به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 28 مهر 1397

نمونه گیری در حسابرسی


ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

نمونه گیری در حسابرسی

 

با پیدایش واحدهای تجاری بزرگ و گسترش حجم عملیات آنها،امکان رسیدگی کامل به تمام معاملات برای حسابرسان نه عملی بوده و نه مقرون به صرفه می باشد.به همین دلیل حسابرسان مجبورند برای گردآوری شواهد کافی و قابل اطمینان از روش های نمونه گیری استفاده کنند.

نمونه گیری عبارت است از فرایند انتخاب گروهی از اقلام(به نام نمونه) از بین گروه بزرگتری از اقلام (به نام جامعه) و تعمیم ویژگی های آن به کل جامعه.

نمونه گیری در حسابرسی یعنی اجرای روش های حسابرسی در مورد درصدی از اقلام تشکل دهنده مانده یک حساب یا گروه معاملات و سایر رویدادهای مالی، به نحوی که حسابرس را در دستیابی شواهد حسابرسی مربوط به برخی ویژگی های اقلام انتخابی و ارزیابی این شواهد به منظور نتیجه گیری درباره جامعه(از طریق تعمیم این نتاییج به کل جامعه)قادر سازد.نمونه گیری در حسابرسی می تواند به صورت آماری یا غیر آماری انجام شود.

انتخاب اقلام نمونه

حسابرس باید اقلام نمونه را به گونه ای انتخاب کند که کلیه اقلام جامعه از شانس یکسانی برای انتخاب شدن برخوردار باشند و نمونه انتخابی،معرف جامعه باشد.برای انتخاب نمونه روش های متعددی وجود دارد که شیوه های متداول و مورد استفاده به شرح زیر است:

1 انتخاب تصادفی در این روش کلیه اقلام جامعه آماری شانس یکسانی برای انتخاب شدن به عنوان نمونه را دارند ونمونه انتخابی کاملأ تصادفی بوده و انتخاب کننده تأثیری بر فرایند انتخاب ندارد با این وجود،نمونه مزبور لزومأ معرف جامعه نیست،چرا که این خطر وجود دارد که نمونه انتخاب شده فاقد ویژگی های جامعه باشد.جدول اعداد تصادفی و برنامه های کامپیوتری ایجاد اعداد تصادفی از جمله روش هی متداول انتخاب تصادفی است.

2 انتخاب منظم در این روش،تعداد واحدهای نمونه گیری موجود در جامعه به اندازه نمونه تقسیم می شود تا فاصله نمونه گیری تعیین شود و انتخاب از یک نقطه شروع تصادفی آغاز می شود و با انتخاب هر n امین قلم بعدی در جامعه ادامه یابد.برای مثال،فرض کنید حسابرسان می خواهند 200 فاکتور را از مجموع 000/10 فاکتور رسیدگی کنند.حسابرسان باید از هر 50 فاکتور(50=200÷10.000) ، یک فاکتور را برای رسیدگی انتخاب کنند.حسابرسان یکی از 50 فاکتور اول را به عنوان نقطه شروع تعیین و سپس هر پنجاهمین فاکتور بعد از آن را انتخاب می کنند.

اگر چه نقطه شروع می تواند به طور دلخواه انتخاب شود،اما درصورت تعیین آن با استفاده از برنامه کامپیوتری اعداد تصادفی یا جدول اعداد تصادفی،نمونه مزبور به احتمال زیاد واقعی تر خواهد بود.

3 انتخاب بی نظم در این روش،حسابرس نمونه را بدون پیروی از یک روش یا قاعده انتخاب می کند.اگر چه در انتخاب بی نظم هیچ روش یا قاعده ای بکار گرفته نمی شود، اما حسابرس باید از هر نوع جانبداری آگاهانه یا پیشداوری(برای مثال،پرهیز از انتخاب اقلامی که تعیین محل آن دشوار است،انتخاب یا عدم انتخاب اولین یا آخرین قلم هر صفحه)بپرهیزد و بدینسان اطمینان یابد که همه اقلام جامعه از شانس یکسانی برای انتخاب شدن برخوردارند.

4 روش طبقه بندی طبقه بندی عبارت است از تقسیم جامعه به گروه های کوچکتر هر یک به عنوان گروهی از واحد نمونه گیری محسوب می شود و ویژگی های آن مشابه است.هدف روش طبقه بندی،کاهش اثر پراکندگی در کل جامعه می باشد.این روش کارایی را افزایش داده و طبقاتی که حاوی با اهمیت ترین اقلام می باشند به طور صد در صد رسیدگی می شوند.

5 روش قطعه ای در این روش کلیه اقلام مربوط به یک دوره زمانی معین انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد.به عنوان مثال،حسابرسان ممکن است برای بررسی کنترل های داخلی پرداخت های نقدی تصمیم بگیرند تمام پرداخت های نقدی شهریور و اسفند را آزمون کنند.بنابراین،واحد نمونه گیری به جای تک تک معاملات، ماه خواهد بود.از آنجایی که در روش قطعه ای نمونه ها از بین کلیه اقلام جامعه انتخاب نمی شود،نمونه انتخاب شده نمی تواند معرف جامعه باشد.

اندازه نمونه

حسابرس هنگام تعیین اندازه نمونه باید موارد زیر را ارزیابی کند:

1 خطر نمونه گیری

2 اشتباه قابل تحمل

3 اشتباه مورد انتظار

خطر نمونه گیری

خطر نمونه گیری یعنی این که حسابرسان بر اساس نمونه گیری به نتیجه ای متفاوت از نتیجه حاصل از رسیدگی به کل جامعه دست یابند. خطر نمونه گیری با افزایش اندازه نمونه کاهش می یابد،اماباید توجه داشت که انتخاب نمونه های بزرگ همواره پرهزینه و وقت گیر است،لذا باید بین خطر نمونه گیری و هزینه رسیدگی به نمونه های بزرگ توازن بر قرار کرد.خطر نمونه گیری هم در آزمون کنترل ها و هم در آزمون های محتوا وجود دارد.

خطر نمونه گیری در آزمون و کنترل ها

حسابرسان در انجام آزمون کنترل ها،با دوجنبه از خطر نمونه گیری به شرح زیر روبرو هستند:

1 خطر اتکای کمتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی یعنی خطر این که نتایج نمونه سبب شود حسابرسان بر یک روش کنترل داخلی،کمتر از آنچه که باید،اتکا کنند.در صورت اتکای کمتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی،حسابرسان خطر کنترل را در سطح بالایی تعیین می کنند،در نتیجه آزمون های محتوا را بیش از حد لازم اجرا خواهند کرد و این امر سبب کاهش کارایی حسابرسی می شود.

2 خطر اتکای بیش از واقع بر سیستم داخلی یعنی خطر این که نتایج نمونه سبب شود حسابرسان به اشتباه بر یک روش کنترل داخلی،بیشتر از آنچه که باید،اتکا کنند.در صورت اتکای بیشتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی، حسابرسان خطر کنترل را در سطح پایینی تعیین می کنند، در نتیجه از حجم آزمون های محتوا خواهند کاست و این امر بر اثر بخشی حسابرسی تأثیر می گذارد.

خطر اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی،بحرانی تر از خطر اتکای کمتر از واقع بر سیستم کنترل داخلی است لذا حسابرسان در طراحی آزمون کنترل ها باید این خطر را به دقت کنترل نمایند.

خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا

در انجام آزمون های محتوای مانده حساب ها دو نوع خطر نمونه گیری به شرح زیر وجود دارد:

1- خطر رد کردن نادرست یعنی خطر این که نتایج نمونه نشانگر وجود اشتباه یا تحریف با اهمیت در مانده یک حساب یا گروه معاملات باشد،در حالی که در واقع،چنین نباشد.هنگامی که حسابرسان به طور نادرست مانده یک حساب را رد کنند، رسیدگی های بیشتر انجام خواهند داد و اجرای روش های حسابرسی اضافی منجر به حصول نتیجه درست خواهد شد.بنابراین،خطر رد کردن نادرست کارایی حسابرسی را کاهش می دهد ولی بر اثر بخشی حسابرسی تأثیری ندارد.

2 خطر پذیرش نادرست یعنی خطر این که نتایج نمونه سبب شود حسابرسان مانده یک حساب یا گروه معاملات را عاری از اشتباه یا تحریف بدانند،در حالی که آن حساب یا گروه معاملات و اقعأ دارای اشتباه یا تحریف با اهمیت باشد.خطر پذیرش نادرست به مؤثربود رسیدگی های حسابرسان در کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت مربوط می شود و از آنجایی که بیش از خطر رد کردن نادرست،سبب اظهار نظر نادرست درباره صورت های مالی می شود،بیشتر مورد توجه حسابرسان قرار می گیرد.

ارزیابی نتایج نمونه

حسابرس پس از اجرای روش های حسابرسی مناسب و لازم برای دستیابیبه هدف خاص حسابرسی ، باید نتایج نمونه،ماهیت و دلیل استباهاتشناسایی شده و اثر احتمالی آنها را بر هدف خاص آزمون و سایر زمینه های حسابرسی،مورد توجه قرار داده و موارد زیر را انجام دهد:

1 تجزیه و تحلیل هر یک از اشتیاهات کشف شده در نمونه-حسابرس برای تجزیه و تحلیل هر اشتباه کشف شده در نمونه باید ابتدا مشخص کند که آیا مورد کشف شده واقعأ یک اشتباه است یا خیر.حسابرس بایستی در طراحی نمونه ، هدف آزمون را طوری انتخاب کند که نتایج حاصله نشانه وجود اشتباه باشد.برای مثال:حسابرس در آزمون محتوای کامل بودن ثبت حساب های دریافتنی متوجه حساب به حساب شدن معینحساب های دریافتنی می شود.تلقی چنین موردی به عنوان اشتباه در نتایج نمونه ممکن است نادرست باشد،چرا که حساب های دریافتنی در حساب ها ثبت شده اند،ولی این امر ممکن است در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الصول اثر بگذارد.به همین دلیل حسابرس باید جنبه های کیفی اشتباهات را نیز ارزابی کند.جنبه های کیفی،مواردی چون نوع و ماهیت،علت اشتباه و اثر احتمالی آن بر سایر مراحل حسابرسی را دربر می گیرد.

2- تعمیم اشتباهات کشف شده در نمونه به کل جامعه حسابرس نتایج اشتباه کشف شده در نمونه را به کل جامعه تعمیم می دهد و اثر اشتباهات تعمیم داده شده را با توجه به جنبه های کیفی اشتباهات مورد توجه قرار می دهد در مواردی که مانده یک حساب یا گروه معاملات به طبقاتی تقسیم شده باشد،اشتباه هر طبقه بطور جداگانه تعمیم داده می شود.برای تعیین اثر احتمالی اشتباهات بر کل مانده حساب یا گروه معاملات،اشتباهات تعمیم،یافته بعلاوه اشتباهات غیر معمول هر طبقه با هم تر کیب می شود.

3- مقایسه مجموع اشتباهات و تحریفات کشف شده با اشتباه قابل تحمل و برآورد دوباره خطر نمونه گیری- چنانچه جمع مبلغ اشتباه تعمیم یافته و اشتباه غیر معمول کمتر از اشتباه قابل تحمل مورد نظر حسابرس،اما نزدیک به آن باشد،حسابرس متقاعدکنندگی نتایج نمونه را با توجه به سایر روش های حسابرسی می سنجد و ممکن استکسب شواهد حسابرسی بیشتر را مناسب تشخیص دهد.جمع اشتباه تعمیم یافته و اشتباه غیر معمول،بهترینبرآورد حسابرس از اشتباه موجود در جامعه است،اما نتایج نمونه گیری تحت تأثیر خطر نمونه گیری است.از این رو،در مواردی که بهترین برآورد اشتباه،به اشتباه قابل تحمل نزدیک باشد،حسابرس با این خطر روبروست که یک نمونه متفاوت ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود که بالاتر از اشتباه قابل تحمل باشد.در اینگونه موارد حسابرس باید خطر نمونه گیری را دوباره برآورد کند و با گشترشسایر روش های حسابرسی و کسب شواهد بیشتر،این خطر را کاهش دهد.

چنانچه ارزیابی نمونه،ضرورت تجدید نظر در برآورد اولیه از ویژگی های مربوط به جامعه را مشخص سازد،حسابرس می تواند یک یا ترکیبی از موارد زیر را بکار بندد.

1- در خواست از مدیریت برای پی جویی استباهات شناسایی شده و احتمال وجود اشتباهات بیشتر و انجام هرگونه اصلاحات لازم

2- تعدیل روش های حسابرسی برنامه ریزی شده،مانند افزایش انداره نمونه در آزمون کنترل ها و یا تعدیل آزمون های محتوا

3- توجه به اثر آن بر گزارش حسابرس

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 21-10-1393, 22:38

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی