به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

فرم قرارداد حسابرسی

هدیه ویژه طراحی سایت
ثبت شرکت – ثبت محدود-پلمپ دفاتر –کد اقتصادی –حسابداری

 

فرم قرارداد حسابرسی


پیرو انتخاب موسسه حسابرسی ................به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شركت [1]......................در مجمع عمومی عادی (عادی به طور فوق العاده) مورخ ...............صاحبان سهام، این قرارداد بین شركت................. به نشانی ........................................... و موسسه حسابرسی ............................به نشانی .........................كه از این پس به ترتیب ”شركت“ و ”موسسه“ نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد:
ماده 1 - موضوع قرارداد
حسابرسی صورتهای مالی مربوط به سال /دوره مالی منتهی به .............كه توسط هیات مدیره ”شركت“ تهیه، امضاء و ارائه می شود (موضوع بند 1-3 ماده 3 ) و همچنین انجام سایر وظایف بازرس قانونی[2] مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه ”شركت“ و سایر قوانین مرتبط و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال/ دوره مالی مذكور توسط موسسه.
ماده 2- تعهدات موسسه
تعهدات موسسه به شرح زیر است:
1-2- انجام حسابرسی صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی. این استانداردها ایجاب می كند كه عملیات حسابرسی چنان برنامه ریزی و اجرا شود كه از نبود تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینانی معقول بدست آید. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ مندرج در صورتهای مالی و اطلاعات افشا شده در آن است. حسابرسی مذكور، همچنین ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مدیریت و نیز ارزیابی كلی چگونگی ارائه صورتهای مالی را شامل می شود.
2-2- گزارش تحریفهای با اهمیتی كه در صورتهای مالی كشف می شود. توضیح اینكه به دلیل انجام رسیدگیها بر مبنای نمونه گیری و دیگر محدودیتهای ذاتی حسابرسی و همچنین محدودیتهای ذاتی هر سیستم حسابداری و كنترل داخلی، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد كه برخی تحریفهای با اهمیت در صورتهای مالی، كشف نشده باقی بماند.
3-2- اظهارنظر درباره صورتهای مالی. موسسه با توجه به استانداردهای حسابرسی و بر اساس نتایج رسیدگیهای به عمل آمده ، حسب مورد نظر مقبول، مشروط، مردود یا در موارد وجود محدودیتها و ابهامات اساسی، عدم اظهارنظر ارائه می كند.
4-2- گزارش نقاط ضعف با اهمیتی كه در سیستم های حسابداری و كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی كشف می شود. علاوه بر گزارش درباره صورتهای مالی ، چنانچه موسسه از نقاط ضعف با اهمیتی در سیستم های حسابداری و كنترل داخلی شركت آگاه شود در صورت لزوم، گزارش جداگانه ای نیز در این ارتباط ارائه خواهد كرد.
ماده 3- تعهدات شركت
1-3- تهیه و ارائه صورتهای مالی توسط شركت جهت سال/دوره مالی موضوع قرارداد در موعد مقرر در اساسنامه، طبق استانداردهای حسابداری. صورتهای مالی مزبور شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد شركتویادداشتهای توضیحی مربوط خواهد بود كه به تایید و امضای هیات مدیره شركترسیده باشد. توضیح اینكه تهیه و ارائه صورتهای مالی مطلوب مستلزم حفظ و نگهداری مدارك كافی حسابداری، استقرار و اعمال كنترلهای داخلی مناسب، انتخاب و بكارگیری اصول و روشهای مناسب حسابداری و حفاظت از دارائیهای شركت توسط مدیریت آن است.
2-3- شركت ضمن ارائه كلیه اطلاعات، اسناد و مدارك و دفاتر (دستی و رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی و انجام وظایف بازرس قانونی حسب درخواست موسسه، محل، امكانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار كاركنان موسسه قرار داده و همكاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد با موسسه به عمل خواهد آورد.
3-3- ارائه تاییدیهای (تاییدیه مدیران) توسط مدیریت شركت درباره اطلاعاتی كه در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی یاد شده در بالا به حسابرس داده می شود.
4-3- شركت تقبل می نماید حق الزحمه موضوع این قرارداد را بر اساس مفاد ماده 4 پرداخت نماید. چنانچه در جریان انجام حسابرسی ، به هر دلیلی و یا بنا بر تقاضای مسئولین شركت، انجام عملیات متوقف شود حق الزحمه متناسب با كار انجام شده پرداخت خواهد شد.
ماده 4- مبلغ قرارداد
1-4- حق الزحمه حسابرسی كه بر اساس سطح كنونی فعالیت شركت و ساعات كار و میزان مهارت و تخصص حسابرسان برآورده گردیده مبلغ .........ریال می باشد.
2-4- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند كارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراك و اقامت، به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (به جز در مواردی كه مستقیماً توسط شركت تامین می شود) در صورتحساب درج خواهد شد.
3-4- چنانچه در سطح فعالیت و ساعات پیش بینی شده حسابرسی تغییر قابل ملاحظه ای به وجود آید ، برآورد جدید از حق الزحمه مورد انتظار به مدیریت ارائه خواهد شد. هر گونه ماموریت درخواستی اضافه بر آنچه كه در ماده (2) این قرارداد آورده شده و همچنین ارائه گزارشهای مورد نیاز مجامع عمومی فوق العاده و گزارشهای ویژه حسابرسی ، موكول به موافقت موسسه و تعیین حق الزحمه جداگانه می باشد. در صورتی كه انجام حسابرسی مستلزم عزیمت به خارج از كشور باشد، اقدامات قانونی از جمله اخذ مجوزهای لازم توسط شركت انجام می پذیرد و پرداخت هزینه اقامت و رفت و آمد (در صورت عدم تامین شركت) و هزینه غذا و فوق العاده ماموریت در چارچوب مقررات مربوط، بر اساس صورتحساب موسسه به عهده شركت می باشد.
4-4- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت می باشد:
الف- 50% در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت
ب- 30% پس از ارائه گزارش حسابرسی ضمنی حسب مورد
ج- 20% یا 50% پس از ارائه گزارش حسابرسی نهائی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند 2-4
ماده 5- سایر موارد
1-5- مدت اعتبار این قرارداد حداكثر تا تاریخ .................... است.
2-5- هر نوع اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد از طریق ارجاع به جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد.
3-5- اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین ، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امكان پذیر نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتی كه متاثر از این عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمی شود.
4-5- شركت از هر پرداخت منحصرا به میزان 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را كسر خواهد نمود.
شركت به منظور رعایت مفاد قانون مذكور تعهد می نماید كه 5% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصراً طی یك فیش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداكثر ظرف مدت یك هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرایم مصرحه در قانون مالیاتهای مستقیم گردد، پرداخت تمامی اینگونه جرائم به عهده شركت می باشد.
5-5- این قرارداد در....... نسخه كه هر........ نسخه آن در حكم واحد است تنظیم و در تاریخ .................به امضای طرفین قرارداد رسیده و رعایت مفاد آن برای طرفین الزام آور است.


شركت ............. موسسه حسابرسی
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 22-10-1393, 07:48

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی