به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 1 اردیبهشت 1397

ثبت شرکت -اعلاميه پذيره نويسي شركت

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت

 

اعلاميه پذيره نويسي شركت

 


(تعاوني سهامي عام معاف از ثبت نزد سازمان بورس در شرف تأسيس)

1) نام شركت : ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس)

2) اهداف تشكيل شركت:

3) موضوع و حدود فعاليت شركت:

4) مدت شركت: شركت از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود .

5) تابعيت و مركز اصلي شركت: تابعيت شركت ]تابعيت شركت[ و مركز اصلي آن ]شهري كه مركز اصلي ناشر در آن واقع مي‌باشد[ است . مركز موقت فعاليت شركت در شرف تأسيس ، ]شهري كه موقتاً ناشر در آن فعاليت مي‌نمايد[ مي‌باشد .

6) هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين ، اشخاص حقيقي و حقوقي:

7) مبلغ سرمايه شركت: ]مبلغ[ ريال

8) ميزان آورده نقد و غير نقد سرمايه شركت به تفكيك: ]مبلغ نقد پرداخت شده توسط مؤسسين[ ريال به صورت نقد و معادل ]مبلغ ريالي ارزشيابي شده آورده غير نقد[ ريال آورده غير نقد .

9) مشخصات و اوصاف آورده غير نقد:
درصورت وجود آورده غير نقد اين بند تكميل گردد .

10)نوع سهام: عادي

11)ارزش اسمي هر سهم: ]مبلغ[ ريال

12)ميزان تعهد و پرداخت مؤسسين: ]درصد[ درصد از سهام شركت توسط مؤسسين تعهد گرديده است .
]درصد[ از مبلغ تعهد شده به حساب ]شماره حساب[ بانك توسعه تعاون ]شعبه بانك[ به نام شركت ]نام ناشر[
(تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نقداً واريز گرديده است . با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسين، ]درصد[
درصد از سهام شركت جهت پذيره نويسي و خريد به عموم عرضه مي‌گردد .

 

 

13)مزايايي كه مؤسسين براي خود در نظر گرفته‌اند: ‌]تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل[

14)ميزان تملك سهام:
1- حداقل تعداد سهام پذيره نويسي]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .
2- حداكثرتعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقيقي (مستقيم و غير مستقيم) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .
3- حداكثر تعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقوقي (مستقيم و غير مستقيم) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد.
4- حداكثر تعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقوقي كه در قالب شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند ( مستقيم و غير مستقيم ) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد.
5- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد قانون ‹‹ اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ›› در مناطق كمتر توسعه يافته مجازند حداكثر ]تعدادسهم[ سهم و در ساير مناطق حداكثر ]تعدادسهم[ سهم شركت را از محل منابع داخلي خود پذيره نويسي نمايند .
مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مجازند هر يك ]تعدادسهم[ سهم و جمعاً ]تعدادسهم[ سهم شركت را
پذيره نويسي نمايند .
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي ، مستقيم و غيرمستقيم
حداكثر ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .

15)هزينه‌هاي تأسيس شركت: هزينه‌هاي تأسيس شركت تا زمان شروع فعاليت ، حداكثر ]مبلغ[ ريال ، معادل
]درصد[ از سرمايه شركت پيش بيني شده است . ]مجموع هزينه‌هاي تأسيس شركت شامل: هزينه‌هاي بررسي،
مطالعات، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره مشاوران و كارشناسان اداري و پشتيباني ، آگهي و تبليغات در رسانه‌هاي گروهي،
تهيه و تنظيم اساسنامه ، برنامه تجاري ، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ساير اوراق و اسناد مورد نياز، تخصيص سهام ،
برگزاري جلسات و مجامع ، صدور برگه‌هاي موقت سهام ، پذيره نويسي و ساير هزينه‌ها بر اساس مندرجات بيانيه
ثبت[

16)مشخصات حساب بانكي مربوط به پذيره نويسي: حساب شماره ]شماره حساب[ به نام شركت ]نام ناشر[
(تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) ، نزد بانك توسعه تعاون شعبه ]نام و كد شعبه[ جهت واريز وجوه نقدي
پذيره نويسان و مؤسسين افتتاح شده است .

17)مدت پذيره نويسي: پذيره نويسي از اول وقت اداري روز ]روز هفته[ مورخ ]تاريخ[ آغاز و تاپايان وقت اداري روز
]روز هفته[ مورخ ]تاريخ[ ادامه خواهد داشت .
تذكر : چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره نويسي تكميل و وجوه مربوطه تأمين
گردد ، عمليات پذيره نويسي توسط بانك عامل متوقف خواهد شد .

18)مجوز/ موافقت اصولي ايجاد شركت: موافقتنامه تشكيل شركت به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ


]تاريخ[ از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و مجوز فعاليت شركت به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ از وزارتخانه/سازمان/نهاد/ ارگان/ ‌]نام مرجع صدور مجوز فعاليت[ اخذ گرديده است . همچنين به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ اداره ثبت شركتهاي
شهرستان ]نام شهرستاني كه اداره ثبت آن اجازه پذيره نويسي راصادر نموده است[ مجوزهاي انتشار اعلاميه
پذيره نويسي اخذ گرديده است .
درصورتيكه انجام موضوع فعاليت ناشر قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ، ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت
اصولي آن مراجع الزامي است .

19)اظهار نامه مؤسسين و طرح اساسنامه شركت براي مراجعه علاقمندان ، به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است .

20)روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت: روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج اطلاعيه هاي بعدي شركت تا تاريخ
تشكيل مجمع عمومي مؤسس روزنامه هاي ]نام روزنامه ها[ خواهد بود .

21)چگونگي پذيره‌نويسي: علاقمندان به پذيره نويسي بايد در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي ، با مراجعه به
يكي از شعب بانك توسعه تعاون ، مبلغ ]مبلغ تعيين شده براي پذيره‌نويسي هر سهم[ معادل ]درصد[ درصد از قيمت
اسمي ، به ازاء هر سهمي كه مايل به پذيره‌نويسي آن هستند را به حساب شماره ]شماره حساب[ به
نام شركت ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نزد بانك توسعه تعاون شعبه
]نام و كد شعبه/شعب[ واريز نمايند . اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در پذيره نويسي مشاركت مي‌نمايند ، بايد
مدارك ذيل را به متصدي مربوطه در شعبه بانك محل پذيره‌نويسي تحويل داده و نسخه دوم فرم تكميل شده
"ورقه تعهد سهام" و يك نسخه از فيش واريز وجه را به عنوان رسيد دريافت نمايند .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي:
• يك نسخه از فيش واريز وجه .
• نسخه اول فرم تكميل شده "ورقه تعهد سهام" شركت ]ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) .
• فتوكپي صفحه اول شناسنامه، كارت ملي و كد پستي .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي:
• يك نسخه از فيش واريز وجه .
• نسخه اول فرم تكميل شده"ورقه تعهد سهام" شركت ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام درشرف تأسيس).
• روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات مديران به انضمام برگه معرفي نماينده .

 

 

22)چگونگي تخصيص سهام به پذيره‌نويسان: در پايان مهلت پذيره‌نويسي ، سهام پذيره نويسي شده با توجه
به حداقل و حداكثر تعيين شده در بند 14 اين اعلاميه ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت .چنانچه تعداد سهام
پذيره‌نويسي شده از تعداد سهام عرضه شده بيشتر باشد ، سهام پذيره‌نويسي شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر
اساس اولويت تاريخ و ساعت پذيره‌نويسي ، حسب مندرجات ماشين تحويل‌دار بانك ، تخصيص خواهد يافت . وجوه
متعلق به پذيره‌نويساني كه سهامي به ايشان تخصيص داده نشود ، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور مجوز
استفاده از موجودي حساب بانكي به آنان مسترد خواهد شد .

23)مشخصات عامل: بانك توسعه تعاون

24)مشخصات نحوه عمل درصورت عدم تكميل پذيره‌نويسي سهام شركت: با توجه به زمان در نظر
گرفته شده براي پذيره‌نويسي سهام شركت ، چنانچه تمامي سهام عرضه شده پذيره‌نويسي نشود ، درصورت
موافقت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ، زمان پذيره‌نويسي تمديد خواهد شد .

نكات مهم:
• مسؤوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات اعلاميه پذيره‌نويسي بر عهده ناشر است .
ناشر ، شركت تأمين سرمايه ، حسابرس ، ارزش‌يابان و مشاوران حقوقي ناشر ، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاراني هستند كه در اثر قصور ، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد ، متضرر گرديد

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:32

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی