به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 15 آذر 1400

ثبت شرکتها -نمونه تکمیل شده طرح اظهارنامه ثبت شرکتها

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

نمونه تکمیل شده طرح اظهارنامه ثبت شرکتها

 

قوه قضـائيه
سازمان ثبت اسنــاد و املاك كشور
اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

اظهارنامه ثبت شركتها سهامي


1- نام شركت : ]نام كامل شركت[ (تعاوني سهامی عام)


2- هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين
مشخصات كامل كليه مؤسسين اعم از حقيقي و حقوقي بصورت ذيل مرقوم گردد:
حقيقي :
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، محل تولد ، صادره از، شماره ملي ، نشاني ، كدپستي
حقوقي :
نام شركت ، شماره ثبت ، تاريخ ثبت ، نشاني شركت ، كدپستي شركت ، نام و نام خانوادگي نماينده شركت

3- موضوع شركت
موضوع اصلي شركت بصورت كامل قيد گردد.


4- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك
سرمايه شركت مبلغ ‌‍‍]حداقل 000/000/000/5 ريال] ريال است و تمام آن نقد مي باشد.


5- تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي آنها در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام
تعداد سهام شركت به ميزان [تعداد سهام شركت] سهام [مبلغ اسمي سهام] ريالي با نام مي باشد كه [حداقل20 درصد] درصد سرمايه شركت معادل...................... ‌ريال‌ را مؤسسين تعهد نموده و مابقي به ميزان [درصد باقيمانده] درصد معادل....................... ريال به عموم مردم عرضه مي گردد.

 


6- ميزان سهام و تعهد هريك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است درمورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحويكه بتوان از كم و كيف آورده غيرنقدي اصلاح حاصل نمود.
براي كليه مؤسسين اعم از حقيقي و حقوقي بصورت ذيل مرقوم گردد:
حقيقي :
آقاي / خانم .............. داراي شماره ملي ....................به ميزان [حداكثر نيم درصد] درصد سهام معادل [تعداد سهام] سهم را تعهد نموده و [حداقل 35درصد] درصد معادل ....................... ريال از سهام تعهد شده را نقدا به حساب شماره .................... بنام .................. (تعاوني سهامي عام در شرف تاسيس) شعبه................. بانك توسعه تعاون واريز نموده است.
حقوقي :
شركت ................... به شماره ثبت .............. و تاريخ ثبت ........... .به ميزان [حداكثر پنج درصد] درصد سهام معادل [تعداد سهام] سهم را تعهد نموده و [حداقل 35درصد] درصد معادل ....................... ريال از سهام تعهد شده را نقدا به حساب شماره .................... بنام .................. (تعاوني سهامي عام در شرف تاسيس) شعبه................. بانك توسعه تعاون واريز نموده است.

7- مركز اصلي شركت
مرکز اصلی شرکت شهر ]نام شهر[ در استان ]نام استان[ است.

8- مدت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.

9- مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء دارند
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10- نام مديرعامل و حدود اختيارات آن در شركت
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11- بازرسان اصلي و علي البدل شركت
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12- محل شعب فعلي شركت و مديران آن
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13- اساسنامه شركت مشتمل بر ....................................... ماده و .................................... تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ......................... مؤسسين شركت به تصويب رسيده است
به تاريخ ...............................
محل امضاء موسسين (درزمان تاسيس) و كليه اعضاء هيات مديره (درزمان افزايش سرمايه)

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:36

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی