به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1397

ثبت شرکتها -نمونه تکمیل شده طرح اظهارنامه ثبت شرکتها

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

نمونه تکمیل شده طرح اظهارنامه ثبت شرکتها

 

قوه قضـائيه
سازمان ثبت اسنــاد و املاك كشور
اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

اظهارنامه ثبت شركتها سهامي


1- نام شركت : ]نام كامل شركت[ (تعاوني سهامی عام)


2- هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين
مشخصات كامل كليه مؤسسين اعم از حقيقي و حقوقي بصورت ذيل مرقوم گردد:
حقيقي :
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، محل تولد ، صادره از، شماره ملي ، نشاني ، كدپستي
حقوقي :
نام شركت ، شماره ثبت ، تاريخ ثبت ، نشاني شركت ، كدپستي شركت ، نام و نام خانوادگي نماينده شركت

3- موضوع شركت
موضوع اصلي شركت بصورت كامل قيد گردد.


4- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك
سرمايه شركت مبلغ ‌‍‍]حداقل 000/000/000/5 ريال] ريال است و تمام آن نقد مي باشد.


5- تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي آنها در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام
تعداد سهام شركت به ميزان [تعداد سهام شركت] سهام [مبلغ اسمي سهام] ريالي با نام مي باشد كه [حداقل20 درصد] درصد سرمايه شركت معادل...................... ‌ريال‌ را مؤسسين تعهد نموده و مابقي به ميزان [درصد باقيمانده] درصد معادل....................... ريال به عموم مردم عرضه مي گردد.

 


6- ميزان سهام و تعهد هريك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است درمورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحويكه بتوان از كم و كيف آورده غيرنقدي اصلاح حاصل نمود.
براي كليه مؤسسين اعم از حقيقي و حقوقي بصورت ذيل مرقوم گردد:
حقيقي :
آقاي / خانم .............. داراي شماره ملي ....................به ميزان [حداكثر نيم درصد] درصد سهام معادل [تعداد سهام] سهم را تعهد نموده و [حداقل 35درصد] درصد معادل ....................... ريال از سهام تعهد شده را نقدا به حساب شماره .................... بنام .................. (تعاوني سهامي عام در شرف تاسيس) شعبه................. بانك توسعه تعاون واريز نموده است.
حقوقي :
شركت ................... به شماره ثبت .............. و تاريخ ثبت ........... .به ميزان [حداكثر پنج درصد] درصد سهام معادل [تعداد سهام] سهم را تعهد نموده و [حداقل 35درصد] درصد معادل ....................... ريال از سهام تعهد شده را نقدا به حساب شماره .................... بنام .................. (تعاوني سهامي عام در شرف تاسيس) شعبه................. بانك توسعه تعاون واريز نموده است.

7- مركز اصلي شركت
مرکز اصلی شرکت شهر ]نام شهر[ در استان ]نام استان[ است.

8- مدت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.

9- مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء دارند
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10- نام مديرعامل و حدود اختيارات آن در شركت
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11- بازرسان اصلي و علي البدل شركت
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12- محل شعب فعلي شركت و مديران آن
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13- اساسنامه شركت مشتمل بر ....................................... ماده و .................................... تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ......................... مؤسسين شركت به تصويب رسيده است
به تاريخ ...............................
محل امضاء موسسين (درزمان تاسيس) و كليه اعضاء هيات مديره (درزمان افزايش سرمايه)

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:36

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی