به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 10 آبان 1399

هوشیاری رسانه‌ای در برابر داعش

در کنار این اقدامات و برای اثبات داعیه خود مبنی بر برقراری حکومت اسلامی و عمل به احکام دین مبین اسلام، در شهرهایی که در برهههای مختلف در سوریه و عراق تحت تسلط خود درآوردند، دست به جنایاتی میزنند که جز وهن این دین رحمانی نیست! و جز به مثابه آب در آسیاب دشمن ریختن نمیباشد.

جالب اینجاست که برخیها دلیل جذب افراد از مناطق مختلف جهان به این گروه را همین جذابیتهای ایدئولوژیکی داعش میدانند! و این گروه را به دلیل اقداماتی از این دست، عملگرا و جهادی مینامند!

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که برخی اوقات شاهد تحلیلهای اشتباه در برخی رسانههای داخلی هستیم که شاید خطرناکتر از جنایتهای داعش در قتل و کشتار انسانهای بیگناه باشد. این نوع نگاه برگرفته از تحلیلهای غرب در خصوص داعش است و با کمی تأمل در خواهیم یافت که این رسانهها ناآگانه در زمین دشمن بازی میکنند.

عشق به شهادت و شهادتطلبی ریشه در فرهنگ غنی اسلام دارد. از این رو آیا نشان دادن نوجوانی که با اغواهای گروه تندروی داعش برای عملیات انتحاری اعلام آمادگی میکند تا بهگمان خود به بهشت خداوند داخل شود، فرهنگ و تفکر شهادتطلبی را زیر سؤال نمیبرد؟! مگر نه این است که رمز موفقیت و پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، روحیه ایستادگی و جانفشانی آنها برای پاسداری از میهن اسلامی و ارزشهای انقلاب و اسلام بود؟! بدون شک حفظ استقلال کشور در برابر هر نوع دست طمعی که به سوی آن دراز شود، در پرتو حفظ و تقویت چنین روحیههایی خواهد بود.

نکته ظریف اینجاست که با توجه به خوی و خصلتی که از داعشی ها در اذهان و افکار عمومی وجود دارد، انجام برخی جنایات به نام اسلام آن هم در انظار عمومی، تصویری از دین اسلام و احکام آن در اذهان مسلمانان و غیر مسلمانان برجای خواهد گذاشت که ممکن است رفتهرفته نگرش عمومی به این دین جهانی را دچار خدشه کند.

به نظر میرسد همانطور که دشمنان اسلام چنین گروههایی را برای ایجاد تفرقه و برادرکشی در بین مسلمانان بهوجود آوردهاند، موضوع تضعیف باورها و اعتقادات مسلمانان را هم در دستور کار خود قرار دادهاند و زمینهای را فراهم کردهاند که عملکرد عدهای تندرو را به نام اسلام به جوامع مختلف معرفی کنند که در نتیجه، غیر مسلمانان را به این دین الهی که دین رحمت و مهربانی است، بدبین و اعتقادات مسلمانان را هم که احکام الهی را ضامن دوام و بقای جامعه اسلامی میدانند، دچار خدشه کنند.

این اشتباه فاحش رسانهای زمانی رواج بیشتری مییابد که عدهای ندانسته، در شبکههایی که بهواسطه تلفن همراه و برنامههای رایانهای عضو آن هستند، به تکثیر چنین تصاویری کمک میکنند. هوشیاری رسانهای در برابر توطئه شوم دشمنان به خنثی شدن آنها کمک میکند، اما در این میان، تکتک افراد جامعه هم باید مواظب باشند تا ناآگاهانه رسانه دشمن نشوند.

علی حیدری 

منبع: بصیرت

انتهای متن/

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 29-09-1393, 09:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا