به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

ثبت شرکت -اعلاميه پذيره نويسي شركت

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت

 

اعلاميه پذيره نويسي شركت

 


(تعاوني سهامي عام معاف از ثبت نزد سازمان بورس در شرف تأسيس)

1) نام شركت : ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس)

2) اهداف تشكيل شركت:

3) موضوع و حدود فعاليت شركت:

4) مدت شركت: شركت از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود .

5) تابعيت و مركز اصلي شركت: تابعيت شركت ]تابعيت شركت[ و مركز اصلي آن ]شهري كه مركز اصلي ناشر در آن واقع مي‌باشد[ است . مركز موقت فعاليت شركت در شرف تأسيس ، ]شهري كه موقتاً ناشر در آن فعاليت مي‌نمايد[ مي‌باشد .

6) هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين ، اشخاص حقيقي و حقوقي:

7) مبلغ سرمايه شركت: ]مبلغ[ ريال

8) ميزان آورده نقد و غير نقد سرمايه شركت به تفكيك: ]مبلغ نقد پرداخت شده توسط مؤسسين[ ريال به صورت نقد و معادل ]مبلغ ريالي ارزشيابي شده آورده غير نقد[ ريال آورده غير نقد .

9) مشخصات و اوصاف آورده غير نقد:
درصورت وجود آورده غير نقد اين بند تكميل گردد .

10)نوع سهام: عادي

11)ارزش اسمي هر سهم: ]مبلغ[ ريال

12)ميزان تعهد و پرداخت مؤسسين: ]درصد[ درصد از سهام شركت توسط مؤسسين تعهد گرديده است .
]درصد[ از مبلغ تعهد شده به حساب ]شماره حساب[ بانك توسعه تعاون ]شعبه بانك[ به نام شركت ]نام ناشر[
(تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نقداً واريز گرديده است . با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسين، ]درصد[
درصد از سهام شركت جهت پذيره نويسي و خريد به عموم عرضه مي‌گردد .

 

 

13)مزايايي كه مؤسسين براي خود در نظر گرفته‌اند: ‌]تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل[

14)ميزان تملك سهام:
1- حداقل تعداد سهام پذيره نويسي]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .
2- حداكثرتعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقيقي (مستقيم و غير مستقيم) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .
3- حداكثر تعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقوقي (مستقيم و غير مستقيم) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد.
4- حداكثر تعداد سهام پذيره نويسي براي اشخاص حقوقي كه در قالب شركت تعاوني فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند ( مستقيم و غير مستقيم ) ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد.
5- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد قانون ‹‹ اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ›› در مناطق كمتر توسعه يافته مجازند حداكثر ]تعدادسهم[ سهم و در ساير مناطق حداكثر ]تعدادسهم[ سهم شركت را از محل منابع داخلي خود پذيره نويسي نمايند .
مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مجازند هر يك ]تعدادسهم[ سهم و جمعاً ]تعدادسهم[ سهم شركت را
پذيره نويسي نمايند .
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي ، مستقيم و غيرمستقيم
حداكثر ]تعدادسهم[ سهم مي‌باشد .

15)هزينه‌هاي تأسيس شركت: هزينه‌هاي تأسيس شركت تا زمان شروع فعاليت ، حداكثر ]مبلغ[ ريال ، معادل
]درصد[ از سرمايه شركت پيش بيني شده است . ]مجموع هزينه‌هاي تأسيس شركت شامل: هزينه‌هاي بررسي،
مطالعات، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره مشاوران و كارشناسان اداري و پشتيباني ، آگهي و تبليغات در رسانه‌هاي گروهي،
تهيه و تنظيم اساسنامه ، برنامه تجاري ، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ساير اوراق و اسناد مورد نياز، تخصيص سهام ،
برگزاري جلسات و مجامع ، صدور برگه‌هاي موقت سهام ، پذيره نويسي و ساير هزينه‌ها بر اساس مندرجات بيانيه
ثبت[

16)مشخصات حساب بانكي مربوط به پذيره نويسي: حساب شماره ]شماره حساب[ به نام شركت ]نام ناشر[
(تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) ، نزد بانك توسعه تعاون شعبه ]نام و كد شعبه[ جهت واريز وجوه نقدي
پذيره نويسان و مؤسسين افتتاح شده است .

17)مدت پذيره نويسي: پذيره نويسي از اول وقت اداري روز ]روز هفته[ مورخ ]تاريخ[ آغاز و تاپايان وقت اداري روز
]روز هفته[ مورخ ]تاريخ[ ادامه خواهد داشت .
تذكر : چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره نويسي تكميل و وجوه مربوطه تأمين
گردد ، عمليات پذيره نويسي توسط بانك عامل متوقف خواهد شد .

18)مجوز/ موافقت اصولي ايجاد شركت: موافقتنامه تشكيل شركت به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ


]تاريخ[ از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و مجوز فعاليت شركت به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ از وزارتخانه/سازمان/نهاد/ ارگان/ ‌]نام مرجع صدور مجوز فعاليت[ اخذ گرديده است . همچنين به موجب نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ]شماره نامه[ مورخ ]تاريخ[ اداره ثبت شركتهاي
شهرستان ]نام شهرستاني كه اداره ثبت آن اجازه پذيره نويسي راصادر نموده است[ مجوزهاي انتشار اعلاميه
پذيره نويسي اخذ گرديده است .
درصورتيكه انجام موضوع فعاليت ناشر قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ، ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت
اصولي آن مراجع الزامي است .

19)اظهار نامه مؤسسين و طرح اساسنامه شركت براي مراجعه علاقمندان ، به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است .

20)روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت: روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج اطلاعيه هاي بعدي شركت تا تاريخ
تشكيل مجمع عمومي مؤسس روزنامه هاي ]نام روزنامه ها[ خواهد بود .

21)چگونگي پذيره‌نويسي: علاقمندان به پذيره نويسي بايد در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي ، با مراجعه به
يكي از شعب بانك توسعه تعاون ، مبلغ ]مبلغ تعيين شده براي پذيره‌نويسي هر سهم[ معادل ]درصد[ درصد از قيمت
اسمي ، به ازاء هر سهمي كه مايل به پذيره‌نويسي آن هستند را به حساب شماره ]شماره حساب[ به
نام شركت ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) نزد بانك توسعه تعاون شعبه
]نام و كد شعبه/شعب[ واريز نمايند . اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در پذيره نويسي مشاركت مي‌نمايند ، بايد
مدارك ذيل را به متصدي مربوطه در شعبه بانك محل پذيره‌نويسي تحويل داده و نسخه دوم فرم تكميل شده
"ورقه تعهد سهام" و يك نسخه از فيش واريز وجه را به عنوان رسيد دريافت نمايند .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي:
• يك نسخه از فيش واريز وجه .
• نسخه اول فرم تكميل شده "ورقه تعهد سهام" شركت ]ناشر[ (تعاوني سهامي عام در شرف تأسيس) .
• فتوكپي صفحه اول شناسنامه، كارت ملي و كد پستي .

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي:
• يك نسخه از فيش واريز وجه .
• نسخه اول فرم تكميل شده"ورقه تعهد سهام" شركت ]نام ناشر[ (تعاوني سهامي عام درشرف تأسيس).
• روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات مديران به انضمام برگه معرفي نماينده .

 

 

22)چگونگي تخصيص سهام به پذيره‌نويسان: در پايان مهلت پذيره‌نويسي ، سهام پذيره نويسي شده با توجه
به حداقل و حداكثر تعيين شده در بند 14 اين اعلاميه ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت .چنانچه تعداد سهام
پذيره‌نويسي شده از تعداد سهام عرضه شده بيشتر باشد ، سهام پذيره‌نويسي شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر
اساس اولويت تاريخ و ساعت پذيره‌نويسي ، حسب مندرجات ماشين تحويل‌دار بانك ، تخصيص خواهد يافت . وجوه
متعلق به پذيره‌نويساني كه سهامي به ايشان تخصيص داده نشود ، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور مجوز
استفاده از موجودي حساب بانكي به آنان مسترد خواهد شد .

23)مشخصات عامل: بانك توسعه تعاون

24)مشخصات نحوه عمل درصورت عدم تكميل پذيره‌نويسي سهام شركت: با توجه به زمان در نظر
گرفته شده براي پذيره‌نويسي سهام شركت ، چنانچه تمامي سهام عرضه شده پذيره‌نويسي نشود ، درصورت
موافقت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ، زمان پذيره‌نويسي تمديد خواهد شد .

نكات مهم:
• مسؤوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات اعلاميه پذيره‌نويسي بر عهده ناشر است .
ناشر ، شركت تأمين سرمايه ، حسابرس ، ارزش‌يابان و مشاوران حقوقي ناشر ، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاراني هستند كه در اثر قصور ، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد ، متضرر گرديد

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:32

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی