به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 14 مرداد 1400

ثبت شرکت -رويدادهاي تعديلي و غير تعديلي به عنوان رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه


- نحوه ثبت درآمد و هزينه هاي مربوط به سنوات گذشته در حستبداري تعهدي چگونه است ؟

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید  بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود  بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر  در  پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد

7- مجموعه وظايف اداره دفترداري در فرايند توليد يك سند حسابداري (در حالت تنظيم دستي اسناد ) در نرم افزار نظام نوين مالي ، را شرح دهيد؟

1)تائيد يا حذف پيش نويس سند : پس از تنظيم پيش نويس سند ، امكان تائيد يا حذف سند مربوطه توسط مقام مجاز مشخص شده  وجود  خواهد داشت .

2)تائيد وصول مستندات : پس از طي كليه مراحل توليد يك سند حسابداري ، پيش از نهايي شدن آن ، اداره دفترداري مي بايست كليه اسناد و مداركي به استناد آنها سند حسابداري مربوط صادر شده است را رويت و در صورت كامل  بودن وصول مستندات را تائيد نمايد .

بديهي است در صورت ناقص بودن مدارك  ،  اين تائيد انجام نگرفته و گزارش هاي مربوطه بمنظور پيگيري مدارك ارائه خواهد شد .

3)نهايي نمودن ،چاپ ، الصاق روكش سند با مستندات و بايگاني نمودن اسناد حسابداري

4)ارسال اسناد به دستگاه بالاتر در صورت لزوم . 

8- با توجه به نحوه گردش عمليات در نرم افزار نظام نوين مالي ، چند وضعيت براي يك سند حسابداري در قسمت " مديريت وجوه " قابل پيش بيني است ؟ نام برده و دلايل خود را بيان نمائيد؟

-تامين اعتبار  :در اين حالت تعهدي در حال شكل گرفتن است كه بنا بر الزامات قانوني مي بايست اعتبار آن وجود داشته و تامين شود . كه مي تواند عمليات پرداخت را به دنبال داشته باشد يا خير. -تشخيص (ثبت كد)

  اعتبار : در اين حالت ( كه غالبا در خريد هاي نسيه و معوقه به وقوع مي پيوندد ) ، تعهدي كه پيش از آن تامين اعتبار گشته ،  تعين و آماده پرداخت مي شود . از اين حالت نيز مي توان در پيگيري استفاده موجود ها و ارتباط آنها با اعتبار خريداري شده نيز  استفاده نمود و در پايان سال نيز تعيين نمود كه موجودي پايان سال از محل كدام اعتبارات است . 

9- هدف از وجود يا عدم وجود گزينه " تغيير در روش " و همچنين انتخاب  " منابع " در قسمتهاي ايجاد سوابق كالا و اموال چيست ؟

به دليل اينكه روش حسابداري حاكم بر عمده دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور تا پايان سال 87 ، روش نقدي بوده و مانع از شناسايي بسياري از حساب ها به شكل واقعي خود شده اند (مانند : عدم شناسايي موجودي ها ،  اموال ، بدهكاران و بستانكاران و....) در نتيجه شناسايي و ايجاد سوابق اين اقلام از ابتداي سال جديد در اثر تغيير روش مستلزم اصلاح خالص دارايي هاي ابتداي دوره است كه انتخاب تغيير روش منتج به صدور سند تعديلات سنواتي ناشي از تغيير در رويه حسابداري مي شود  . انتخاب منابع براي موجودي ها نيز در تشخيص و اصلاح خالص دارايي هاي ابتداي سال به تفكيك دولتي و شبه تجاري اثرگذار است .

10- در قسمت ايجاد سوابق اموال ، توضيح دهيد چرا پس از تعيين قيمت كارشناسي حالت متفاوتي نسبت به زمان وارد نمودن اطلاعات بهاي تمام شده يك نوع كالا  مشاهده مي شود ؟

زيرا زماني وجود كارشناس و قيمت گذاري اموال توجيه پذير است كه سوابق اموال در حال استفاده در دسترس  نمي باشد. برآورد كارشناس در مورد قيمت اموال و عمر مفيد باقي مانده آن ها خواهد بود . نكات زير قابل تذكر است : -تاريخ كارشناسي به عنوان تاريخ بهره برداري اموال (تاريخ شروع محاسبه استهلاك ) در نظر گرفته مي شود . -قيمت كارشناسي به عنوان قيمت جديد اموال در نظر گرفته شده و با اين قميت محاسبه استهلاك انجام مي پذيرد . -عمر مفيد برآوردي كارشناس از اموال بيش از عمر مفيد اوليه آن مال نمي تواند باشد . -اگرروش استهلاك دارايي مورد نظر ( با توجه به قلم مشابه در ماده 151 ق. م .م ) خط مستقيم باشد ، كارشناس عمر مفيد جديد برآوردي  و اگر روش نزولي باشد ، نرخ جديد را ارائه مي دهد . ( روش استهلاك قابل تغيير نيست .

11- تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي را ذكر نمائيد ؟

در روش حسابداري نقدي رويداد مالي به هنگام دريافت / پرداخت در حسابها ثبت مي گردداما در روش حسابداري تعهدي رويداد مالي علاوه بر موقع  دريافت / پرداخت در هنگام ايجاد تعهد نيز ثبت مي شود. در روش حسابداري نقدي هدف از تهيه صورتهاي مالي صرفاً ارائه اطلاعات در باره دريافت و پرداخت ها وجه نقد موسسه طي دوره مالي مي باشد  ليكن در روش حسابداري تعهدي ثمره غايي امكان پذير ساختن سنجش عملكرد سازمان و موسسه مي باشد كه اين كار را با شناسائي و اندازه گيري آثار مالي عمليات ، معاملات و رويدادهاي مالي در دوره تحق آنها به  انجام مي رساند. در اين روش اطلاعاتي در مورد دارائيها و بدهيها ي يك سازمان و تغييرات آن جمع آوري مي شود كه با حسابداري دريافت و پرداخت اين اطلاعات به هيچ وجه قابل تامين نمي باشد.

12- صورت مغايرت بانكي بايد توسط واحد صدور چك تهيه شود يا واحد صدور اسناد حسابداري چرا؟

هيچكدام  زيرا بدليل لزوم افزايش كنترلهاي داخلي ضروري است  صورت مغايرت بانكي  توسط يكي از كاركنان امور مالي به استثنائ اشخاصي  كه مسئوليت  صدور چك يا صدور سند حسابداري را دارند زير نظر مدير امور مالي تهيه شود .

13- انواع روشهاي نگهداري حساب موجودي  كالا  را با توجه به سرفصل حساب مربوطه ذكر نمائيد ؟

1- روش دائم با استفاده از سرفصل موجودي كالا ( طبقه بندي در سرفصل اقلام ترازنامه اي )

2- روش ادواري با استفاده از سرفصل خريد كالا  ( طبقه بندي در سرفصل اقلام سود وزيان  )

14- انواع طبقه بندي اقتصادي هزينه ها  را با توجه به سرفصل مربوطه ذكر نمائيد ؟

طبق دستورالعمل وزارت دارائي طبقه بندي اقتصادي هزينه ها در 7 فصل بشرح ذيل مي باشد:

1- هزينه هاي جبران خدمت كاركنان

2- استفاده از كالا وخدمات

3- هزينه هاي مالي و اجاره

4- يارانه

5- كمك هاي بلاعوض

6- رفاه اجتماعي

7- ساير هزينه ها

15- حداقل چهار نوع روش استهلاك را با ذكر  نحوه استهلاك نرم افزار بيان  نمائيد؟

1- روش خط مستقيم 2- روش نزولي مضاعف 3- روش مجموع سنوات 4- روش آحاد توليد روش استهلاك نرم افزار بصورت مستقيم و 5 ساله مي باشد.  

16- انواع روشهاي نرخ گذاري كالاهاي صادره از انبار را با  توجه به تاثير آن بر  اقلام سود وزيان و ترازنامه بيان نمائيد؟

1- روش فايفو2- روش ميانگين موزون ( متحرك و ثابت )3- ارزشيابي ويژه روش هاي  فايفو و ارزشيابي ويژه باعث مي شود هزينه قيمت تمام شده ( اقلام سود وزياني ) و موجودي پايان دوره  ( اقلام ترازنامه اي ) بصورت واقعي نشان داده شود.

  17- هزينه تعميرات اساسي اموال به چه حسابي منظور مي گردد و مبناي تشخيص  اينكه هزينه هاي انجام شده، هزينه جزئي است يا هزينه تعميرات اساسي را نام ببريد ؟

هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارائيهاي ثابت به دو دسته تعميرات اساسي وتعميرات جزئي تقسيم مي شود.تعميرات اساسي كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهاي ثابت منظور مي گردد عبارتند از آن دسته از هزينه هاي انجام شده اي است كه معرف بهسازي دارائي هاي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود(بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلي گردد : 

الف) افزايش عمر مفيد دارائي          ب) افزايش كارائي دارائي          ج) بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارائي ساير تعميرات دارائيهاي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئي تلقي مي گردد. اينگونه مخارج براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عادي عملياتي انجام مي شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت مي گردد

18 - اجزائ مجموعه كامل صورتهاي مالي را طبق استانداردهاي حسابداري ايران ذكر نمائيد ؟ 

-1 تراز نامه 2 - صورت سود و زيان 3-  صورت سود وزيان جامع 4 - صورت جريان وجوه نقد5 -  يادداشتهاي توضيحي

19كنترلهاي داخلي را با ذكر چهار  نمونه تعريف كنيد ؟

  مجموعه اي از فرآيندها ، روشها ، دستورالعملها و مقررات و موانع و ...... كه به منظور حفاظت از دارائيها ، افزايش كارائي ، افزايش سود ،  كاهش هزينه ، جلوگيري از تباني ، سرقت ،  كاهش بازده ، كاهش ضايعات و ................ ........ تدوين مي گردد كنترلهاي داخلي مي نامند .

براي مثال تقسيم كار و تفكيك وظايف ، استفاده از فرم هاي داراي سريال دار،  و نگهداري وجوه در گاو صندوق و كنترل ورود و خروج افراد و كالا از جمله اين موارد است . -

 20 - واحد حسابداري مديريت را تعريف كنيد ؟

واحد حسابداري مديريت كه بخشي از سيستم اطلاعات مديريت هر سازمان را تشكيل ميدهد را مي توان فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، تجميع ، تجزيه تحليل ، تهيه و تفسير و ارائه اطلاعات مالي مورد استفاده مديريت به منظور برنامه ريزي ، ارزيابي و كنترل عمليات يك سازمان تعريف كرد. حسابداري مديريت ابزاري است جهت حصول اطمينان از استفاده بجا و مناسب منابع و برقراري سيستمي براي حساب دهي در مقابل ان . به بياني ساده حسابداري مديريت ، حسابداري فعاليتهاي برنامه ريزي ، كنترل و تصميم گيري يك سازمان است .

  21 - درامد عملياتي را تعريف كنيد ؟

درامد عملياتي عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به جزئ موارد مرتبط با اورده صاحبان سرمايه ،‌كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحدهاي تجاري ناشي شده باشد . و شامل موارد ذيل مي باشد :1- فروش كالا2- ارائه خدمات 3- استفاده ديگران از دارائيهاي واحد تجاري 

 22 - رويدادهاي بعداز تاريخ ترازنامه را با ذكر انواع ان تعريف كنيد ؟

رويدادهاي بعداز تاريخ ترازنامه رويدادهائي مطلوب و نامطلوبي است كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد. و به دوگروه رويدادهاي تعديلي و رويدادهاي غير تعديلي طبقه بندي مي گردد.رويدادهاي تعديلي مستلزم تغير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي است رويدادهاي غير تعديلي بايد در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشا شود.

23 - طبقات جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد را  نام ببريد ضمناً پرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان در صورت جريان وجوه نقد  تحت كدام سر فصل طبقه بندي مي گردد؟ 

طبق استاندارحسابداري شماره 2 ، جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد در 5 طبقه بشرح ذيل طبقه بندي مي گردد :1- فعاليتهاي عملياتي 2- بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي 3- ماليات بر درآمد4- فعاليتهاي سرمايه گذاري5- فعاليتهاي تامين مالي پرداخت نقدي طي دوره بابت مزاياي پايان خدمت كاركنان تحت سر فصل « فعاليتهاي عملياتي » طبقه بندي مي گردد.

 24 - تغير در عمر مفيد ، ارزش اسقاط و روش استهلاك دارائي ثابت مشهود آيا تغيير در روش مي باشد ؟

اصولاً اثار تغير در روش چگونه در صورتهاي مالي منعكس مي شود؟خير تغيرات مذكور تغير در برآورد است تغير در روش از طريق اصلاح  و تعديل مانده حسابهاي اول دوره ذي ربط در صورتهاي مالي منعكس مي گردد.

25 -  سود يا زيان ناشي از تسعير وجه نقد در صورت جريان وجه نقد چكونه ارائه مي شود؟

 اين اقلام به عنوان يكي از عوامل تطبيق بين مانده اول دوره و پايان دوره وجه نقد در صورت حريان وجوه نقد  منعكس مي شود.

26 -  نحوه ثبت اسناد درآمد و هزینه مربوط به سنوات گذشته در حسابداری تعهدی چگونه است؟

می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید  بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود  بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر  در  پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد .

27 - حساب هاي مستقل را تعريف و نحوه برخورد نظام نوين مالي با حساب هاي مستقل را بيان كنيد؟

ايجاد و نگهداري مجموعه حسابها ، با سر فصلهاي جداگانه براي هريك از انواع منابع ومصارف فعاليتهاي مالي مرتبط با هم كه به منظور خاصي دريافت وپرداخت ميشوند كه به آن اصطلاحاً حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل مي گويند. به عبارت ديگر فعاليتهاي مالي مرتبط با هم كه داراي شرايط ذيل باشند تشكيل  حسابهاي مستقل براي  وجوه مستقل را مي دهند:

28- نحوه یستن حساب های موقت در نظام نوین مالی را تشریح کنید؟

می دانیم حساب های موقت شامل حساب های درآمد تحقق یافته و هزینه های تحمل شده هستند . لذا  این دو حساب را باید در دو گروه فعالیتهای دو لتی و شبه تجاری  طبقه بندی و سپس اقدام به بستن آن ها نمود .در فعالیتهای دولتی ،درآمد عبارت است از " اعتبارات دریافتی از دولت "  که این حساب با  حساب " نغییر در خالص داراییها د دولتی بسته می شود یعنی  :اعتبارات دریافتی از دولت – هزینه ای(بدهکار) و تغییر در خالص داراییها ی دولتی (بستانکار ) می شوند .در مورد هزینه هایی که از محل اعتبارات جاری متحمل شده اند نیز باید گفت که حساب تغییر در خالص درایی های دولتی (بدهکار ) و حساب هزینه(بستانکار) خواهد  . مانده بستانکار حساب تغییر در خالص داراییهای دولتی بیانگر سود (افزایش در خالص دارایی های دولتی) و مانده بدهکار آن بیانگر زیان (کاهش در خالص دارایی های دولتی ) خواهد بود .افزایش یا کاهش خالص دارایی های دولتی ( سود یا زیان ناشی ار فعالیت های دولتی ) با حساب خالص دارایی های انباشته پاین سال دولتی بسته خواهد شد .

در فعالیت های شبه تجاری ، درآمد شبه تجاری معادل درآمد اختصاصی مرکز خواهد بود که با حساب تغییر در خالص دارایی ها ی شبه تجاری بسته خواهد شد .هزینه هاییکه به عنوان هزینه های شبه تجاری ظبقه بندی شده اند  ، با حساب تغییر در خالص دارایی های شبه تجاری بسته خواهند شد . مانده این حساب که بیانگر سود یا زیان ناشی از فعالیتهای شبه تجاری است با حساب خالص دارایی های انباشته پایان سال بسته خواهد شد .

29 -  نحوه ثبت هزینه های تحقق یافته که در سنوات آتی پرداخت می شود را تشریح کنید؟

هزینه هایی که تحقق یافته اند و  قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود :- هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن  قطعی بوده  که در این حالت به حساب بستانکاران  خواهد رفت هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده وکه در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند .قابل ذکر است که در سال آتی و در  زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند .

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 15:13

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
تلگرام
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی