به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1397

سیستمهای سنتی مدیریت بهای تمام شده (هزینه ها)

سیستمهای سنتی مدیریت بهای تمام شده (هزینه ها) اهداف: 1- تشخیص تفاوت هزینه های مستقیم وغیر مستقیم 2- درک چگونگی عملکرد سیستمهای سفارش کار 3- درک چگونگی تاثیر (برگه های ریز هزینه)درتعیین هزینه محصولات در سیستم هزینه یابی سفارش کار 4- استفاده از نرخهای هزینه برای سرشکن کردن هزینه های پشتیبانی بر محصولات 5- چرا سیستمهای چند نرخی برآورد متفاوتی (نسبت به سیستمهای تک نرخی)از بهای تمام شده به دست می دهند. 6- ارزیابی یک سیستم هزینه یابی جهت بررسی احتمال اشتباه بودن بهای محصول وتوضیح اهمیت ثبت هزینه های واقعی تولید ومقایسه آن با برآوردها 7- پی بردن به اهمیت هزینه های تبدیل واندازه گیری هزینه ها در صنایعی که از خط تولید استفاده می کنند. 8- درک تفاوت سیستمهای هزینه یابی سفارش کاروپردازش چندمرحله ای 9- درک تسهیم دو مرحله ای وسایر روشهای تسهیم هزینه های دوایر خدماتی شرکت خدمات خودروKEN Ken park این شرکت را در 1983 تاسیس کرد. طی دو دهه وی گردش عملیات یک میلیون دلاری در سال وکیفیت کاری بالایی داشت.طی سه سال اخیر وی بخش عمده ای از بازار خودرا در مقابل شرکتهایی که کارهای ساده ای چون تعویض اگزوز را انجام می دادند.(مانندBurb…) از دست داد وافزایش رقابت باعث کاهش حجم فروش وحاشیه سود وسودقابل برداشت شد.او مغازه خود را از آغاز گسترش زیادی داده بوداو حالا 5 مرکز سرویس وچند مکانیک که دونفر آنها ماهر بودندوقادر به تعمیرات کامل بودند داشت .حقوق ومزایای 60000دلاری مکانیکهای ماهر ازمتوسط حقوق سه مکانیک ساده (25000 دلار ) بیشتر بود.سه مکانیک ساده ابتدا کارهای روتین مانند تعویض لنت ترمز را انجام می دادند. حسابدار kenازاو پرسید چرا سود شرکت در دو سال اخیر اینقدر کم شده ken جواب داد شرکتهای تخصصی تر با قیمتهای پایین خود بازار تعمیرات جزئی را از من گرفته اند.اما آنها چگونه می توانندبا این قیمت کم سود بدست آورند. حسابدار کفت اجازه بده من نگاهی به سیستم هزینه یابی سفارش کار شرکت بیندازم از این نکته می توان نتیجه گرفت که مدیران باید بدانند چگونه بهای تمام شده محصول خود را حساب کنند و باید بدانند کدام هزینه ها باید در محاسبه بهای تمام شده لـحـاظ شـونـد و چـرا و چـگونه این هزینه ها باید جمع آوری و محاسبه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرند تا بتواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری به آنها کمک کند . سیستمهای مدیریت بهای تمام شده در این فصل و فصل بعدی ما به موضوع سیستمهای مدیریت هزینه می پردازیم این سیستمها موارد استفاده فراوانی دارند. اما در این دو فصل به نقش آنها در تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات می پردازیم. بطور تاریخی در سیستم مدیریت هزینه { سفارش کار و مرحله ای} برای تعیین بهای تمام شده محصولات استفاده می شوند تا اینکه در اواسط دهه 80 شرکتها از سیستم ABC استفاده کردند. در گذشته تصور براین بود که این 3 سیستم کاملا متفاوت میباشند . به هر حال تمام سیستمهای هزینه یابی اساسا بطور مشابه کار میکنند . برای شروع گروههای هزینه مشخص میشوند وسپس هزینه های دوایر خدماتی یا تولیدی ویا فعالیتها ربط داده میشوند وسرانجام هزینه ها به موضوع هزینه(محصول) تخصیص داده میشوند.درواقع روش برقراری این ارتباطات و فعالیتهای تعریف شده تنها تفاوت این سیستمها هستند دراین فصل به 2 سیستم سفارش کارو مرحله ای پرداخته میشود سیستمهای سفارش کار ومرحله ای هزینه های تولید : هزینه های مستقیم وغیرمستقیم درسیستمهای سنتی هزینه های تولید به دو نوع مستقیم وغیر مستقیم تقسیم میشد. همانطور که در فصل 2 گفته شد هزینه های مستقیم منابعی هستند که برای یک مرکز هزینه ای تحصیل وصرف میشوند اما هزینه های غیر مستقیم برای چندمرکز هزینه تحصیل وصرف میشوند. مهمترین هزینه های مستقیم مواد ودستمزد هستند وهزینه های غیر مستقیم عمدتا مربوط به سربارها وهزینه های پشتیبانی میشوند. سیستمهای سنتی مدیریت بهای تمام شده (هزینه ها) اهداف: 1- تشخیص تفاوت هزینه های مستقیم وغیر مستقیم 2- درک چگونگی عملکرد سیستمهای سفارش کار 3- درک چگونگی تاثیر (برگه های ریز هزینه)درتعیین هزینه محصولات در سیستم هزینه یابی سفارش کار 4- استفاده از نرخهای هزینه برای سرشکن کردن هزینه های پشتیبانی بر محصولات 5- چرا سیستمهای چند نرخی برآورد متفاوتی (نسبت به سیستمهای تک نرخی)از بهای تمام شده به دست می دهند. 6- ارزیابی یک سیستم هزینه یابی جهت بررسی احتمال اشتباه بودن بهای محصول وتوضیح اهمیت ثبت هزینه های واقعی تولید ومقایسه آن با برآوردها 7- پی بردن به اهمیت هزینه های تبدیل واندازه گیری هزینه ها در صنایعی که از خط تولید استفاده می کنند. 8- درک تفاوت سیستمهای هزینه یابی سفارش کاروپردازش چندمرحله ای 9- درک تسهیم دو مرحله ای وسایر روشهای تسهیم هزینه های دوایر خدماتی شرکت خدمات خودروKEN Ken park این شرکت را در 1983 تاسیس کرد. طی دو دهه وی گردش عملیات یک میلیون دلاری در سال وکیفیت کاری بالایی داشت.طی سه سال اخیر وی بخش عمده ای از بازار خودرا در مقابل شرکتهایی که کارهای ساده ای چون تعویض اگزوز را انجام می دادند.(مانندBurb…) از دست داد وافزایش رقابت باعث کاهش حجم فروش وحاشیه سود وسودقابل برداشت شد.او مغازه خود را از آغاز گسترش زیادی داده بوداو حالا 5 مرکز سرویس وچند مکانیک که دونفر آنها ماهر بودندوقادر به تعمیرات کامل بودند داشت .حقوق ومزایای 60000دلاری مکانیکهای ماهر ازمتوسط حقوق سه مکانیک ساده (25000 دلار ) بیشتر بود.سه مکانیک ساده ابتدا کارهای روتین مانند تعویض لنت ترمز را انجام می دادند. حسابدار kenازاو پرسید چرا سود شرکت در دو سال اخیر اینقدر کم شده ken جواب داد شرکتهای تخصصی تر با قیمتهای پایین خود بازار تعمیرات جزئی را از من گرفته اند.اما آنها چگونه می توانندبا این قیمت کم سود بدست آورند. حسابدار کفت اجازه بده من نگاهی به سیستم هزینه یابی سفارش کار شرکت بیندازم از این نکته می توان نتیجه گرفت که مدیران باید بدانند چگونه بهای تمام شده محصول خود را حساب کنند و باید بدانند کدام هزینه ها باید در محاسبه بهای تمام شده لـحـاظ شـونـد و چـرا و چـگونه این هزینه ها باید جمع آوری و محاسبه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرند تا بتواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری به آنها کمک کند . سیستمهای مدیریت بهای تمام شده در این فصل و فصل بعدی ما به موضوع سیستمهای مدیریت هزینه می پردازیم این سیستمها موارد استفاده فراوانی دارند. اما در این دو فصل به نقش آنها در تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات می پردازیم. بطور تاریخی در سیستم مدیریت هزینه { سفارش کار و مرحله ای} برای تعیین بهای تمام شده محصولات استفاده می شوند تا اینکه در اواسط دهه 80 شرکتها از سیستم ABC استفاده کردند. در گذشته تصور براین بود که این 3 سیستم کاملا متفاوت میباشند . به هر حال تمام سیستمهای هزینه یابی اساسا بطور مشابه کار میکنند . برای شروع گروههای هزینه مشخص میشوند وسپس هزینه های دوایر خدماتی یا تولیدی ویا فعالیتها ربط داده میشوند وسرانجام هزینه ها به موضوع هزینه(محصول) تخصیص داده میشوند.درواقع روش برقراری این ارتباطات و فعالیتهای تعریف شده تنها تفاوت این سیستمها هستند دراین فصل به 2 سیستم سفارش کارو مرحله ای پرداخته میشود سیستمهای سفارش کار ومرحله ای هزینه های تولید : هزینه های مستقیم وغیرمستقیم درسیستمهای سنتی هزینه های تولید به دو نوع مستقیم وغیر مستقیم تقسیم میشد. همانطور که در فصل 2 گفته شد هزینه های مستقیم منابعی هستند که برای یک مرکز هزینه ای تحصیل وصرف میشوند اما هزینه های غیر مستقیم برای چندمرکز هزینه تحصیل وصرف میشوند. مهمترین هزینه های مستقیم مواد ودستمزد هستند وهزینه های غیر مستقیم عمدتا مربوط به سربارها وهزینه های پشتیبانی میشوند. هزینه های مستقیم برعکس هزینه های غیرمستقیم به آسانی قابل ارتباط به مراکز خاصی میباشد .دربررسی یک کارگاه تولیدی که 100 نوع مختلف قوطی تولید میکند لعاب استفاده شده در هر قوطی مواد مستقیم میباشد وبه راحتی میتوان هزینه آن را برای هرنوع قوطی اندازه گیری کرد.اما هزینه نظافت سالن تولید قوطی که تعیین سهم هرنوع قوطی از آن کاری مشکل میباشد نمونه ای از هزینه های غیرمستقیم است وباید بین انواع قوطی سرشکن شود. امروزه تسهیم هزینه های سربار وپشتیبانی یکی از چا لشهای بزرگ پیش روی شرکتها میباشد.قبلا شرکتها کل هزینه های سرباررابا یک نرخ ساده بین محصولات سرشکن می کردند.به تدریج شرکتها این روش را تغییردادند واز نرخها یی که برای هر قسمت تفاوت می کرد وکمی دقیق تر بود استفاده کردند و امروزه از روش abc(هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) استفاده میشود که بسیار دقیق تر است. دراینجا همزمان با توضیح سیستمهای سفارش کار ومرحله ای به چگونگی استفاده از هزینه های مستقیم وغیر مستقیم درتعیین بهای تمام شده واهمیت نرخهای تسهیم هزینه در تعیین بهای تمام شده محصول می پردازیم. یک سیستم سفارش کار هزینه تولید چندین محصول برای شفارش یک مشتری خاص را برآوردمی کند. میتوان هر سفارش را به عنوان یک واحد محصول درنظرگرفت و هزینه ها جمع شده وبهای هر کاررا مشخص مکنند. بطور مثال شرکتی که قابهای خاص برای یک گالری میسازد از این روش استفاده میکند درروش سنتی سفارش کار جریان همه هزینه ها به ریز در برگه سفارش ثبت میشوند.مدل جریان هزینه در اصل ازمفاهیم موجودی برای ثبت هزینه ها استفاده میکند که با موجودی مواد اولیه شروع میشود.مواد اولیه به همراه دستمزد مستقیم وهزینه های سرباروپشتیبانی وارد چرخه تولید میشود(موجودی کالای درجریان) ودر نهایت موجودی کالای ساخته شده بدست میاید.کالای در جریان ساخت بیانگر منابع صرف شده برای کاری که تکمیل نشده میباشد. و بعد از فروش هزینه تولید کالا به عنوان بهای تمام شده کالای فروخته شدهCGS ثبت میگردد.شکل1-3 سیستم مرحله ای در جاهایی که تمام محصولات تولید شده در یک دوره زمانی ازیک نوع میباشند استفاده دارد.بطور مثال عایق حرارتی فایبرگلاسی در متراژ بزرگ تولید ودرنهایت به قطعات کوچکترتقسیم میشود.در اینجا هزینه کل فایبرگلاس تولیدشده باید برآوردشود وسپس هزینه هر واحد تخصیص میابد.هزینه ها توسط هر واحد انباشته میشود و گزارش تولید هرواحد مهمترین سند میباشد زمان تولید(دستمزد) ومواد اولیه و ساعت کارماشین واستفاده از خدمات دوایر پشتیبانی برای تولیدمحصولات مختلف متفاوت است وممکن است بعضی محصولات دارای هزینه سفارش نیز باشند فرض مشخصات عایق حرارتی که برای الاسکا ساخته میشود خواص متفاوتی از آنچه برای کالیفرنیا ساخته میشود دارد . با این شرایط متفاوت مدیران میخواهند ازبهای تمام شده هر محصول جهت براورد سوددهی آن محصول و سفارش استفاده کنند عناصر تشکیل دهنده یک برگه اعلام قیمت در سیستم سفارش کار بسیاری از شرکتها قبل از اینکه بتوانند در مناقصه برنده شوند باید یک برگه پیشنهاد قیمت به کارفرما ارایه دهند.برای ثبت هزینه های تولید در سیستم سفارش کار از فرم برگه سفارش استفاده میشود . برای تهیه برگه پیشنهاد قیمت هزینه ها باید پیش بینی شوند و سیستم سفارش کارابزار آنرا بدست میدهد شکل 2-3 برگه پیشنهاد قیمت شرکت معروفی است که انواع فلنج رابرای شرکتها تولید میکند. این پیشنهاد شامل 5 قسمت است . درقسمت اول مشتری ومشخصات وتعداد محصول نشان داده شده . درقسمت دوم نوع ومقدار مواد مصرفی با ویژگیها ومقداراستاندارد براورد شده البته قیمت 11.3 دلار از اطلاعات ثبت وبه روز شده دایره خرید بدست آمده . درقسمت سوم هزینه دستمزد مستقیم مطرح شده که در آن ساعت کار با توجه به استانداردها ومطالعات حرکت شناسی و مقایسه ای تعیین شده. فرض در کارخانه فولاد کارهای انجام شده کارگران برای ساخت فولاد برای مشتریان را مطالعه میکنند تا بتوانند مقدار کارلازم برای تولید را برآورد کنند ویا مهندسین پروژه نیز با بررسی طرحهای قبلی میتوانند زمان لازم برای طراحی نرم افزار موردنیاز را برآوردکنند. در قسمت چهارم به هزینه های پشتیبانی پرداخته شده که در این شرکت هزینه های پشتیبانی براساس ساعت کارماشین وساعت کار دستگاهتخصیص میابد. در واقع شرکت بااین تئوری که هزینه ها تابع ساعت کار پرسنل و تابع ساعت کار ماشین میباشد از دو نرخ تخصیص استفاده میکند 40دلار برای هرساعت کارماشین و36 دلار برای هرساعت کار پرسنل. قسمت پنجم قیمت تمام شده یرآوردی را نشان میدهد یعنی 201540دلار هزینه های تولید وقیمت فروش جمع هزینه های موادودستمزدوسربار هزینه های تولید را تشکیل میدهند. شرکتها برای کسب سود قیمت پیشنهادی خودرا بر اساس بهای تمام شده بعلاوه سود موردانتظار اعلام میکنند. دراین شرکت سود موردنظر25%است .این نرخ به عوامل مختلفی بستگی دارد فرض سود مورد انتظار از سرمایه گذاری و هزینه های سرباری که در محاسبه نرخ سربار دخیل نبودند و شدت رقابت و قیمت قبلی شرکتهای مطرح وشرایط تقاضاو سیاستهای کلی شرکت و نوع محصول وبازارو شرایط محلی وشرایط زمانی ووجود یا عدم وجود ریسک بوجود آمدن ظرفیت بلا استفاده با توجه به وضعیت تقاضا در بازار . فصل6 تعیین نرخهای هزینه همانطور که توضیح داده شد امروزه تعیین نرخ واقعی هزینه ها به دلیل نقش تعیین کننده هزینه های پشتیبانی در صنایع اهمیت روزافزونی پیداکرده د درمثال شرکت فلنج سازی نرخ هزینه های پشتیبانی 2برابر دستمزدمستقیم میباشد . درحال حاضر بسیاری از شرکتها میدانند که هزینه ها تابع فاکتورهایی مانند ساعت کارمستقیم یاساعت کار ماشین نمیباشند و فاکتورهای زیادی میتوانند برهزینه ها تاثیربگذارند. شرکتها دقت بیشتری برای ارتباط هزینه های پشتیبانی به مراکز هزینه به خرج میدهند. هرنوع هزینه ای که که به یک مرکز هزینه مربوط میشود یک منبع هزینه درآن مرکز هزینه نامیده میشود هر منبع هزینه یک نرخ خاص دارد که برابر است با ظرفیت عملی مرکزهزینه/هزینه نرمال فعالیت پشتیبانی=نرخ هزینه هر فعالیت هزینه نرمال هر فعالیت = هزینه منابع مجاز برای برای آن فعالیت میباشد که در آن تغییرات کوتاه مدت مانند هزینه اضافه کار موردی لحاظ نمیشود ظرفیت عملی مرکزهزینه = متوسط ظرفیت قابل استفاده بلندمدت که با توجه به منابع اختصاص داده شده به واحدفراهم است که در آن تغییرات کوتاه مدت مانند تغییردر تقاظا در شرایط خاص لحاظ نمیشود فرض اگر در دایره مونتاژ 10 کارگر باحقوق 810دلار درهفته داشته باشیم وهرکارگر وقت تکمیل 15 کار در هفته راداشته باشد درنتیجه هزینه نرمال دایره مونتاژ =8100 = 810*10 وظرفیت عملی = 150=15 *10 درنتیجه نرخ هزینه مرتبط با این فعالیت برای هر محصول=54=150/8100 مسایل مرتبط با نوسانات نرخ هزینه درمثال شرکت فلنج سازی منبع هزینه شامل استهلاک ونگهداری ماشین آلات وبرق مصرفی وسایر هزینه های مربوط به ماشین آلات میباشد که در سال 900000دلار است وظرفیت عملی 20000ساعت درسال یا 5000ساعت برای هرفصل است. درنتیجه نرخ هزینه این مرکز45دلار برای هرساعت میباشد . کارکرد واقعی ماشین درهرفصل به دلیل نوسانات تقاضامتفاوت است .دربهار5400 تابستان4500پاییز5000زمستان3600 واگر نرخ بر اساس این ساعات کار محاسبه شود درزمان کاهش ساعات کار نرخ زیادمیشود وبرعکس. تعیین نرخهای هزینه براساس ساعت واقعی یا برنامه ریزی شده کوتاه مدت باعث افزایش نرخ درزمان کاهش تقاضا میشود.دراینگونه سیستمهای هزینه یابی سفارش کار با کاهش تقاضا هزینه های سفارش افزایش میابد وشرکت در حالی که باید بتواند دررقابت موجود مشتری جذب کند مجبور به ارایه قیمتهای بالاتر میشود وقیمت بالا باعث کاهش تقاضا میشود که دراثر کاهش تقاضا مجددا نرخها وقیمت پیشنهادی افزایش میابند و برکس این امر در شرایط بالا بودن تقاضا پیش میاید ودر شرایطی که شرکت باید قیمتهارا افزایش دهد مجبور به پذیرش سفارشات بیشتر میشود. هزینه های پشتیبانی تابع ظرفیت موجود میباشد نه ظرفیتی که واقعا استفاده شده. درنتیجه نرخ هزینه هرفعالیت باید بر اساس هزینه نرمال یک واحدازآن فعالیت محاسبه شود.در غیر اینصورت بهای تمام شده محاسبه شده گمراه کننده خواهدبود درعمل کمدی بهای تمام شده اسب سیاه شرکت اسب سیاه یکی از بزرگترین تولید کنندگان کتابهای کمدی در دنیا می باشد و در حال حاضر حدود 30 عنوان اثر شامل جنگ ستارگان و پسر جاسوس و .... منتشر می کند. این شرکت همچنین انواع مختلف اسباب بازی و محصولات فرهنگی کمدی و محبوب تولید می کند. ریچارد سون شروع به نوشتن چند کمدی از جمله جنگ ستارگان و مجموعه امپراتوری کریمسون و تاریخ کتب کمدی با همکاری استیو دوین کرد. اوفیلمساز نیز است و افکار کمدی خود را در قالب فیلم تهیه می کند یکی از کارهای او فیلم ماسک است. تهیه آثار کمدی و تخیلی کار پیچیده ای است و نیازمند افراد بسیار حرفه ای می باشد. برخی از هزینه های مرتبط با این صنعت عبارتند از طراحی جلد و صفحات و رنگ و حروف چینی و حق چاپ و بازاریابی و حمل و نقل هزینه های سربار و غیره . بنا به گفته نیل هانک سون مدیر ارشد اجرایی شرکت دامنه هزینه های هر اثر بین 85/. و 25/1 دلار است و قیمت فروش آنها بین 5/2و99/3دلار می باشد. بررسی مجدد شرکت KEN توضیح سیستم بعد از بازدید خودرو مشتری یک لیست از لوازمی که باید تعویض شوند تهیه می شود{موارد مستقیم } سپس لیست قیمت قطعات بدست می آید و از یک لیست دیگر ساعت کار استانداردتعمیر خودرو استخراج می شود نرخ هزینه تبدیل ترکیبی شرکت شامل عوامل زیر می باشد. دستمزد مکانیکها هزینه های پشتیبانی کارگاه 20% سود مورد نظر کل مبلغ فاکتور شامل جمع عوامل فوق می باشد. KEN بررسی کرد که چگونه نرخ ترکیبی {هزینه های دستمزد و سربار و سودمورد انتظار} که برابر با 2/61 است بدست می آید. او سوابق حسابداری و عملیاتی را بررسی نمود و هزینه های بودجه ای سال 2006 را به شرح زیر استخراج نمود. دستمزد و کارگر حرفه ای هر کدام 60000 دلار برای 3600 ساعت 120000 دلار دستمزد 3 کارگر ساده هر کدام 35000 دلار برای 5400 ساعت دلار 105000 مزایای غیر نقدی دلار 90000 هزینه های عمومی و اداری دلار 26000 استهلاک و نگهداری تجهیزات دلار 64000 استهلاک و نگهداری ابزار آلات دلار 54000 جمع 459000 نرخ هزینه ترکیبی با تقسیم 459000 دلار بر (5400+3600) ساعت بدست می آید و با ضرب نتیجه در 2/1 قیمت پیشنهادی بدست می آید= 2/61 امی مشخص کرد که شرکت بخش عمده ای از بازار برای کارهای کوچک مانند تعویض اگزوز تعمیر سیستم ترمز که احتیاج به مکانیک ماهر و ابزار پیشرفته ندارد را از دست داده. سیستم هزینه یابی فصلی تمایزی برای کار ساده و تخصص و همچنین استهلاک 5400 دلاری استهلاک و نگهداری ابزار پیشرفته قائل نبود و تمام این هزینه ها جمع شده و نرخ 20/61 محاسبه شده بود این روش به روش تهیه کره بادامی معروف است. که در آن توجه نمی شود که در انجام یک کار از بعضی منابع و فعالیتها استفاده می شود یا نرو همه هزینه ها با هم .... شده و بین سفارشات سرشکن می شود. تغییرات پیشنهادی پیشنهاد کرد بجای استفاده از یک نرخ یکسان شرکت باید از 4 نرخ زیر استفاده کند. نرخ دستمزد کارگران متخصص نرخ دستمزد کارگران ساده استهلاک و نگهداری اموال فیزیکی استهلاک و نگهداری ابزار خاص هزینه دستمزد و فعالیتهای پشتیبانی به 4 منبع هزینه تقسیم شوند(شکل 5-3) از این رو باید هزینه های غیر نقدی را برحسب هزینه هرکدام به دو نوع تخصصی و ساده تقسیم کنیم. بعد شرکت باید نرخ دستمزد را با تقسیم هزینه دستمزد و سهم متناسب از هزینه های غیرنقدی بر ساعات هر نوع کار قابل احتساب بدست آوریم و 20% به آن اضافه کنیم (شکل 6-3) توجه کنید که 20% اضافه و هزینه های پشتیبانی در نرخ دستمزد لحاظ شده اند نه اینکه 20% به بهای تمام شده اضافه شود شکل 2-3. هر دو روش در عمل یکسالته روش KEN بیشتر در موسسات خدماتی استفاده می شود اما روش شرکت فلنج در جداسازی دستمزد از هزینه های پشتیبانی بیشتر در شرکتهای تولیدی استفاده می شود. نرخهای وابسته به کار ماشین برای ماشین آلات و ابزار 18 دلار برای هر ساعت می باشد. سایر هزینه های پشتیبانی شامل هزینه های اداری عمومی و استهلاک و نگهداری مربوط به کل ساعات کار هردو نوع ماشین آلات می باشند در نتیجه فرمول محاسبه نرخ سایر هزینه ها به شرح زیر است. دلاربرای هرساعت12=(ساعت کار سایرماشین آلات+ ساعت کارماشین آلات خاص)÷(استهلاک و نگهداری+عمومی )×2/1 توضیح سیستم جدید حسابداری صنعتی برای توضیح اینکه چرا سیستم جدید اطلاعات های تمام شده بهتری از سیستم قدیم بدست می دهد امی دو سفارش را بصورت نمونه انتخاب می کند. کارهای مورد نیاز برای انجام این دو کار در جدول 7-3 لیست شده. کاراول مربوط به تعویض اگزوز می باشد که احتیاج به ابزار خاص و ماشین آلات پیشرفته ندارد اما کار دوم کمی پیچیده تر است و مربوط به تعمیر موتور می باشد. در سیستم قبلی قیمت کار اول 40/175 دلار می شد در سیستم جدید قیمت 34/142 دلار می شود که نشان می دهد هزینه انجام این کار در واقع کمتر از 4/175 دلار است و دلیل این بهای تمام شده بالا اختصاص بخشی از هزینه کارگران ماهر و هزینه ماشین آلات و ابزار به سفارش می باشد در حالی که اصلاً از آنها استفاده نشده و بدین ترتیب شرکت می تواند بخشی از بازار از دست رفته خود را با کاهش قیمت و بدون کاهش حاشیه سود بدست آورد. در مقابل قیمت کار دوم از 2/779 به 34/845 افزایش می یابد.تخصیص صحیح هزینه ها نشان می دهد که تا بحال شرکت بابت کارهای حرفه ای خود قیمت کمتری از آنچه باید مطالبه می کرده بدست می آورد. و این قیمت پایین باعث می شود شرکت مشتریان بیشتر و در نتیجه زیان بیشتری کسب می کرد به علاوه ظرفیت شرکت نیز سزیع با جذب کارهای پیچیده پر می شد که قیمت پایین آنها قادر به بازیافت هزینه ها نبودند. تفاوت سیستم هزینه یابی جدید و قدیم در ساختار منابع هزینه آنهاست در سیستم جدید دو نوع کار و هزینه های پشتیبانی تعریف شده. تعداد منابع هزینه ممکن است بپرسید چند منبع هزینه باید وجود داشته باشد. در کشورهایی ژرمن شرکتها بیش از پیش از 1000 منبع هزینه دارند. اصل بنیادی این است که منبع هزینه در صورتی بوجود می آید که هزینه آن منبع متفاوت باشد و الگوی تقاضا بین منابع متفاوت باشد. شکل 9-3 مقایسه ای از میزان دقت سیستم هزینه یابی انتخاب شده نشان می دهد افزایش در هزینه های اندازه گیری باید بتواند سطح خوبی از دقت در برآورد بهای تمام شده را بدست بدهد. اگر تفاوتهای هزینه و بهره وری منابع مختلف ناچیز باشد مقدار زیاد منبع هزینه تفاوت کمی در دقت محاسبات بهای تمام شده ایجاد می کند. در چنین شرایطی سود کاهش خطاها کمتر از هزینه افزایش تعداد منابع هزینه می باشد. ثبت هزینه های واقعی سفارش علاوه بر ارایه پیشنهاد قیمت سیستم حسابداری بهای تمام شده سفارش کار هزینه های واقعی هر سفارش را در دوره ساخت ثبت میکند. این کار امکان مقایسه هزینه های واقعی را با براوردهای انجام شده جهت بررسی انحرافات مقداری یاریالی منابع استفاده شده فراهم میاورد به سفارش j4369 در شکل 2-3توجه کنید و شرکت با اخذ سفارش نسبت به تهیه موادموردنیاز اقدام میکند .درفرم درخواست مواد m4726 میله های فولادی برای ماشین کاری های اولیه درخواست میشود شکل 10-3 . شرکت مشخصات فنی فولاد را جهت طراحی قسمت jdr103از سفارش مشتری استخراج میکند.دایره انبار بادریافت سفارش مواد میله های فولادی رابه قسمت ماشین کاری تحویل میدهد 720پوند مواد صادره فقط برای تکمیل(300از 1500 فلنج سفارش داده شده) 20%ازکارمیباشد . وکار نهایی باید طبق برنامه زمانی ارایه شده ازطرف مشتری تحویل شود. تولید هر فلنج مستلزم مصرف 4/2 پوند ودر کل 420 پوند مواد میباشد وباتوجه به قیمت 5/11دلاری مواد هزینه کل مواد 8280 دلار میباشد درعمل درامدهاوهزینه ها درشرکت mp-مقایسه دینامیت ناپولی و پاورچین هزینه های تولیدفیلم مشابه تولیددرسایرصنایع میباشد.براساس نظر AICPA تولید وارایه فیلم سه نوع هزینه دارد 1-هزینه تولید2-هزینه های مشارکت 3-هزینه های بهره برداری.مانند سایر صنایع در ساخت فیلم نیز هزینه های مستقیم (مانند حفظ فیلمنامه و بازیگرو وکارگردان و تولیدکننده و اجاره وسایل و ساخت موزیک و غیره) و سربار (هزینه های مربوط به افرادوموسساتی که مسئولیت مهمی درتولید فیلم دارند) وجود دارد هزینه های مشارکت مربوط به دستمزد بازیگران ونویسندگان و امتیاز دهندگان میشود وهزینه های بهره برداری شامل هزینه های تبلیغات وبازاریابی وارتقا وغیره میباشد مدیران استودیوها مایل به تولید فیلم خوب باکمترین هزینه ممکن هستند .دوفیلم اخیر نشان میدهد که پیش بینی موفقیت مالی یک فیلم تاچه حدسخت است درمورد فیلم دینامیت ناپلی کل بودجه 400000 دلار حاوی مقدار زیادی هزینه نامعلوم بود .درامداین فیل کمتر از 46000000دلاربود وبازدهی معادل 5600% ودرمقابل فیلم پاورچین از محصولات سونی با بازیگران وکارگردان وتهیه کنندگان نامدار وبودجه 138000000 تنها 64000000 فروش داشت وبزرگترین زیان تاریخ را تابه حال با 75% نصیب خودکرد و به همین دلیل ویلیام گلدمن گفته در در صنعت سینما هیچ کس هیچ چیز نمیداند به محض دریافت مواد سرپرست دایره ماشین کاری چند کارگر تراشکار خاص را به کار میگمارد وزمان کار آنها روی هر مورد در تایم کارت ثبت میشودشکل 11-3. بعداز ماشین کاری قطعات یا به عنوان کالای درجریان ساخت انبار میشوند یا طبق برنامه به دایره مونتاژ منتقل میشوند. براساس سیستم jitشرکت قطعات بلافاصله به دایره مونتاژمنتقل میشوند ودایره مونتاژنیز لیستی از قطعات مورد نیازخودرا از انبار درخواست میکند وزمان کار کارگران دایره مونتاژنیز درکارتها ثبت میشود یک کپی از مواد مصرفی وزمان کارکارگران به دایره حسابداری میرسد ودرآنجا نیز در برگه های هر سفارش ثبت میشود شکل12-3 . این کار ممکن است بصورت ماشینی انجام شود سیستم قیمت تمام شده قسمت تکمیل شده کاررا محاسبه میکند.ساختار برگه هزینه سفارش همانند برگه پیشنهاد اما مبالغ آن واقعی است(توضیحات مواد ودستمزد در جداول 10-3 و11-3) ودرمورد هزینه های پشتیبانی از نرخ هزینه 40 دلار برای هرساعت کار ماشین و36 دلار برای هرساععت کار مستقیم استفاده میشود چون مبلغ کل هزینه های پشتیبانی تا پایان سال مشخص نخواهد بود کل هزینه ها با جمع کردن هزینه های موادودستمزدمستقیم وهزینه های سربار جذب شده بدست میاید حالا با مقایسه این بهای تمام شده که 134.98دلار میباشد با بهای تمام شده برآوردی دربرگه پیشنهاد 134.36 دلار میتوان به اختلاف آنها پی ببریم شکلهای 2-3 و12-3 سیستمهای هزینه یابی مرحله ای برای بسیاری از صنایع مانند صنایع شیمیایی ونوردفلزات و صنایع الکتریکی و ....که جریان تولید پیوسته وتقریبا همزمان ویا مقدار تولید زیاد میباشد تبدیل مواد به کالای نهایی پردازش بیشتری نیازدارد و برعکس هزینه یابی سفارش کار هزینه های هر قسمت باید مشخص و به محصولات تخصیص یابد طراحی سیستم هزینه یابی در چنین صنایعی امکان اندازه گیری هزینه های تبدیل مواد به کالا برای هر مرحله را فراهم میسازد. در این سیستم هزینه های تولید طی فرایند تولید جذب محصول میشوند . این نوع سیستم در صنایعی مثل خودرو سازی وکامپیوتر و لوازم خانگی مشاهده میشود نکته مشترک دراین صنایع همگنی محصولات است مقایسه دو سیستم هدف این دوسیستم کاملا یکسان است وهردو عوامل هزینه را به محصول تخصیص میدهند . تفاوتهای عمده این دو سیستم در شکل13-3آمده تشریح هزینه یابی مرحله ای سیستم هزینه یابی شرکت هوم بوش که بطری های ارزان قیمت تولید میکند را بررسی کنید . مواد اولیه (ماسه وخاکستر وسنگ کلسیم و و شیشه بازیافتی)باهم مخلوط میشوند . همانطور که در شکل 14-3 مشاهده میشود تولید بطری طی چند مرحله انجام میشود و هزینه های دستمزد وسربار طی این مراحل ایجاد میشوند.به هزینه های تمام فعالیتهای انجام شده دراین مراحل هزینه تبدیل گفته میشود. برای محاسبه نرخ هزینه تبدیل هر قسمت کل هزینه های براوردی تبدیل آن قسمت بر کل ساعت کار آن قسمت بدست میاید معادل آحاد تولید در پایان خط تولید درهرقسمت یک سوال در مورد کالاهای تکمیل نشده وجوددارد.برای راحتی در حسابداری این گونه محصولات به عنوان معادل آحاد شناسایی میشوند وبه شکل زیر محاسبه میشود تعداد محصولات نیمه کاره * درصد تکمیل دوروش متفاوت برای محاسبه وجوددارد 1فایفو 2میانگین موزون که بیشتر استفاده میشود ودراینجا به آن میپردازیم فرمول محاسبه معادل آحاد به روش میانگین به شرح زیر است کالای تکمیل ومنتقل شده به دایره بعد + معادل آحاد کالای درجریان پایان دوره برای محاسبه معادل آحاد به مثال زیر توجه کنید فرض بطری ها در کارتن های 12تایی بسته بندی میشوند وهزینه مواد وتبدیل یه ترتیب 10و18 دلارمیباشد درنتیجه بهای تمام شده هرکارتن 28دلار است .درمثال بعدی نشان میدهیم که چگونه نوسانات قیمت روی بهای تمام شده تاثیر میگذارد درشکل15-3 این شرکت درابتدای دوره 1000کارتن کار درجریان ساخت 40% تکمیل موادو30% تکمیل تبدیل داشت . کالای شروع به کار شده 8000واحد وکالای تکمیل شده 7000 واحد وکاردرجریان پایان دوره 2000واحد که30%مواد و25%تبدیل را جذب کرده . معادل آحاد به روش میانگین ازنظر مواد7600 وازنظرتبدیل7500واحد میباشد (شکل17-3) توجه داشته باشید که نرخ 01/26 محاسبه شده قابل اعمال به تمام کالاهای تکمیل شده میباشد خلاصه این فصل با معرفی هزینه های مستقیم وغیر مستقیم ونحوه برخورد دو سیستم سنتی هزینه یابی با آنها میباشد. درهردوسیستم هزینه ها پیش بینی وسپس با هزینه های واقعی مقایسه میشوند . هرچند این دوسیستم بطور جداگانه توضیح داده شده اما در عمل همه سیستمها از عناصر اصلی آنها استفاده میکنند.هردو سیستم موادودستمزدرا به محصولات اختصاص میدهند وبرای سایر هزینه ها از نرخهای از قبل تعیین شده استفاده میکنند.درمورد هزینه های سربار نرخ باید براساس ظرفیت عملی هر فعالیت محاسبه شود در غیر این صورت این نرخ دچارنوسان خواهدشد ودر زمان تقاظای زیاد کمتر ودر زمان تقاظای کم بیشتر نشان داده خواهد شد.اگر سیستمهای هزینه یابی نتوانند تفاوت قیمتها وکارایی در منابع مصرف شده را منعکس کنند قیمتهای تمام شده ارایه شده میتوانند گمراه کننده باشند. مخصوصا اگر کارهای مختلف با سطوح دستمزد وکارایی مختلف وجودداشته باشد ولی از یک نرخ یکسان برای همه آنها استفاده شود قیمت های محصولا ت مختلف درست نخواهد بود. وهمینطور درمورد سربار. 1-3 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی در این فصل به سه روش تسهیم هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی می پردایم 1- تسهیم مستقیم 2- تسهیم متوالی 3- تسهیم دو طرفه (ریاضی) که دو روش اخیر زمانی استفاده می شوند که دوایر خدماتی از خدمات ارائه شده سایر دوایر خدماتی استفاده می کنند. تسهیم دو مرحله ای سیستمهای سنتی حسابداری صنعتی هزینه های دوایر خدماتی را طی دو مرحله به محصولات سزشکن می کنند. 1- تسهیم هزینه های دوایر خدماتی به تولیدی 2- تخصیص هزینه های دوایر تولیدی به محصولات . ابتدا به تاثیر ساختار شرکت برمرحله اول تسهیم می پردازیم. تاثیر ساختار واحدهای سازمانی بر تسهیم در بیشتر شرکتها هر واحد مسئول انجام وظائف مشخص شده می باشند. دوایری که مسئول مستقیم تبدیل مواد به کالا می باشد دوایر تولیدی نام دارند مانند مونتاژ و بسته بندی . دوایر خدماتی نیز از دوایر تولیدی پشتیبانی می کنند. مانند دوایر سرویس و نگهداری و موتورخانه، تمام هزینه های دوایر خدماتی غیر مستقیم هستند چون مستقیماً ناشی از فعالیتهای تولیدی نمی باشند. روشهای سنتی هزینه های دوایر خدماتی را طی دو مرحله به محصولات تخصیص می دهند در مرحله اول هزینه غیر مستقیم مربوط به واحدهای تولیدی و خدماتی تعیین می شود و بعد هزینه دوایر خدماتی به دوایر تولیدی سزشکن می شود و در مرحله دوم هزینه های خدماتی دوایر تولیدی به محصولات سرشکن می شود (بانرخای عامل هزینه) کارخانه HH چهار دایره تولیدی دارو 1- پرس 2- ماشین کاری 3- مونتاژ 4-بسته بندی و 5- دایره خدماتی 1- تعمیرو نگهداری 2- نصب ماشین آلات 3- برنامه ریزی تولید 4- مهندسی تولید 5-عمومی و اداری هزینه های ثبت شده برای دوایر تولیدی شامل سوپر وایزری و ملزومات و استهلاک ماشین آلات می باشد و هزینه های ثبت شده برای دوایر خدماتی شامل حقوق و دستمزد و مزایای افراد شاغل در این دوایر بعلاوه مواد و ابزار مصرفی می باشد. هزینه دوایر اداری و عمومی شامل حقوق و مزایای مدیران و اجاره و گرمایش و روشنایی می باشد. مرحله یک در این مرحله هزینه های دوایر پشتیبانی برآورد می شود . در شکل19 خلاصه هزینه های پشتیبانی هر 9دایره نشان داده شده چون کارتولید کالاها در دوایر تولیدی انجام می شودتشخیص زمان صرف شده برای هر واحد کالا کار راحتی است. در سیستمهای سنتی عقیده براین است که ساعت صرف شده برای هر واحد در دوایر خدماتی قابل تشخیص نیست به همین دلیل هزینه های دوایر خدماتی ابتدا به دوایر تولیدی وسپس به محصول تخصیص داده می شودواین کار گام دوم مرحله اول است. روش تسیهم مستقیم دراین روش بدون در نظر گرفتن احتمال استفاده دوایر خدماتی از خدمات سایر دوایر خدماتی هزینه این دوایر را بین داویر تولیدی تقسیم می کند. مبنای تسهیم در شرکتHH تسهیم هزینه ها مستلزم تعریف یک مبنا یا عامل هزینه می باشدکه به بهترین شکل میزان کار انجام شده هر واحدرا منعکس کند.شرکت HH برای تسهیم به روش مستقیم از جدول زیر استفاده می کند. دایره خدماتی مبنای تسهیم دایره تعمیر ونگهداری ارزش دفتری داراییهای دوایر تولیدی نصب ماشین آلات تعداد نصب در هر واحد تولیدی برنامه ریزی تولید ساعت کار ماشین مهندسی تولید ساعت کار مستقیم اداری وعمومی مساحت هر دایره مبنای تسهیم همیشه نمی تواند فعالیتهایی که باعث ایجاد هزینه در هر دایره می شوندرا نشان دهد.بطور مثال ساعت عملیات نصب وراه اندازی در هر دایره تولیدی مبنای بهتری از تعداد نصب وراه اندازی وقتی که ساعت نصب وراه اندازی در هر دایره تولیدی متفاوت می باشد.ویا بطور مشابه ساعت کار برآوردی دایره تعمیر ونگهداری مبنای بهتری از ارزش دفتری می باشد.ابتدا باید توجه داشت که هزینه دقت در انتخاب مبناباید رابطه منطقی با منافع احتمالی آن داشته باشد.فرض در اینجا شرکت براین باوراست که هزینه جمع آوری اطلاعات ساعت تعمیر ماشین آلات بیشتر از منافع آن می باشد واز همان مبنای ارزش دفتری استفاده می کند. معمولاً بدست آوردن که مقیاس منطقی برای تسهیم بعضی فعالیتها مانند مدیریت تولید وکارخانه که به یک دایره خالص سرویس نمی دهندکار سختی می باشد.هرچندمیزان استفاده دوایر از خدمات آنها می تواندمتفاوت باشد.شرکت هزینه این دوایر تولیدی تقسیم می کند.توجه داشته باشید که دربحث گزارشگری برای استفاده کنندگان خارجی مانندقیمت گذاری موجودباعث تغییر سیستم قیمت گذاری شد به هر حال هدف سیستمهای هزینه یابی سنتی تخصیص تمام هزینه ها به محصولات وسفارشات می باشد. شکل 20-3 مبانی تسهیم هزینه وارزش آنهابرای دوایرتولیدی را نشان می دهدتسهیم هزینه های نرمال دوایر خدماتی بین دوایر تولیدی براساس نرخ تسهیم هریک از آنها انجام می شود. برای تکمیل فرایندتسهیم در هر مرحله زیر به شرح زیر عمل نمایید. 1- نرخ تسهیم هزینه های نگهداری وتعمیر برای دایره پرس بدست آورید.برای تشریح مسئله به نرخ 0.250 در بالای سمت چپ جدول نگاه کنید(21-3) این نرخ از تقسیم 300000 ارزش دفتری ماشین آلات این دایره بر 1200000 جمع ارزش دفتری ماشین آلات دوایر تولیدی بدست آمده 2- تعیین سهم دایره تولید از هزینه های دایره خدماتی (شکل22-3)از ضرب نرخ تسهیم در هزینه های دایره خدماتی بطور مثال 40000=160000*25/0 3- هزینه های دایره تولید را با هزینه های تخصیصی از دایره خدماتی جمع کنید 18000+14400+18000+60000+40000=

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 14-10-1393, 13:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی