزارش های نادرست و کارهای خلاف مقررات در امان بمانند.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 14-11-1393, 18:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی