به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 15 مرداد 1400

حوزه و دانشگاه دو بال اصلی توسعه جامعه اسلامی است

معاون جهاددانشگاهی آذربایجانغربی:

حوزه و دانشگاه دو بال اصلی توسعه جامعه اسلامی است

» سرویس: استان ها - آذربايجان غربي

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجانغربی گفت: نباید حوزه و دانشگاه در وحدتشان منتظر همدیگر باشند.

امین رستمزاده در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجانغربی افزود: تعامل و همافزایی برای تولید اندیشه و تفکر علمی و جوهری از رسالتهای هر دو نهاد است و نباید حوزه و دانشگاه در این مهم منتظر همدیگر باشند، بلکه هر کدام در راستای تحقق این مهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است برای همدیگر گفتمان سازی علمی در قالب ایدههای خلاقانه راهبردی و قابل ردیابی نسبت به هم طراحی نمایند.

وی با عنوان اینکه داشتن بصیرت واقعی و درک سنخیت فراگیری علم با دین بسیار مهم است و میتواند به نوعی مصداق عقلی و منطقی از تفکری آزاداندیشی باشد گفت: تحقق فرهنگ چنین تفکری میتواند زمینهساز و وجه تمایز توسعه علمی کشور در دنیا باشد و قطعا این تعامل دوسویه و در یک اندازه به قدر اغنا هم باید صورت پذیرد.

این دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گفت: حقوق به عنوان علمی که زندگی اجتماعی مردم بر اساس آن نظامند مدیریت میشود و ارتباطی تنگاتنگ با اقتضائات زندگی مردم دارد پیوندی ناگسستنی با فقه ما دارد، به عنوان مثال حقوق مدنی به عنوان یکی از قوانین غنی که قدمت بسیاری دارد و بخشی از آن از حقوق فرانسه برگرفته شده وقتی با استدلالات فقهی که بسیاری از مادههایش از آن نشات گرفته تحلیل و اسنتاج میشود تفاوتهایی نمود پیدا میکند که ما در مواجهه با چارچوبها و ریشههای نظری مادههای قوانین پی به عظمت تفکر اسلامی و علمی هر چه بیشتر واقف میشویم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در قانون مدنی در بحث قراردادها به عنوان یک نهاد حقوقی پرکاربرد جامعه و مردم در بحث اراده طرفین قرارداد در بسیاری از حقوق کشورها از جمله فرانسه موارد خدشه بر اراده فقط در حوزه رضای طرفین بحث میشود اما در قانون ایران که از پرتو فقه امامیه سیراب شده دانشمندان و علمای حقوق قایل به هر دو موضوع رضا و قصد طرفین بصورت جداگانه هستند که قطعا در تحقق عدالت حقیقی به نسبت عدالت قضایی نقش موثرتری ایفا میکند، و این یک نمونه بسیار کوچک از دریای بیکرانی است که قطعا تعامل این دو نهاد برای همدیگر میتواند در زندگی مردم جامعه موثر باشد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجانغربی اضافه کرد: ترکیب دین، دانش و تعهد به تخصص و علم، پویایی و پایایی پیشرفت جامعه و ارتقاء شخصیت فرهنگی و تمدن کشور منجر خواهد شد.

رستمزاده گفت: وحدت حوزه و دانشگاه کلید واژه دمیدن روح معنویت و داشتههای علمی اسلامی منطبق با ارزشهای جامعه به کالبد علم و دانش مادی است.

این مدرس حقوق افزود: در مقطع کنونی خلاء این ارتباط و فضای معنوی علمی در دانشگاهها و جامعه بیشتر احساس میشود.

رستمزاده گفت: تبیین ماهوی چارچوب نظری دیدگاههای شهید مفتح و تشریح اهمیت و کارکرد اصلی وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو بال اصلی توسعه جامعه اسلامی بسیار پراهمیت است.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجانغربی برگزاری همایش و گردهمایی، استفاده از تجربیات توسط دانشگاهیان و حوزویان و بررسی راهکارها و موانع در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه را اولین گام با رویکرد علمی جهت عملیاتی کردن آن ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه ضرورت ارتباط و تعامل بین حوزه و دانشگاه برای دانشجو و طلبه بصورت جامع و کامل هنوز جا نیفتاده و نهادینه نشده است، گفت: این تعامل نباید منحصر به سطح اساتید حوزه و دانشگاه باشد بلکه باید از زمان آغاز دوران دانشجویی و طلبگی این مهم شکل گیرد.

این دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گفت: طراحی و تشکیل حلقههای تخصصی معرفتی علمی دانشجویان و طلبهها در مرحله عمل در راستای تحقق این هدف متعالی برنامهریزی شود.

رستمزاده با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی(ره) در اواسط دهه 60 اختلاف حوزه و دانشگاه را به غفلت و خواب گرانی تشبیه نمودند که بر اثر نغمههای خواب آور عمال استعمار بر ملتهای مسلمان تحمیل گردید و در مقابل پیوستگی این دو قشر را اولین گام در راه آزادی ملتهای مظلوم و زیر دست و زیربنای رهایی از دست چپاولگران اندیشه ناب میدانستند، خاطرنشان ساخت: ایشان ضمن آنکه روحانی و دانشگاهی را مکمل یکدیگر توصیف نمودند بر هویت مستقل هر یک تاکید داشته و آن را زیربنای استقلال جامعه میدانستند و فرمودند « استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها و فیضیههاست» بنابراین وحدت حوزه ودانشگاه به مفهوم وحدت و استقلال جامعه اسلامی است که تامین نیازهای دینی و دنیوی و نیل به توسعه و پیشرفت به آن وابسته است و همین کلام مبارک و ارزشمند سالها خوراک پژوهشی و موضوع برای تدوین یک برنامه راهبردی و جامع را در خود نهفته دارد و نباید در همان ابتدا به فکر کارهای علمی پیچیده برای زمینه سازی ملموس تحقق این مهم داشت چراکه بسترها را باید با زمینه سازی اولیه مدیریت و پیش برد.

این مدرس دانشگاه آسیبشناسی ارتباط و وحدت بین این دو نهاد را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: ارتباط و تعامل بین حوزه و دانشگاه از مقتضیات بی بدیل توسعه جامعه اسلامی است و نیازسنجی، بحث و بررسی درخصوص اهداف آن باید در اولویت قرار گیرد.

رستمزاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودهاند وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ، جامعه الگو، ملت شاهد، ملتی که مردم دنیا با نگاه به او جرات پیدا کنند تا فکر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان پیاده کنند، حرکت نمایند و این ترسیم مبارک نشان از اهمیت ویژه و لزوم فکر جهادی و تخصصی در راستای تحقق این مهم دارد.

معاون جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه به هیچ عنوان به معنای سلب استقلال فکری یا نفی هویت مستقل یکی از دو نهاد و یا سلطه یکی بر دیگری نیست بلکه مفهوم اصلی این وحدت در جامعیت دین اسلام است که در تامین نیازهای بشری بر هر دو بعد مادی و معنوی آن تاکید داشته است که بدون آن آزادی و پیشرفت جامعه اسلامی محقق نمیشود.

این دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گفت: نتایج و خروجی هر دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه انسانساز بودنشان و برای تعالی انسان در حوزههای اجتماعی حقوقی اقتصادی فرهنگی و... است لذا این هدف مشترک ماهیت برهانی بسیار مهمی برای تعامل هر چه بیشترشان هستند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی با اشاره به راهکارهای تقویت وحدت حوزه و دانشگاه گفت: تعمیق آموزههای اسلامی و ارزشی در مباحث تخصصی و تحقیقی و بالعکس و ارتقا معرفت نسبت به اهداف و نتایج آنها به صورت شفاف و مصداقی که تعالی اندیشه را در پی دارد از جمله برکات و رویشهای تقویت وحدت حوزه و دانشگاه است.

رستمزاده در خاتمه سخنانش برکت اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را محتواییتر کردن نگرش علمی به مباحث از حیث جامعیت و ماهویت درمباحث مختلف ذکر کرد و افزود: فعلا بعضی از علوم مختلف تربیتی و مدیریتی و... ما نشأت گرفته از علوم کشورهای غربی است که به هیچ عنوان سازگاری و سنخیتی با فرهنگ و ارزشهای جامعه ما ندارد و به دلیل تاثیرگذاری بسزای این علوم در نتیجه کارآمدی خاصی بدون بومی سازی ارزشی ومعنوی برای جامعه ما ندارد.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 29-09-1393, 13:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
تلگرام
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی