به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

ثبت شرکت - بخشنامه نحوه محاسبه افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۰

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا
بخشنامه نحوه محاسبه افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۰
جزئیات بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی سال جاری کارگران کشور که باحضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ این شورا تصویب شده است، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به توافقات نهایی خود دست یافت.

توافقات مزدی سال ۹۰

۱- از اول سال ۱۳۹۰حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۲۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰٫۱۰۰ریال (یکصد و ده هزار و یکصد ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت  مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمات صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

۳- براساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۲۸۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهند شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه‌ هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری  و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقررای مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پبمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

جهت محاسبه مالیات دانستن برخی مفاهیم لازم است.

جمع حقوق و مزایا : کل درآمد هر فرد در یک ماه شامل درآمد مشمول مالیات و درآمد غیر مشمول مالیات. اینکه چه فیلدهایی شامل مالیات می شوند و چه فیلدهایی نمی شوند در مقاله دیگری توضیح داده خواهد شد.
درآمد مشمول مالیات : آن بخشی از درآمد که مشمول مالیات می باشد به این معنی که یکدسته از مزایای حقوقی افراد مشمول مالیات می شوند و در نتیجه حاصل جمع این دسته از مزایا درآمد مشمول مالیات افراد را تشکیل می دهند.
کل درآمد مشمول مالیات : جمع کل درآمد مشمول مالیات ماههای گذشته از ابتدای سال و ماه جاری ( مثلا کل درآمد مشمول مالیات در خردادماه حاصل جمع درآمد مشمول مالیات در ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد است ).
جمع ماههای کارجهت محاسبه مالیات : جمع ماههای حضور شخص از ابتدای سال جدید با در نظر گرفتن ماه جاری. مثلا جمع ماههای کار در حالیکه ماه جاری خرداد است 3 می باشد.
معافیت مالیاتی : هر ساله از طرف اداره مالیات مبلغی بعنوان معافیت مالیاتی ماهانه در نظر گرفته می شود . در سال 89 این مبلغ 4,375,000 ریال تعیین شده است .
خالص درآمد مشمول مالیات : مانده درآمد فرد که معافیت مالیاتی از آن کم شده است. مثلا فردی داریم که درآمد مشمول مالیات وی 5000000 ریال می باشد و معافیت مالیاتی سال 89 را برای وی در نظر می گیریم (4,375,000 ریال) . خالص درآمد مشمول مالیات وی 4,375,000 – 5,000,000 = 625,000 ریال      می باشد.
لازم به ذکر است که در فرودین ماه محاسبات سالیانه و ماهایانه مشابه هم هستند. نکته قابل توجه اینکه سقفهای مالیاتی مشخص شده از طرف اداره مالیات در محاسبه مالیات در حقوق و دستمزد نوسان در نظر گرفته می شوند.
--------------------------------------------------------------------------
1- روش سالیانه :
مثال : فردی را در نظر می گیریم که درآمد مشمول مالیات وی در فروردین ماه مبلغ 3,000,000 ریال و دراردیبهشت ماه مبلغ 7,000,000 ریال است. با توجه به مبلغ معافیت ماهانه 4,375,000 ریال بدیهی است که این فرد در ماه فروردین مالیاتی پرداخت نخواهد کرد ، چراکه درآمد مشمول مالیات فروردین ماه کمتر از معافیت ماهانه است.
در اردیبهشت ماه : کل درآمد مشمول مالیات : جمع درآمد مشمول 2 ماه 10,000,000 ریال (3,000,000 +7,000,000 ) است.
کل درآمد مشمول سالانه : 2 / 12 * 10,000,000 = 60,000,000 ریال
معافیت سالیانه : 12 * 4,375,000 = 52,500,000 ریال
خالص مشمول سالیانه : 52,500,000 – 60,000,000 = 7,500,000 ریال
مالیات پرداختی سالیانه : 10 / 7,500,000 = 750,000 ریال
مالیات پرداختی 2 ماه : 12 / 2 * 750,000 = 125,000 ریال
با توجه به اینکه مالیات پرداختی در فروردین صفر می باشد مالیات پرداختی 2 ماه همان مالیات پرداختی اردیبهشت ماه است.
مالیات پرداختی ماه اردیبهشت : 125,000 ریال
در این مثال جهت سادگی سعی شد که رقم ها کوچک باشند ولی می توان مثالهایی تهیه کرد که محاسبات تحت تاثیر سقفهای مالیاتی باشند.
--------------------------------------------------------------------------
2- روش ماهیانه :
مشابه روش سالیانه در فروردین ماه مالیاتی پرداخت نخواهد شد. در اردیبهشت ماه بدون در نظر گرفتن ماه فروردین داریم :
خالص مشمول مالیات ماه اردیبهشت : 4,375,000 – 7,000,000 = 2,625,000 ریال
مالیات پرداختی اردیبهشت ماه : 10 / 2,625,000 = 262,500 ریال
--------------------------------------------------------------------------
با این مثال تفاوت مالیات پرداختی به 2 روش مختلف محاسبه مالیات کاملا مشخص است.در روش سالیانه مالیات پرداختی ناشی از جمع درآمد مشمول ماههای قبل و ماه جاری است درحالیکه در روش ماهیانه فقط درآمد مشمول ماه جاری مبنای محاسبات است همچنین در روش سالیانه از بخشودگی مالیاتی ماههای گذشته استفاده می شود در حالیکه در روش ماهیانه این اتفاق نمی افتد.

جوهي كه مشمول كسر حق بيمه است ،زير است:

1. حقوق، دستمزد و كارمزد.
2. فوق العاده هاي شغل.
3. اضافه كار، شب كاري و نوبت كاري.
4. فوق العاده خارج از مركز.
5. فوق العاده انجام كارهاي سخت و زيان آور.
6. كمك هزينه خواربار و مسكن.
7. مزد ايام تعطيل و مرخصي استحقاقي.
8. فوق العاده هاي ثابت و مانند آنها.
9. پاداش به جز مواردي كه مشمول كسر حق بيمه نيست.

وجوهي كه مشمول كسر حق بيمه نيست، به شرح زير است:

1. بازخريد ايام مرخصي.
2. كمك هزينه اولاد.
3. هزينه سفر و فوق العاده ما موريت.
4. عيدي و پاداش نهضت سوادآموزي.
5. حق شير و پاداش افزايش توليد.
6. خسارت اخراج و مزاياي پايان كار.
7. حق همسر كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، پرداخت مي شود.

در مورد حداقل و حداكثر دستمزد و نيز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضيحات ذيل جلب مي كنيم:
الف - حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول كسر حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، برابر حقوق پايه اي است كه هر سال با توجه به هزينه زندگي، از طرف شوراي عالي كار، تعيين و به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي شود.

ب - حداكثر دستمزد حداكثر حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي تعيين مي شود.

ج - دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهاي مذكور، طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي، سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي، مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي و حق بيمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و كمك هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت كند

 نكته قابل توجه اينكه چون افراد در جامعه داراي مبلغ حقوق هاي مختلف مي باشند بنابراين  هميشه باقيمانده فوق با نرخ ثابت ده درصد محاسبه نخواهد شد .  بنابر اين لازم است كه نرخ هاي محاسبه با توجه به افزايش حقوق نيز افزايش يابد  چرا كه در اين صورت پرداخت ماليات  عادلانه تر خواهد بود . پس طبق جدول مالياتي  نرخ ها از 10 و 20 و 25و 30 و35 درصد تشكيل شده است . ب

ه مبالغي كه در فاصله درصد هاي مذكور قرار مي گيرد طبقه مالياتي مي گوييم .يعني اينكه اگر حقوق شما را از معافيتي كه قبلا ذكر شد كسر كنيم عددي باقي خواهد ماند كه اين عدد تا مبلغ 5,660,000  ریال    با نرخ 10 درصد محاسبه ميكنيم بعد اگر باز هم مبلغي باقي ماند آن مبلغ تا ميزان  10,493,333  ریال  با نرخ 20 درصد و باز هم اگر عددي باقي ماند تا ميزان 22,993,333 ریال  با نرخ 25 درصد محاسبه ميكنيم كه اگر باز هم عددي باقي ماند تا ميزان 85,493,333 ریال   با نرخ 30 درصد محاسبه مي كنيم  در نهايت اگر باز هم عددي  باقي ماند تا ميزان 100,000,000 ریال با نرخ 35 درصد محاسبه مي كنيم .

 

از مبلغ (ريال )

تا مبلغ (ريال )

نرخ مالياتي

(درصد )

طبقه مالياتي

ميزان ماليات

محاسبه شده

1

2,160,000

0%

معافيت مالياتي

-

2,160,000

5,660,000

10%

اول

350,000

5,660,000

10,493,333

20%

دوم

966,667

10,493,333

22,993,333

25%

سوم

1,316,667

22,993,333

85,493,333

30%

چهارم

4,441,667

85,493,333

100,000,000

35%

پنجم

23,993,333

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 15:29

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی