به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 7 اردیبهشت 1397

حسابرسی دولتی

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

حسابرسی دولتی

 

 

در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی

 

نظام راهبری سازمانی که در بخش خصوصی از آن به عنوان حاکمیت شرکتی یاد می کنیم سیاستها و فرآیندها را در بر می گیرد که در هدایت فعالیت هایی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند به عبارت دیگر در بخش دولتی نظام راهبری شیوه ها و ابزارها و مراجعی می شود که....

 

حسابرسی دولتی

در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی

 

نظام راهبری سازمانی که در بخش خصوصی از آن به عنوان حاکمیت شرکتی یاد می کنیم سیاستها و فرآیندها را در بر می گیرد که در هدایت فعالیت هایی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند به عبارت دیگر در بخش دولتی نظام راهبری شیوه ها و ابزارها و مراجعی می شود که بوسیله آنها اهداف پایه ریزی و هدایت در جهت دستیابی آنها می شود .

( اصول نظام راهبری )

اصول نظام راهبری در بخش دولتی از ماهیت منحصر به فرد دولت ناشی می شود و بویژه در دولت از اهمیت خاصی برخوراراند . آنچه که در بخش دولتی منحصر به فرد می باشد اهمیت نیروهای سیاسی ماهیت غیر منفعتی و هدف نهایی خدمات دولت برای بسیاری از فعالیت های دولت است . از مهمترین این اصول :

1- تعیین جهت : نظام راهبری خوب سیاستهایی را ایجاد می کند تا فعالیت های سازمان را هدایت کند . در دولت سیاست ممکن است از طریق اهداف ملی وسیع طرح های استراتژیک اهداف عملکردی راهنمای قانونی سازمان های نظارتی یا از طریق کمیته های نظارتی قانونی اجرا و اعمال شود سیاست های دولت می تواند در بودجه آن یافت شود که منابع محدودی را به فعالیت های خاص اختصاص می دهد .

2- القای اصول اخلاقی و صداقت : نظام راهبری مناسب شامل ارزش های اخلاقی صریح بیان شده اهداف و استراتژی ها سازماندهی مناسب و کنترل داخلی است .

3- نتایج نظارتی : نظام راهبری خوب نیازمند نظارت مستمر است تا مطئن سازد که سیاست آنگونه که انتظار می رفته به اجرا در آمده است استراتژی ها اعمال شده اند و کل عملکرد دولت انتظارات و نیازهای درون سیاست قوانین و مقررات را برآورده است.

4- مسئولیت پذیری ( پاسخگویی) : مسئولیت پذیری فرآیندی است که بوسیله آن سازمان های بخش دولتی و اشخاص داخل آنها مسئول تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده از قبیل اداره سرپرستی بودجه های عمومی و کل جنبه های عملکرد می باشد مسئولیت پذیری تعهد به پاسخگویی در برابر مسئولیتی که اعطا شده است می باشد .

5- دوره اصلاح : وقتی سازمان به اهداف عملکرد عملیاتی یا مالی خود دست نیابد و یا مشکلاتی در رابطه با عملیات ها یا استفاده از بودجه ها کشف شود دوره اصلاح لازم و مطرح می شود.

6- گزارشگری : نظام راهبری خوب نیازمند گزارشگری عملکردی و مالی منظم است که توسط حسابرس مستقل صحت آنها ارزیابی می شود .

7- شفافیت : نظام راهبری مناسب شامل افشای مناسب اطلاعات کلیدی برای شهروندان و سازمانها است تا آنها اطلاعات ضروری در عمده عملکردها و عملیات های دولت داشته باشد . اگرچه برخی اوقات نفع عمومی بر آن است که اطلاعات از افشا محافظت شود مثل نمونه هایی که در آن امنیت ملی بررسی های مبنایی یا اطلاعات مربوط به دارایی های شرکت خصوصی به خطر انداخته می شود .شفافیت  اقدامات و اطلاعات دولت نقش مهمی در نظارت عمومی بازی می کند .

8- صداقت : اصل صداقت از مقامات دولتی می خواهد که با صداقت و درستی عمل کنند و از بین بردن اعتماد عمومی در صورتی که اطلاعات و اقدامات دولتی قابل اعتماد نباشند مشروعیت دولت و توانایی آن برای حکومت را کاهش می دهد .

9- انصاف وعدالت : اصل انصاف به چگونگی به کار گیری منصفانه قدرت تفویض شده به مقامات دولتی از سوی آنها مربوط می شود . مردم به کارگزاران خود ( مقامات دولتی ) پول و قدرت می دهند تا مسئولیت های آنها رابه انجام برسانند . انصاف و عدالت در سازمانها دولتی در چهار بعد متصور و نمایان می شود :

1- هزینه های خدمات ( میزان مالیات های پرداختی مردم )

2- ارائه خدمات ( سرویس مستقیمی همچون زیر ساخت های حمل و نقل و آموزش عمومی و بهداشت )

3- قدرت نظارتی ( نظیر : دستگیری و توقیف اموال و ... )

4- تبادل اطلاعات ( دسترسی به مقامات دولتی و توانایی ابراز عقیده )

شهروندان همواره نگران سوءاستفاده از قدرت دولت اتلاف منافع دولتی و سایر مسائلی که موجب فساد و تضعیف مدیریت دولتی می شود هستند .

( حسابرسی بخش دولتی )

در میان کلیه اصول و ویژگی های حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی در بخش دولتی مسئولیت پذیری و پاسخگویی وگزارشگری در جهت پاسخگویی از مهمترین ویژگی ها و اصول این نظام می باشد که سایر ویژگی هایی نیز به نوعی مرتیط و متاثر از آن می باشند حسابرسی دولتی پایه و اساس نظام راهبری خوب بخش دولتی می باشد .

اگرچه حسابرسی بخش دولتی دایره تمرکز وسیعی دارد و از مبادلات شخصی گرفته و تا نظام های کنترلی و برنامه عملیات ها را شامل می شود حسابرسی دولت باید ویژگی های تعریف شده ای را حفظ کند که اساس اعتبار و درستی آن را تشکیل می دهد .

1-      جهت گیری غیر متعصبانه در برابر موضوع تحت حسابرسی

2-      استفاده از فرآیندهای نظامند در گردآوری و تحلیل اطلاعات

3-  مقایسه معیارها برای تنظیم و تدوین نتیجه گیری ها (از معیارهای مربوطه می توان به استانداردها اهداف و قوانین و مقرارات اشاره کرد .)

4-      استفاده وسیع از استانداردهای حرفه ای و پذیرفته شده حسابرسی

اعتبار فعالیت های حسابرسی با ایجاد پاسخگویی ( مسئولیت پذیری ) و حفظ ارزش های مهم دولت نظام راهبری دولت را تقویت می کند .

( نقش های حسابرسی )

همانطور که اشاره شد حسابرسی دولتی به عنوان یک پارامتر مهم و ضروری در ساختار قوی نظام راهبری بخش دولتی از نقش ها و اصول نظام راهبری چون نظارت بررسی و پیش بینی و آینده نگری حمایت می کند . چون موفقیت دولت ابتدا با توانایی اش در ارائه خدمات و انجام برنامه ها بصورت مناسب و البته منصفانه سنجیده می شود فعالیت های حسابرسی دولتی باید اختیار و توانایی ارزیابی نسبت به صداقت مالی به کارآمدی و اثر بخشی عملکرد دولت را داشته باشد .

از نقش های حسابرسی:

1-  نظارت : حسابرسان با ارزیابی اینکه آیا شرکت ها و نهادهای دولتی چیزی را انجام می دهند که انتظار می رود آیا بودجه ها صرف اهداف مورد نظر می کنند و آیا مطابق با قوانین و مقررات عمل می کنند به مراجع نظارتی کمک می کنند .

در این حسابرسی حسابرس بررسی و اظهار نظر می کند که سیاستها همان طور که انتظارمی رفته به اجرا درآمده است؟ و آیا مدیران کنترل های موثری را برای به حداقل رساندن ریسک ها انجام می دهند ؟ نظارت همچنین نقش حسابرسان دولتی را در کشف و جلوگیری از فساد دولتی ازقبیل تقلب اقدامات نامناسی یا غیر مجاز و دیگر سوء استفاده ها از قدرت و منابع که به مقامات دولتی واگذار شده است توضیح می دهد . حسابرسان بر کارآمدی ساختار کنترل داخلی مدیریت نظارت می کنند تا شرایطی را که فساد به بارمی آورد مشخص و کاهش دهند .

2-  کشف و شناسایی : کشف اعمال غیر قانونی متقلبانه یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی از جمله مواردی است که در اجرای آزمون های کنترلی و آزمون های محتوا توسط حسابرسان حاصل می شود .

3-  بازدارندگی : حسابرسان در پی جلو گیری از زمینه های ایجاد تقلب سوء استفاده یا دیگر امور ناقص اعتماد عمومی هستند و آنها این کار را با موارد ذیل انجام می دهند :

1-ارزیابی کنترل ها در کارهای موجود یا پیشنهاد شده

2- ارزیابی ریسک های سازمانی یا ریسک های خاص حسابرسی ( احتمال خطر حسابرسی )

3- بازبینی تغییرات پیشنهاد شده در قوانین موجود و فرآیند های اجرایی

البته اقدامات کشف شده موفق ممکن است تاثیرات بازدارندگی نیز داشته باشند .

4-  بررسی : حسابرسان با بررسی سیستم های کنترل داخلی و اینکه چه برنامه ها و سیاستها یی اجرا می شود و کدام عمل نمی شود حسابرسی هایی که بیشتر روی بررسی متمرکز هستند به این سوال مهم پاسخ می دهند که آیا سیاست اتخاذ شده نتایج مورد نظر را حاصل کرده است ؟ حسابرسان کارشان را بصورت نظامند و هوشمند هدایت می کنند تا درک کاملی از عملیات بوجود آورند و بر اساس شواهد و مدارک قابل اطمینان نتیجه گیری می کنند.

( انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی )

حسابرسان دولتی باید : سیستم ها و استانداردهای حسابداری رابرای بررسی مسئولیت پذیری مالی بشناسند با برنامه های عملیاتی و اقدامات عملکردی برای ارزیابی موفقیت یا پیشرفت فعالیت های دولتی آگاهی داشته باشند و همینطور از استانداردها و شیوه های بهینه برای نظام راهبری سازمانی مدیریت و کنترل داخلی اطلاع داشته باشند .

حوزه کاری حسابرسان متنوع است و فعالیت هایی همچون بازبینی کنترل های داخلی فرآیندها و سیستم ها را نیز شامل می شود حسابرسان درستی نظام راهبری و محیط کنتترلی اثر بخشی فرآیندها ارزیابی و مدیریت ریسک ها تضمین های ایجاد شده بوسیله سیاست ها کامل بودن و صحت اطلاعات و سیستم های ارتباط و عملکردها کارآمدی و اثر بخشی نظارتهای مدیریتی و فعالیت های ارزیابی را بررسی و ارزیابی می کنند .

1-  عملکرد حسابرسان بصورت سیستماتیک مدارکی گرد آوری می کنند تا جنبه های عملکرد برنامه را فراسوی گزارشگری مالی ارزیابی کنند چون انواع خدمات دولتی وسیع هستند پس انواع اهداف مناسب برای حسابرسی عملکردی نیز متنوع و گوناگون خواهند بود .

2-  کارآمدی (اثر بخشی ) : که دستاوردهای برنامه را ارزیابی می کند آیا این برنامه به اهدافش نایل شده است ؟ پیامدها و نتایج خواسته و نا خواسته برنامه کدامند ؟

3-  کارآیی ( بازده) : میزان بهره و بازده نسبت به هزینه ها و اعتبارات صرف شده مهم بوده و بررسی می شود که آیا عملیات ها نسبت به هزینه ها و دیگر منابعی که مصرف می کنند بازده را افزایش داده اند ؟

4-  رعایت : پیروی سازمان و انطباق آن با ملزومات عینی استانداردها یا معیارها را بررسی می کند این نوع حسابرسی ها اغلب متابعت از قوانین و مقررات قراردادها و فرآیندها و سیاست های سازمان را ارزیابی می کنند .

5-  اعتبار اطلاعات : کنترل های داخلی و گزارشگری برای موضوعات غیر مالی همچون سنجش های غیر عملکردی را بررسی می کند.

6-  ارزیابی ریسک: ریسک هایی را تعریف می کند که ممکن است بر دستیابی سازمان به اهداف مالی و استراتژیک خود تاثیر بگذارند و پاسخ مدیریت به این ریسکها را نیز ارزیابی می کند .

7-  صورتهای مالی و انظباط : حسابرسان مطابق با اصول پایه ریزی شده یا پذیرفته شده حسابداری ( انظباط ) درباره نحوه ارائه صورت های مالی اظهار نظر می کند و علاوه بر اظهار عقیده در مورد صورت های مالی حسابرسی های مالی صحت اطلاعات مالی خاص مطابقت آنها با فرآیندها و قوانین مربوطه و یا حفاظت از دارایی ها را نیز بررسی می کند .

8-  خدمات مشاوره ای : حسابرسان اگر چه در نقش مشاوره ای توصیه های فنی به مدیریت ارائه می کنند ولی نباید تصمیمات مدیریتی بگیرند و تصور کنند که نقش مدیریتی دارند آنها براساس دانش و تخصص خود توصیه های فنی را مورد مسائل مربوط به نظام راهبری خوب پاسخگویی عملکرد برنامه های ضد فساد ارزیابی موثر کارآمدی و کارایی به مدیران ارائه می کنند .

ادامه نقش های حسابرسی

آینده نگری : حسابرسی می تواند چالش های آینده را روشن تر کند این چالش از قبیل : چالش بوجود آمده از گرایش های مردمی شرایط اقتصادی تهدیدات متغییر امنیتی و رییسک ها و فرصت هایی که از رشد سریع علم و تکنولوژی و پیچیدگی های جامه مدرن و تغییرات در ماهیت اقتصاد بوجود می آیند تعریف و مشخص می کند .

حسابرسی ریسک محور حسابرسی را روی چهارچوب مدیریت ریسک سراسری سازمان متمرکز می کند که می تواند به تعریف و جلوگیری از ریسک های غیر قابل قبول کمک کند . فعالیت حسابرسی از طریق حسابرسی ریسک محور اطلاعات مفید تر و مرتبطی به سازمان برای مدیریت ریسک ها یش فراهم میکند .

حسابرسی که متمرکز بر پیش بینی ( آینده نگری ) است در پاسخ به این سوال کمک می کند که اجرا یا اصلاح چه سیاست هایی نیاز یا ریسک های آینده را بر طرف خواهد کرد . وقتی حسابرسان دولتی بر گرایش ها و آینده متمرکز می کند به فرآیند تصمیم گیری کمک می کنند . همچنین حسابرسان دولتی نقش مهمی در کمک به مدیران دردرک و آغاز ارزیابی ها ریسک دارند حسابرسان دولتی می توانند به عنوان بررسی کنندگان سوءاستفاده از قدرت و اختیارات عمل کنند . حسابرسان دولتی چه توسط قوه مقننه یا قوه مجریه انتخاب شده باشند وچه با رای انتخاب شده باشند باید همواره آماده شناسایی و گزارش فساد و سوء استفاده از اختیارات یا بی عدالتی و یا سایر موارد مشابه در عملکرد فعالیت های نظارتی و کنترلی دولت باشند . همچنین حسابرسان نباید از قدرت و اختیارات خودشان سوء استفاده کنند بنابراین در کار خود حسابرسان هم باید اصول شفافیت عدالت و انصاف همانند دولت ها رعایت شود .

( خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی ) :

خط مشی و چهار چوب گزارشگری حسابرسی دولتی به استقلال کار ( فعالیت ) پیوند خورده است که مولفه بنیادی فعالیت حسابرسی موثر و موثق دولتی است . چون نقش حسابرسان دولتی فراهم کردن اطلاعات دقیق و غیر متعصبانه در مورد استفاده و نتایج منابع ملی است حسابرسان باید بدون هیچ مداخله ای در کارشان آن را اجرا و گزارش کنند . این اسقلال زمانی حاصل می شود که فعالیت حسابرسی خارج سلسله مراتب سازمانی و خارج از فعالیت های تحت حسابرسی گزارش شود وهمین طور زمانی که هیچ گونه مداخله ای محدودیتی یا فسادی از سوی سازمان تحت حسابرسی بر آنها اعمال نمی شود .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 23-10-1393, 18:32

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی