به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1397

ثبت شرکت -دستورالعمل تشكيل مجامع عمومي دو مرحله‌اي (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) مصوب 9/3/1387

 

 

فصل دوم
نحوه انتخاب نمايندگان
ماده 8ـ براي انتخاب نمايندگان ]در مرحله اول [، تعاوني مي‌تواند به يكي از روشهاي زير اقدام نمايد:
الف‌ـ انتخاب نماينده ازطريق برگزاري جلسه
ب‌ـ انتخاب نماينده ازطريق صندوقهاي رأي

بخش اول
انتخاب نماينده ازطريق برگزاري جلسه
ماده 9ـ اعضاء تعاوني مي‌توانند نماينده يا نمايندگان خود را براي حضور در مجمع عمومي و اعمال رأي، از طريق برگزاري جلسه انتخاب نمايند. جلسات مذكور در حوزه‌هاي انتخاب نمايندگان و حداكثر در طول 15 روز برگزار مي‌شود.
ماده 10ـ دعوت جلسه انتخاب نمايندگان ]مطابق ماده 7الي آخرآئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي [، به طريقي كه در اساسنامه تعاوني براي دعوت مجامع عمومي قيدشده صورت مي‌گيرد.
ماده 11ـ آگهي دعوت جلسه بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد:
1- نام تعاوني.
2- موضوع جلسه.
3- تاريخ و ساعت برگزاري جلسات به تفكيك حوزه‌هاي انتخاب نمايندگان.
4- محل برگزاري و نشاني كامل جلسات.
5- مشخصات عمومي اعضائي كه در هر حوزه بايد حضور يابند.
6- زمان و مكان بررسي وكالتنامه‌ها و صدور برگ حضور در جلسه.
تبصره ـ درمورد مجامع عمومي فوق‌العاده، آگهي دعوت جلسه مرحله اول بايد آگهي مجمع عمومي مربوطه را نيز ]طبق ماده 10 آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي [در برداشته باشد.
ماده 12ـ فاصله زماني بين تاريخ دعوت تا تشكيل اولين جلسه انتخاب نمايندگان حداقل 10 و حداكثر 20 روز خواهد بود.
ماده 13ـ جلسه انتخاب نمايندگان، با حضور هر تعداد از اعضاء مجاز به حضور درجلسه يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان رسميت خواهد يافت. پس از افتتاح جلسه توسط نماينده مقام دعوت‌كننده و انتخاب هيأت رئيسه شامل يك نفر رئيس، يك نفر منشي، دو نفر ناظر , نمايندگان به تعداد سهميه آن حوزه از بين داوطلبيني كه بايستي از اعضاي تعاوني و مربوط به همان حوزه باشند واز پنج روز قبل ثبت‌نام نموده يا في‌المجلس اعلام آمادگي مي‌نمايند، با رأي كتبي و نصاب اكثريت نسبي انتخاب مي‌شوند. دارندگان آراء بعدي ]با هر تعداد رأي [، نمايندگان علي‌البدل محسوب مي‌شوند و جانشيني آنها به ترتيب آراء كسب‌شده خواهد بود.
تبصره 1ـ تعداد اعضاء حاضر در جلسه نبايد از تعداد اعضاء هيأت رئيسه كمتر باشد.
تبصره 2ـ تعداد داوطلبان نمايندگي هر حوزه، بايستي حداقل يك سوم بيشتر از تعداد نمايندگان سهميه مربوطه باشد.
تبصره 3ـ هر عضو يا وكيل او به تعداد نمايندگان سهميه حوزه مربوطه حق انتخاب دارد.


بخش دوم
انتخاب نماينده ازطريق صندوقهاي رأي
ماده 14ـ انتخاب نماينده يا نمايندگان ]در مرحله اول [مي‌تواند با استقرار صندوق در حوزه‌هاي مربوطه صورت گيرد. بدين‌منظور مقام دعوت‌كننده با پيش‌بيني تمهيدات لازم، محل هائي را تعيين و طي آگهي دعوت به اطلاع اعضاء مي‌رساند.
تبصره ـ بازرس تعاوني يا نماينده منتخب او بر كليه مراحل رأي‌گيري نظارت خواهد داشت. درصورت تعدد بازرسان، نظارت يكي از آنهايا نماينده منتخب او كافي است.
ماده 15ـ آگهي دعوت موضوع ماده فوق بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد.
1- نام تعاوني.
2- موضوع انتخاب نمايندگان.
3- تاريخ و ساعت ]شروع و خاتمه [ رأي‌گيري به تفكيك حوزه‌هاي انتخاب نمايندگان.
4- محل و نشاني كامل استقرار صندوقها.
5- مشخصات عمومي اعضائي كه در هر حوزه بايد حضور يابند.
6- زمان و مكان بررسي و تأئيد وكالتنامه‌ها.
تبصره ـ رعايت تبصره ماده 11 درمورد آگهي دعوت موضوع اين ماده الزامي است.
ماده 16ـ داوطلبين نمايندگي كه لزوماً از اعضاي تعاوني و مربوط به همان حوزه مي‌باشند بايد تا پنج روز قبل از رأي‌گيري با حضور در تعاوني يا محل هائي كه ]باتوجه به حوزه‌هاي انتخاب نمايندگان [از قبل تعيين و طي آگهي دعوت به اطلاع اعضاء رسيده، براي حوزه مربوطه ثبت‌نام نمايند. تعداد داوطلبان به ترتيب مقرر در تبصره 2 ماده 13 خواهد بود.
ماده 17ـ مقام دعوت‌كننده مكلف است تا روز قبل از رأي‌گيري موارد زير را آماده و تحويل نماينده خود در هر حوزه انتخابيه نمايد.
الف‌ـ برگه‌هاي رأي ممهور به مهر تعاوني به تعداد اعضاي هر حوزه.
ب‌ـ صندوق رأي.
ج‌ـ فرمهاي شمارش آراء ممهور به مهر تعاوني.
دـ اسامي اعضاي هر حوزه ]مشتمل بر مشخصات سجلي و شماره عضويت [.
هـ ـ اسامي داوطلبين نمايندگي ]مشتمل بر مشخصات سجلي و شماره عضويت [.
ماده 18ـ در زمان رأي‌گيري كه حداقل 3 و حداكثر 6 ساعت ]و درصورت كثرت اعضاء تا 3 ساعت ديگر قابل تمديد [ خواهد بود، اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها با در دست داشتن مدارك شناسائي معتبر و دفترچه مخصوص رأي به حوزه مربوطه مراجعه و پس از احراز هويت و تطبيق با ليست اسامي اعضاء و امضاء آن، رأي خود را ]با حق انتخاب به تعداد نمايندگان سهميه حوزه مربوطه [در برگه‌هاي مربوطه اعمال مي‌نمايند.
تبصره 1ـ تعاونيهاي موضوع اين بخش مكلفند نسبت به صدور دفترچه رأي براي كليه اعضاء خود اقدام و در زمان اخذ رأي، محل موردنظر در دفترچه را با درج تاريخ، ممهور به مهر مخصوصي نمايند.
تبصره 2ـ چنانچه پيش از پايان ساعت اعلام‌شده، كليه اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان ]طبق ليست مربوطه [ رأي خود را اعمال نموده باشند، نماينده مقام دعوت‌كننده مي‌تواند مطابق ماده 19 اين دستورالعمل اقدام كند.
ماده 19ـ پس از پايان زمان رأي‌گيري، صندوق رأي توسط نماينده مقام دعوت كننده حسب مورد تحت نظارت بازرس تعاوني ]يا نماينده وي [ يا وزارت تعاون ]يا نماينده آن [ يا هر دو بازگشائي و برگه‌هاي رأي شمارش و سپس مهر و موم خواهد شد. نتيجه رأي‌گيري بايد ظرف يك ساعت پس از مشخص شدن با ارسال نمابر به اداره كل تعاون و مقام دعوت‌كننده اطلاع داده شود، سپس در فرمهاي شمارش آراء ثبت و صورتجلسه‌اي دائر بر جريان رأي‌گيري و نتيجه مربوطه ]با ذكر مشخصات سجلي داوطلبين و تعداد آراء مربوطه [ تنظيم و با امضاي نماينده مقام دعوت‌كننده و نماينده بازرس و نماينده وزارت يا اداره كل تسليم مقام دعوت‌كننده گردد.
تبصره‌ـ دارندگان آراء بيشتر ]به تعداد نمايندگان سهميه حوزه مربوطه [، نماينده اصلي و بقيه داوطلبان با هر تعداد رأي، نمايندگان علي‌البدل محسوب مي‌شوند و جانشيني آنها به ترتيب تعداد آراء كسب شده خواهد بود.


فصل سوم
برگزاري مجمع عمومي ]مرحله دوم [
ماده 20ـ براي تشكيل مجمع عمومي (مرحله دوم)، بايد انتخابات (مرحله اول) برگزار شده باشد. درصورت عدم تعيين يا كسري تعداد نمايندگان در هر حوزه (به هر دليل) و عدم وجود نمايندگان علي‌البدل به تعداد موردنياز در همان حوزه، مقام دعوت‌كننده مكلف است تا 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي، انتخابات مرحله اول را به روش مربوطه (برگزاري جلسه يا استقرار صندوق رأي) فقط براي حوزه‌هائي كه تعداد نمايندگان اصلي و علي‌البدل آنها كافي نباشد برگزار نمايد.
تبصره ـ براي تجديد انتخابات در حوزه‌هاي مذكور، حداقل فاصله زماني تاريخ دعوت تا برگزاري انتخابات 5 روز خواهد بود.
ماده 21ـ مجمع عمومي (مرحله دوم) با حضور نمايندگان منتخب مرحله اول و با رعايت آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي برگزار مي‌شود.
تبصره 1ـ نمايندگان بايد رأساً در مجمع عمومي حضور يافته و اعمال رأي نمايند. هر نماينده بدون در نظر گرفتن تعداد آراء مربوطه (مرحله اول) و يا حوزه انتخابيه فقط داراي يك رأي در مجمع عمومي است.
تبصره 2ـ نمايندگان براي حضور در مجمع بايستي مدرك شناسائي معتبر ارائه نمايند تا مقام دعوت‌كننده ضمن احراز هويت آنها و تطبيق مشخصات مربوطه با فهرست منتخبين، مجوز حضور صادر نمايد.
ماده 22ـ علاوه بر اشخاص موضوع ماده 17 آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، اشخاص ذيل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در مجمع عمومي حضور يابند.
1- اعضائي كه داوطلب در هيأت مديره و بازرسي تعاوني هستند و به عنوان نماينده انتخاب نشده‌اند.
2- عضو يا اعضائي كه موضوع اخراج آنها در دستور كار مجمع است.
3- عضو يا اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرساني كه عزل آنها در دستور كار مجمع است.
ماده 23ـ جلسه مجمع عمومي عادي (مرحله دوم) در نوبت اول با حضور اكثريت تعداد كل نمايندگان رسميت مي‌يابد و درصورت عدم حصول نصاب مذكور، نوبت دوم با هر تعداد رسمي خواهد بود. مجمع عمومي فوق‌العاده نيز در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم تعداد كل نمايندگان رسميت مي‌يابد و درصورت عدم تحقق نصاب مذكور، نوبت دوم با اكثريت رسميت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نيز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمي است.
تبصره ـ براي رسميت مجمع عمومي (مرحله دوم)، رعايت تبصره 1 ماده 21 آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي درخصوص تعداد هيأت رئيسه الزامي است.


فصل چهارم
ساير مقررات
ماده 24ـ در صورتي كه نماينده‌اي قصد انصراف از سمت نمايندگي را داشته باشد بايستي استعفاء خود را كتباً به هيأت مديره شركت تسليم نمايد.
ماده 25ـ درصورت فوت، استعفاء يا ممنوعيت قانوني هريك از نمايندگان، مقام دعوت‌كننده مجمع عمومي از هر عضو علي‌البدل همان حوزه به ترتيب آراء بيشتر دعوت خواهد كرد كه در جلسه مجمع عمومي حضور يابد.
ماده 26ـ ادارات كل تعاون محلهاي برگزاري جلسات مرحله اول يا استقرار صندوقهاي رأي به درخواست اداره كل تعاون محل ثبت تعاوني (و يا وزارت تعاون) موظفند بر انتخابات به طريق مقتضي نظارت كرده و نسخه‌اي از صورتجلسات مربوطه را به همراه اظهارنظر كتبي خود به اداره كل تعاون محل ثبت تعاوني و وزارت تعاون ارسال نمايند.
ماده 27ـ چنانچه عليرغم انتشار آگهي و انجام تشريفات مرحله اول، برگزاري جلسه يا اخذ رأي در يك يا چند حوزه به هر دليل محقق نگردد، يا اينكه به رغم برگزاري جلسه و رسميت آن يا استقرار صندوق رأي، انتخابات برگزار نشده يا ناتمام بماند، مقامات مربوطه (حسب مورد) مكلفند صورتجلسه‌اي درخصوص موضوع با ذكر دلايل عدم برگزاري انتخابات تنظيم و پس از امضاء، تسليم مقام دعوت‌كننده نمايند.
تبصره ـ آراء حوزه‌هائي كه انتخابات آنها ناتمام مانده، قابل شمارش نخواهد بود.
ماده 28ـ ساير موارد مربوط به برگزاري جلسه مرحله اول كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده. مطابق مقررات مربوط به برگزاري مجمع عمومي عادي (با موضوع انتخابات) خواهد بود. همچنين ساير موارد مربوط به برگزاري مجمع عمومي (مرحله دوم) طبق آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني مي‌باشد.
اين آئين‌نامه در 28 ماده و 19 تبصره در تاريخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت به تصويب وزير تعاون رسيده و با ابلاغ آن آئين نامه قبلي ملغي الاثر خواهد بود.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 1-10-1393, 11:53

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی