به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 29 مهر 1399

"ابتکار"داوطلب هلال احمر و "داریوش ارجمند" سفیر صلح شد

گزارش ایسنا از حضور دبیرکل فدراسیون جهانی صلیب سرخ در ایران

"ابتکار"داوطلب هلال احمر و "داریوش ارجمند" سفیر صلح شد

» سرویس: اجتماعي - محيط زيست

دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، جمعیت هلالاحمر ایران را پایگاه اجرا و پشتیبانی برنامههای فدراسیون در منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمد فرهادی در دیدار با الحاج آمادو گوئیه سی، دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر با بیان اینکه امیدواریم این دیدار در پیشبرد اهداف جمعیتهای ملی موثر باشد، گفت: باید همکاریها در زمینه درمان و پیشگیری از بیماریهای صعبالعلاج و همهگیر افزایش یابد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلالاحمر به 1.5 میلیون زائر در عراق گفت: این مساله نشاندهنده اوج همکاریهای ملی بوده است.

همچنین الحاج آمادو گوئیه سی، دبیر کل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر با بیان اینکه جمعیتهای زیادی مایل به همکاری با هلالاحمر ایران هستند، گفت: ایران پایگاهی برای فدراسیون جهانی در اجرا و پشتیبانی برنامههای فدراسیون در منطقه خواهد بود.

وی همچنین از آمادگی فدراسیون برای کمک هرچه بیشتر به ایران خبر داد و گفت: همکاری بین هلالاحمر ایران و دولت بسیار خوب است و این نشان میدهد که دولت هلالاحمر را به عنوان همکار معتبر و قابل احترام خود انتخاب کرده است که نشان از تعهد و مدیریت مدبرانه است.

"داریوش ارجمند" سفیر صلح شد

طی مراسمی روز پنجشنبه تفاهمنامه همکاری سه جانبه با حضور دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و در راستای حفظ و ارتقای محیط زیست به امضا رسید و در حاشیه آن نیز "نشان سفیر صلح" به «داریوش ارجمند» اعطا شد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلالاحمر در این مراسم با بیان اینکه بیشک حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین دغدغههای قرن 21 است، گفت: در این زمینه تلاش جهانی گستردهای در حال انجام است و سازمانهای ذیربط به ویژه محیط زیست اقدامات جدی انجام دادهاند.

وی با بیان اینکه مردم و جوامع نقش اساسی در راستای طرحهای حفظ محیطزیست دارند، گفت: لذا فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، حفظ محیطزیست را یکی از اهداف برنامههای 2020 خود قرار داده است.

فرهادی با بیان اینکه هلالاحمر ایران به عنوان یکی از فعالترین اعضای فدراسیون تلاش میکند تا با کمک جوانان و داوطلبان مشارکتهای جدی در حوزه حفظ محیط زیست داشته باشد، ادامه داد: در راستای دستیابی به این اهداف ما با همکاری سازمان محیطزیست و فدراسیون جهانی طرح تقویت مشارکت جوانان و داوطلبان در راستای حفظ محیطزیست را در دستورکار قرار دادهایم.

وی با بیان اینکه برای گسترش نقش جوانان و داوطلبان باید برنامههای گستردهای در نظر گرفت، گفت: جوانان و داوطلبانان پیشگامان حفظ محیط زیست هستند که برای ارتقای نقش ملی و جهانی آنها برنامههایی در نظر گرفته شده است.

رییس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه کارگروهی مشترک در راستای تدوین نقش موثر جوانان و داوطلبان برای حفظ محیط زیست تشکیل شده است، گفت: قطعا از مشارکت جوانان و داوطلبان برای حفظ محیط زیست استفاده میشود.

فرهادی همچنین در جمع خبرنگاران نیز با بیان اینکه فدراسیون جهانی در نقاط مختلف دنیا برای حفظ محیط زیست از مشارکت جوانان استفاده کرده است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای ایران در جذب جوانان، فدراسیون ایران را به عنوان مقصد بعدی خود برای ارتقاء فرهنگ حفظ محیطزیست انتخاب کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران به عنوان پایگاه لجستیکی فدراسیون در منطقه انتخاب میشود؟ به ایسنا گفت: دبیر کل فدراسیون امروز از سازمان امداد و نجات بازدید خواهد کرد و پس از آن در سفری به اصفهان از نزدیک با تجهیزات و دستاوردهای استانی جمعیت آشنا میشود و فردا در روز پایانی سفرش انتخاب ایران به عنوان پایگاه لجستیکی مشخص میشود.

وی همچنین در مورد همکاری هلالاحمر ایران و فدراسیون در مورد پیشگیری و درمان بیماریهای صعبالعلاج نیز گفت: قطعا ارتقاء آگاهیهای مردمی و آموزش از طرق مختلف میتواند نقش بسزایی در کاهش بیماریها داشته باشد که یکی از برنامههای جمعیت خواهد بود.

به گزارش ایسنا در پایان داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان سفیر صلح جمعیت هلالاحمر انتخاب و وی پس از دریافت نشان خود عنوان کرد: با توجه به خدمات شایسته دکتر فرهادی، از طرف جامعه هنری و مدیران جمعیت هلالاحمر از رئیسجمهور درخواست میکنم که محمد فرهادی در ریاست جمعیت هلالاحمر ابقا شود ضمن اینکه این مساله منع قانونی نیز ندارد.

"ابتکار" عضو داوطلب هلال احمر شد

دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران عضو داوطلب جمعیت هلالاحمر شدند.

الحاج آمادو گوئیه سی در همایش ملی "روز داوطلب" با بیان اینکه روز و جشن داوطلبی مختص به روز خاصی نیست، گفت: داوطلبان در زمان بحران یار و یاور آسیبدیدگان هستند و در راستای کاهش آلام بشری گام برمیدارند که به همین دلیل هر روز، روز داوطلب است.

وی با بیان اینکه داوطلبان در همه حوادث اعم از جاده، دریا و حتی حوادث و آسیبهای جهانی و خارج از مرزها حضور دارند، گفت: ارائه خدمات داوطلبی محدود به یک روز خاص و مرزهای مشخص نیست.

دبیر کل فدراسیون جهانی صلیبسرخ و هلالاحمر با بیان اینکه برای انجام کارهای داوطلبی مرزی وجود ندارد، گفت: داوطلبان نهتنها برای حمایت مادی آسیبدیدگان گام برمیدارند بلکه در راستای حفظ کرامت انسانهای آسیبدیده نیز تلاش کرده و به آنها امید به آینده و زندگی میدهند.

وی حفظ محیط زیست را یکی از چالشهای روز دنیا دانست و گفت: یادداشت تفاهمی که امروز بین فدراسیون بینالمللی، جمعیت هلالاحمر ایران و سازمان محیط زیست منعقد شد نقطه عطفی در همکاریهای سه جانبه خواهد بود و امیدواریم تجارب این همکاری و همچنین دانش کشورهای دیگر در راستای حفظ محیط زیست بسیار موثر باشد.

الحاج سی که به عضویت افتخاری سازمان داوطلبان درآمد، پس از پوشیدن لباس جمعیت هلالاحمر گفت: افتخار میکنم که لباس سرخ و سفید داوطلبان ایرانی را به تن کرده و به شما قهرمانان آینده که نقطه اتصال نسل فعلی و آینده هستید، افتخار میکنم.

پیوند لباس سرخ و سفید هلالاحمر با سبزی محیطزیست

همچنین دکتر معصومه ابتکار، در ادامه این مراسم با بیان اینکه خوشحال هستم که رنگ قرمز و سفید جمعیت هلالاحمر با رنگ سبز محیط زیست پیوند خورد، گفت: همکاری ارزنده و معنوی برای نجات بشریت در مقابل ظلم، اختلافات، ترور و... با امضای این تفاهمنامه ایجاد شد.

وی با بیان اینکه امروز پیمانی مشترک برای حفظ محیط زیست و گسترش صلح و دوستی ایجاد شد، گفت: پیوند فعالیتهای داوطلبانه هلالاحمر و محیطزیست، پیوند عمیق نظری و عملی خواهد بود و از امروز داوطلبان جمعیت هلالاحمر در کنار سایر دوستداران محیط زیست با انگیزه فراوان به کار میپردازند.

ابتکار با بیان اینکه حفظ محیط زیست مرز، قومیت و ملیت نمیشناسد، گفت: اگر محیط زیست آسیب ببیند زندگی دشوارتر خواهد شد و حتی امروزه مشاهده میکنیم که بروز آلودگیها، تخریب مراتع، آلودگی آب، گرم شدن زمین و... زندگی را دشوارتر کرده است.

وی با بیان اینکه امروز علاوه بر روز داوطلب، روز جهانی عاری از خشونت نیز هست، گفت: یکی از دلایل عمده تخریب محیط زیست، خشونت، جنگ و درگیریها است و بارها مشاهده شده که محدودیتهای آب و منابع طبیعی سبب بروز منازعات و جنگها شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت افزایش جلب مشارکتهای مردمی در حفظ محیط زیست گفت: آگاهیبخشی و جلب مشارکتهای عمومی مردم میتواند در راستای حفظ محیط زیست موثر باشد.

به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم کارت عضویت داوطلبانه به معصومه ابتکار از سوی دکتر سرهادی اهدا و رئیس سازمان محیطزیست عضو داوطلب جمعیت هلالاحمر شد.

هلالاحمر ایران؛ متخصص و حرفهایست

دبیر کل فدراسیون جهانی صلیبسرخ و هلالاحمر، جمعیت هلالاحمر ایران را متخصص و حرفهای دانست.

به گزارش ایسنا، الحاج آمادو گوئیه سی نیز در حاشیه بازدید از سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گفت: تخصص و حرفهایگرایی هلالاحمر ایران در پاسخگویی به حوادث طبیعی و انسانساز اعم از جاده، دریا، زلزله و... مثالزدنی است.

وی با بیان اینکه امروز صبح در مراسم روز داوطلب، از نزدیک با فعالیتهای داوطلبانه جمعیت هلالاحمر آشنا شدم، گفت: حالا پس از گذشت ساعتی از سازمانی بازدید میکنم که حرفهای و متخصص است و نشان میدهد داوطلب متخصص چقدر میتواند در پوشش حوادث موثر باشد.

وی بااشاره به تعهد، جدیت و مسوولیتپذیری پرسنل جمعیت هلالاحمر ایران گفت: تخصص و حرفهایگرایی در حوزه امداد و نجات بسیار ارزشمند است، از هلالاحمر ایران به دلیل این جدیت و تخصص تجلیل میکنم و امیدوارم بتوانیم بخشهای زیادی از تجارب جمعیت هلالاحمر ایران را به کشورهای عضو فدراسیون منتقل کنیم.

دکتر پیرحسین کولیوند نیز در این بازدید با بیان اینکه نجات جان انسانها نیازمند توجه ویژه به علم و فناوریهای روز است، گفت: جمعیت هلالاحمر توان بالایی در پوشش حوادث مختلف دارد و از آخرین امکانات روز در راستای نجات جان انسانها استفاده میکند.

به گزارش ایسنا، دبیر کل فدراسیون جهانی صلیبسرخ و هلالاحمر در حاشیه بازدید از سازمان امداد و نجات از انبار لوازم و تجهیزات این سازمان بازدید و از مانور فرضی امدادگران دیدن کرد.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 28-09-1393, 13:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا