به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

ثبت شرکت -سوالات متداول در رابطه با تشکیل شرکتهای سهامی

 

14 شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند اتحاديه تشكيل داده وعضو اتاق تعاون گرديده واز مزاياي آن استفاده نمايند جزء "7" ماده "12" قانون ب.ا.ا.44 براي شركتهاي سهامي عام درقانون چنين راهكاري ديده نشده است


* منظور از عبارت اختصاري « قانون ب.ا.ا.44 » قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.

تفاوت شركت تعاوني سهامي عام با شركت تعاوني متعارف چيست ؟

رديف شركت تعاوني سهامي عام شركت تعاوني متعارف
1 شركتهاي تعاوني سهامي عام بر اساس قانون تجارت و قانون سياستهاي كلي اصل 44 تشكيل مي‌شود شركتهاي تعاوني متعارف براساس قانون بخش تعاوني تشكيل مي‌شود
2 در شركتهاي تعاوني سهامي عام ‹‹سرمايه›› اهميت بسياري دارد در شركتهاي تعاوني متعارف ‹‹عضو›› اميت بسياري دارد
3 در اين نوع تعاوني هركس به ميزان سهم خود حق راي دارد (به همين دليل انگيزه كافي سرمايه‌گذاري براي افراد حقيقي و حقوقي ايجاد مي‌شود) در اين نوع تعاوني هرعضو با هر ميزان سهام فقط يك حق راي دارد
4 سهام اين تعاوني مي‌تواند در بورس عرضه گردد سهام اين تعاوني نمي‌تواند در بورس عرضه گردد
5 درموقع تأسيس و در طول فعاليت سرمايه شركت نبايد از پنج ميليارد ريال كمتر باشد تعيين ميزان سرمايه و ارزش سهام به عهده هيأت مؤسس تعاوني است و ميزان آن در اساسنامه مصوب ذكر خواهد شد
6 كميسيون موضوع ماده (5) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون دررابطه با اين نوع تعاونيها موضوعيت‌ندارد كميسيون موضوع ماده (5) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون دررابطه با اين نوع تعاونيها تشكيل مي‌شود.
7 اين تعاونيها 4% حق آموزش و تعاون را پرداخت نمي‌نمايند اين تعاونيها 4% حق آموزش و تعاون را پرداخت مي‌نمايند
8 در جلسه مجمع عمومي مؤسس تعاونيهاي سهامي عام حضور عده‌اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده‌اند ضروري است . اگر حد نصاب حاصل نشود، در نوبت دوم وسوم حضور صاحبان حداقل يك سوم سرمايه الزامي مي‌باشد اولين جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني متعارف با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور ، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود
9 تصميمات مجمع عمومي مؤسس تعاونيهاي سهامي عام ، با اكثريت دو سوم آرا ء حاضر در جلسه رسمي معتبر مي‌باشد
در اولين جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني متعارف ، اساسنامه بايد به تصويب اكثريت دو سوم حاضرين در جلسه رسمي برسد . تصميمات ديگر نيز بايد به تصويب اكثريت حاضرين در جلسه رسمي برسد ، وليكن در مورد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان كسب اكثريت نسبي حاضرين در جلسه رسمي ملاك عمل مي‌باشد


رديف شركت تعاوني سهامي عام شركت تعاوني متعارف
10
در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده تعاوني سهامي عام بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ، حاضر باشند و اگر در جلسه اول اين حد نصاب حاصل نشود ، در جلسه دوم حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند ، الزامي است جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده تعاوني متعارف با حضور حداقل دوسوم اعضاي تعاوني تشكيل ميشود.درصورتيكه بار اول با دوسوم اعضاء تشكيل نشود ، باردوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت و در نوبت سوم با حضور هر تعداد رسميت خواهد يافت
11 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده تعاوني سهامي عام همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر مي‌باشد تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده تعاوني متعارف همواره با اكثريت سه چهارم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر مي‌باشد
12 تعداد اعضاء هيأت مديره در تعاوني سهامي عام حداقل پنج نفر و حداكثر نه نفر مي‌باشد عده اعضاي اصلي هيأت مديره در شركت تعاوني حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر و تا يك سوم آنها اعضاي علي‌البدل مي‌باشد
13 مدت مديريت هيأت مديره در تعاوني سهامي عام در اساسنامه معين مي‌شود ، وليكن اين مدت از دوسال تجاوز نخواهد كرد . انتخاب مجدد هيأت مديره بلامانع است مدت مديريت هيأت مديره در تعاوني متعارف سه سال و انتخاب مجددآنها‌حداكثر‌براي‌دونوبت‌‌متوالي‌‌بلامانع‌است (البته افرادي كه موفق به كسب دوسوم آراء كل اعضاء شركت تعاوني شوند از مقررات ممنوعيت بيش ازدو نوبت مستثني خواهند بود)
14 در شركت تعاوني سهامي عام مديرعامل و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود در شركت تعاوني متعارف مديرعامل براي مدت دوسال با حدود وظايف و اختيارات مشخص بوسيله هيأت مديره انتخاب مي‌شود
15 افراد زير 18سال و معلولين ذهني و ... نيز مي‌توانند از طريق ولي قانوني خود سهامدار اين شركتها باشند. ضمناً زندانيان با هر نوع سابقه نيز مي‌توانند سهامداراين تعاوني گردند فقط افراد بالاي 18 سال كه ممنوعيت قانوني ندارند مي‌توانند به عضويت اين شركتها درآيند. ضمناً معلولين ذهني و زندانياني كه محروم از حقوق اجتماعي هستند ، نمي‌توانند به عضويت اين تعاونيها درآيند
16 هيچ محدوديتي در جذب سرمايه خارجي ندارند و بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانند سهامدار خارجي داشته باشند نمي‌توانند عضو غير ايراني داشته باشند . فقط بر اساس ماده 10 قانون سياستهاي كلي اصل 44 ميتوانند سهامدار غير عضو داشته باشند . البته در فرآيند اجراء در همين رابطه نيز مشكلات متعددي وجود دارد .


1- چه اشخاصي مي توانند سهامدار شركت تعاوني سهامي عام گردند؟
كليه اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي مي توانند سهامدار تعاوني سهامي عام گردند. حتي محجورين و افراد زير 18 سال نيز از طريق "ولي قانوني" خود مي توانند سهامدار اين تعاوني گردند.
جدول ميزان تملك سهام دراين تعاوني به شرح ذيل است :

رديف ماهيت ميزان تملك سهام
1 شخص حقيقي 05/0 درصد (نيم درصد)سرمايه
2 شخص حقوقي 5 درصد سرمايه
3 شخص حقوقي كه تعاوني سهامي عام يا فراگيرملي است 10 درصد سرمايه
4 شخص حقوقي دولتي و يا مجموع آنها در مناطق كمترتوسعه يافته 49 درصد سرمايه
شخص حقوقي دولتي و يا مجموع آنها در ساير مناطق 20 درصد سرمايه
5 مؤسسه عمومي غير دولتي 20 درصد سرمايه
6 مجموع مؤسسات عمومي غيردولتي 49 درصد سرمايه
7 مجموع شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي 49 درصد سرمايه


2- گام اول جهت تشكيل شركت تعاوني سهامي عام چيست ؟
ابتدا بايد مؤسسين به پايگاه اينترنتي http://icmportal.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه اساسنامه نمونه شركت هاي تعاوني سهامي عام و دستورالعمل تشكيل اين نوع شركت ها و تكميل فرمهاي شماره (2،1و3) نسبت به ارسال فرمهاي مزبور به همراه مدارك مندرج در ماده 7 دستورالعمل تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام به به وزارت تعاون ارائه نمايند.
3- براي تشكيل تعاوني سهامي عام چه مجوزهايي نياز مي باشد ؟
به ترتيب مجوزهايي كه در فرآيند تشكيل و ثبت تعاوني بايد اخذ گردند به شرح ذيل مي باشد:
 مجوز وزارت تعاون .
 مجوز دستگاه تخصصي ذيربط
 مجوز سازمان بورس واوراق بهادار.
 مجوز مرجع ثبت شركتها.

4- آيا فرآيند تشكيل و ثبت تعاوني سهامي عام از ابتدا تا انتها به صورت فلوچارت وجود دارد؟
بله . فلوچارت تشكيل شركت تعاوني سهامي عام در پايگاه اينترنتي دفتر امور تعاونيهاي نوع جديد به آدرس http://icmportal.ir در معرض ديد عموم علاقمندان مي‌باشد .

5- نحوه اعطاي تسيهلات به اين تعاونيها چگونه است؟
پس از ثبت شركت تعاوني, وزارت تعاون شركت را جهت اخذ تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌كند. البته يكي از اين بانك‌هاي عامل بعنوان بانك تخصصي حامي شركتهاي تعاوني, بانك توسعه تعاون مي باشد كه 70% از منابع آن اختصاص به حمايت از تعاونيها دارد.

6- فرآيند تشكيل و ثبت تعاوني درصورت تكميل وارائه به موقع مدارك چقدر زمان مي برد؟
الف- درصورتيكه سرمايه كمتر از 10 ميليارد ريال باشد:

رديف نوع فعاليت مدت زمان
1 صدور موافقتنامه تشكيل و اقدامات اوليه 10 روز
2 بلوك بندي براي تعاوني بيش از پانصد نفر 15 روز
3 فاصله نشر آگهي و برگزاري مجمع عمومي 10 الي 40 روز
4 مدت زمان پذيره نويسي 1 الي 60 روز
5 مهلت رسيدگي به شكايات 5 روز

ب- درصورتيكه سرمايه 10 ميليارد ريال يا بيشتر باشد:

رديف نوع فعاليت مدت زمان
1 صدور موافقتنامه تشكيل و اقدامات اوليه 10 روز
2 ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 30 روز
3 بلوك بندي براي تعاوني بيش از پانصد نفر 15 روز
4 فاصله نشر آگهي و برگزاري مجمع عمومي 10 الي 40 روز
5 مدت زمان پذيره نويسي 1 الي 60 روز
6 مهلت رسيدگي به شكايات 5 روز

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:24

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی