به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 4 تیر 1396

ثبت شرکت

قانون جرایم رايانه ای - متن کامل قوانین جرائم رایانه ای

جرائم و  مجازات‌ ها

فصل یكم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و  سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یكم ـ دسترسی  غیرمجاز

ماده (1) هركس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای  یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و  یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
‎‎‎ماده (2) هركس به طور  غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا  مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال  یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد  شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هركس به طور غیرمجاز  نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا  مخابراتی یا حامل‎های داده مرتكب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محكوم خواهد  شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال  انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو  مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس  از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای دولت،  سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده  سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع  ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه  طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات  با همكاری وزارت‎خانه‎های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و  پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هركس  به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های  رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده  تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه  مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های  مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذكور در  اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر  امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های  مذكور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند  شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و  مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هركس به طور غیرمجاز  مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست  تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل  استناد یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم  موجود در كارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا  تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا كارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده  کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و  اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر كس به طور  غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده  حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای  نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر  كس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن،  متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های  رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس  از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی كردن  داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا  سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای  نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائة خدمات  ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و  نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل  سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هركس به طور  غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن  باشد، به جزای نقدی از یك تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و  یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

ماده (١٣) هركس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا  مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن  داده‎ها یا مختل كردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای  خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یك تا پنج سال یا  جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد  شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (١٤) هركس  به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را  تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت  تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از  پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب  اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازات های فوق می  شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه ها وصور قبیحه  باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك  تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال  مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتكب شود  چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم  خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی  اطلاق می‎شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل  جنسی انسان است.

ماده (١٥) هركس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا  حامل‎های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه  به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك یا ترغیب یا تهدید یا  تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس  از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو  مجازات.ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون  ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر  یا روان‎گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریك یا ترغیب یا  تهدید یا دعوت كند یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا  آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون  ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی  نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا  ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر  اكاذیب

‎‎‎ماده (16) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌  فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به  تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود  و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر  هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسیله سیستم‎های  رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را  بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا  عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از  پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به  قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا  مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد  اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا  مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌كه از طریق یاد شده به  نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت  به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو  مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت كیفری  اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص  حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت كیفری خواهد  بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص  حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‎ای را صادر كند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یكی  از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‎ای  شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‎ای  اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا  تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ٢ـ مسئولیت كیفری شخص حقوقی  مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با  توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب  جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم  خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی  موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك  تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،  تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد  شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق  تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد  داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی  كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد  شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست  مقرر از سوی كمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی  از جرایم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرایم رایانه‌ای بكار می‌رود را  پالایش كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل  خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای  غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال  و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبة سوم به  یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به  وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه،  مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی  غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی  و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا  حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته  باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه  از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌كننده به  پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ  تصویب این قانون كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور  تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری  اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس  سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر  خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای  اسلامی و یك نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون حقوقی و قضایی و  تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كمیته را تشكیل خواهند داد. ریاست كمیته به عهدة  دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات كمیته حداقل هر پانزده روز یك بار و  با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات كمیته با اكثریت نسبی  حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- كمیته موظف است به شكایات راجع به مصادیق  پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند. رأی كمیته قطعی است.
تبصره 3- كمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای  قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند. ‎

ماده (٢3) ارائه‌دهندگان  خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كمیته تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا  مقام قضایی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای  دستور كمیته یا مقام قضایی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه  در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم  كنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یكصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به  یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم  خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود  محتوای مجرمانه مراتب به كمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (٢4) هركس  بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی  بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند, به حبس از یك تا  سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون تا یك میلیارد ریال یا هر دو مجازات محكوم  خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هركس مرتكب اعمال  زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون  ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله  داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم  رایانه‎ای به كار می‎روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا  هر داده‎ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی  متعلق به دیگری را فراهم می‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرایم دسترسی غیرمجاز،  شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای  و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به  حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید  مجازات‌ها

ماده (2٦) در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم  حداكثر یک یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر یك از كارمندان و كاركنان  اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شركت‌های دولتی و  یا وابسته به دولت یا نهادها