به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 29 مهر 1399

ثبت شرکت -ثبت شرکت در چین

ه دفتر نمایندگی به صورت ماهانه وفصلی میزان عوارض اعلام میگردد.
به علاوه ممیزی سالانه  وبازرسی های سالانه دفتر نمایندگی  مورد نیاز است  وباید کامل شود.
پالیز کمپانی تماما خدمات حسابداری را برای شما انجام میدهد.

نیازهای جانبی  برای  دفتر نمایندگی در چین

چنان چه هرگونه تغییری در دفتر نمایندگی مثل  تغییر آدرس دفتر ،تغییر نماینده ارشد،تغییر در حوزه ی تجارت و موارد ازین دست صورت گیرد باید توسط مقامات دولتی اصلی  تایید گردد و همه گواهینامه های ثبت شده  دفتر نمایندگی باید به روز شود.
هرساله(بسته به موقعیت مکانی) دفتر نمایندگی نیاز به،
به روزرسانی  ازطریق به تایید رساندن توسط مقامات دولتی دارد و کلیه اسناد جدید باید ارائه شود.

استخدام خارجی به هنگام ثبت شرکت در چین
دقت داشته باشید که یک ایین نامه جدید در ژانویه 2010 صادر گردیده که طبق ان کلیه  دفاتر نمایندگی تنها قادر به حمایت چهارفرد مقیم خارجی(یک نماینده ارشد  وسه کارمند)میباشند.


شرکت های مسئولیت محدود برای سرمایه گذارخارجی:
شرکت تماما تحت مالکیت خارجی
یا شرکت سرمایه گذاری تجاری خارجی
یا سرمایه گذاری مشترک

شرکت تماما تحت مالکیت خارجی یا شرکت سرمایه گذاری تجاری خارجی به سرمایه گذاران خارجی اجازه تولید،پیشرفت ،مونتاژ،تجارت،توزیع یا ارائه خدمات در چین را  میدهد بدون نیازبه پیوستن به شریک چینی.
راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود لزوما بدان معنی نیست که شما قادر به پرداختن هرنوع فعالیتی باشید،ازجمله مواردی در شرق و به ویژه در هنگ کنگ.این گونه شرکت ها تنها در زمینه های که توسط مقامات دولتی  تایید گردیده قادر به  فعالیت میباشند.چناچه  اینگونه شرکت ها  بعدا خواهان افزودن به فعالیت های خود باشند ،مواردی است که باید به تایید مقامات دولتی مربوط برسد.بسیار مهم است که از آغاز تاسیس،نوع فعالیت اینگونه شرکت ها دقیقا مشخص گردد.
در بعضی اهداف مشخص یک شرکت سرمایه گذاری تجاری خارجی مدلی است از شرکت تماما تحت مالکیت خارجی که حق واردات وصادرات برای اهداف تجاری را داراست. این سبک نهاد به شما اجازه مدیریت کردن  تجارت بدون  نیاز به استفاده وکیل  واردات و صادرات را میدهد.
سازمان قوانین شرکت چین حداقل  سرمایه  مورد نیاز را  یک میزان متحد30.000 یوان (4.750دلار) برای  تمام  مدل های تجارت در نظرگرفته است.اگرچه دولت و ایین نامه های محلی این حداقل سرمایه (میزان واقعی سرمایه ثبت شده که به تجارت موردنظر تزریق شده درواقع نقش   تغذیه کنندرا داردو معادل سرمایه عملیاتی مورد نیاز نهاد مربوط میباشد) رادر نظر گرفته است تا میزان پول مورد نیازبرای حفظ حیات تجارت مورد نظر را براساس ارز رایج تامیین کنند تا زمانی که تجارت موردنظر به تنهایی قادر به تامین مخارج خود در چین باشد.یکی از اسناد درخواست شده توسط دولت  نوع برنامه عملیاتی و ترسیم مخارج مربوط به پروژه های شرکتهاست و سرمایه مورد نیاز در نخستین 5سال فعالیت ان ها میباشد.ماتجربه مشتریانی را داشته ایم که تنها براورد زمانی2 ماه از سرمایه خود داشت اند وبه همین خاطر یک پروسه طولانی خسته کننده برای افزایش سرمایه اولیه را باید از سر بگذرانند که تقریبا2 ماه را  به دنبال خواهد داشت.          پروسه ثبت اطلاعات از زمان ارسال اسنادشرکت مربوط به درخواست ثبت شرکت به مقامات دولتی تقریبا 3 ماه وقت میگیرد.6 هفته برای گرفتن مجوز  تجارت  به اضافه 6 هفته تا کامل شدن مراحل دیگر تخمین زده شده است.

سرمایه گذاری مشترک یک شرکت با مسئولیت محدود تحت مالکیت خارجی وسرمایه گذار چینی است

دوگونه  ازین  شرکت ها  در چین وجود دارد،سرمایه گذاری مشترک متساوی،و یا شرکت تعاونی و سرمایه گذاری مشترک قراردادی.اینها میتوانند در یک سطح مشترک ظاهر شوند اما مفاهیم متفاوتی برای ساختار نهادی شان دارا هستند.
زمینه تجارت شرکت های سرمایه گذاری مشترک باید به وضوح مجموعه ای ازپروژه های پیشنهادی(که به تایید مقامات دولتی نیازمند است)باشد.چنین شرکت هایی شاید تنهادر زمینه های عملیاتی ثبت شده خود به فعالیت بپردازد و هرگونه تغییری  نیاز به ثبت ازطریق مقام دولتی واقعی وبه روز رسانی ثبت دارد.یک شرکت سرمایه گذاری مشترک میتواند انواع تجارت را  درهرکجا چین ،راه اندازی کند.
قوانین شرکت سرمایه گذاری مشترک باحقوق متساوی،نیازمند است که شریک خارجی حداقل25 %سرمایه اولیه راشریک شود.
حد بالایی برای سهم شریک  خا رجی در نظر گرفته نشده به جز اینکه قوانین چین خواهان ان است که شریک چینی بیشترین مالکیت  را داشته باشد.(برای مثال صنایع محدود)
این گونه شرکت ها باید به عنوان شرکت با مسئولیت محدود پایه گذاری شود.شرکای این شرکت ها باید در مدیریت سهام شریک شوند.
شرکت های سرمایه مشترک باید توسط یک شخص حقوقی تاسیس گردد(شرکت بامسئولیت محدود).اعضای این دسته از شرکت ها،  در مذاکره در زمینه ی حقوق مورد انتظار،تعهدات، تقسیم ضررو زیان ومسئولیت ها  ،مدیریت و مالکیت قدرت تا زمان پایان قرداد و امثال اینها در یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک  آزادی قابل توجهی را دارند.برخلاف شرکت های سرمایه گذاری مشترک با حقوق متساوی،مشارکت در سود و نمایندگی در هیئت مدیره  نیاز به تناسب با سهم اعضا ندارد.

موارد مورد نیاز برای شرکت های محدود(شرکت تماما تحت مالکیت خارجی/
شرکت سرمایه گذاری تجاری خارجی
/ سرمایه گذاری مشترک)
سرمایه اولیه مورد نیاز
سرمایه اولیه مورد نیاز از نهاد ی به نهاد دیگر متغیر است و بر طبق ضوابط محلی است.هرکجا که این شرکت ها پایه گذاری شود معیارهای سرمایه گذاری اولیه بر طبق ان در نظر گرفته میشود.
دولت میزان سرمایه اولیه منطقی را بر طبق نوع سرمایه گذاری در نظر خواهد گرفت.قابل ذکر است که حداقل سرمایه در نظر  گرفته شده در چین  برای شرکت های تجاری،تولیدی و توزیع    1میلیون  یوان در نظر گرفته شده است وباید  برای درخواست از سازمان مالیات دهندگان عمومی که اجازه صدور فاکتور مالیات بر ارزش افزوده را به این شرکت ها میدهد،برنامه ریزی شود.
سرمایه اولیه و آمار و ارقام  سرمایه کلی هردو حین پروسه ثبت درخواست مورد نیاز می باشند .سرمایه گذاری کلی به  منظور مشخص شدن فعالیت شرکت و به معنای تعهدی ضمنی به مقامات دولتی است.شرکت های مسئولیت محدود از طریق مقدار سرمایه اولیه ثبت شده وتزریق شده به این دسته از شرکت ها شناخته میشود.سرمایه  ثبت شده میتواند به صورت نقدپرداخت شود.
اندازه گیری مقدار سرمایه ثبت شده به منظور پول نقد کسب و کار مهم تلقی میشود ونه اینکه حداقل مقدار واجد شرایط به عنوان دستورالعمل ها  صادر شود.شرایط اعلام شده توسط دولت محلی به عنوان راهنماست و با هدف تامین بودجه موردنیازاز طریق سرمایه اولیه ثبت شده این دست شرکت هاست تا زمانی که قادر به تامین خود بادرامد حاصل از فعالیتشان باشند.چنان چه چنین چیزی اتفاق نیافتدو شرکتها همه ی سرمایه اولیه خود را به اتمام برساننددچار مشکل بزرگی شده اند که به سادگی قابل جبران نیست.مسایل دیگری نیز مدنظر دولت محلی میباشد،به دنبال سرمایه گذاری خارجی ،نه تنها اگاهی  کامل از مالیات ضروری است-سرمایه خیلی کم  در مالیات بر ارزش افزوده  وموارد ازین دست میتواند مشکل ساز باشد-بلکه نیاز حیاتی است به ذکرسرمایه  اولیه مورد نیاز برای فعالیت های تجاری ،این امر جریان نقدی عملیاتی است نه فقط در نظر گرفتن مجوز های نظارتی.
دیگرموارد مورد نیاز برای شرکت های با مسئولیت  محدود

هرگونه تغییردرمورد شرکت همچون تغیر آدرس دفتر ،تغیر نماینده قانونی،تغییر زمینه فعالیت و امثال اینها به تایید مقامات دولتی رسانده شود و همه ی اسناد رسمی مربوطه به روزگردد.

مالیات شرکت های مسئولیت محدود

پرونده مالیاتی به هنگام ثبت شرکت در چین
نرخ مالیاتاز سال 2008  برای کلیه شرکت های خارجی و محلی 25% در نظر گرفته شده است ودر 4 نوبت پرداخت میگردد.

مالیات کسب وکار
مالیات کسب کار در رابطه با معاملات و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها،اعمال میگردد.
به عنوان مثال خدمات پس ازفروش، کنترل کیفیت خدمات،نصب و راه اندازی تجهیزات وغیره.میزان این مالیات  بسته به بزرگی حجم معاملات بین 3%تا 20% قابل تغییر است که در ببشتر مواقع 3 تا 5 درصد تعیین میگردد که به صورت ماهانه پرداخت میشود.

مالیات بر ارزش افزوده
قوانین دولت چین خواهان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه شرکت هایی که از طریق چین مشغول به فروش کالا ،پردازش مواد،صادرات کالاو تعمیر و جایگزینی خدمات میباشند،باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.درچین شرکت ها به 2 گروه تقسیم میشوند بسته به سرمایه اولیه و درامد حاصل از فعالیتشان.


حسابداری و تشکیل پرونده مالیاتی،معافیت مالیاتی و نیاز به ممیزی سالانه

یک شرکت با مسئولیت محدود، مسئول  بایگانی  وپرداخت موارد مالیاتی بالا میباشد وهمینطور مالیات بر درامد شخصی برای کارمندان،مالیات تمبر وکلیه مالیات های بالقوه.
نیاز به بکار بستن  نرم افزارسیستم حسابداری  برای انجام حسابداری ماهانه وانجام کلیه قطعنامه های مالی و مالیات های اعلان شده توسط دولت.
ممیزی سالانه وبازرسی های سالانه مورد درخواست شرکت ها با مسئولیت محدود میباشد و قبل از ماه می هر سال باید به تایید برسد.ممیزی های سالانه بایداز طریق تایید محلی شرکت حسابداری عمومی صورت گیرد.


موارد تکمیلی برای شرکت های با مسئولیت محدود

به روز رسانی سالانه یک روند اداری است اما زمان خوبی است برای گرفتن موجودی و اطمینان از درستی و به روز بودن کلیه اسناد کاری.گزارش مالی حسابرسی،گزارش ممیزی ارز و گزارش سالانه باید به تایید7 بخش دولتی برسدو تایید کلیه اسناد باید قبل 30 جون هر سال صورت گیرد.

استخدام  از سرزمین چین  و خارجی
دفتر نمایندگی در چین
یک دفتر نمایندگی اجازه استخدام  کارکنان چینی به صورت مستقیم را ندارد.سازمان استخدام، استخدام نیروهای محلی از طرف شرکت های خارجی را عهده دار است.طبق قوانین چین،یک دفتر نمایندگی یک نهاد قانون تلقی نمیشود وسازمان بازار کار خدمات خارجی خواهان استاندارد سازی و تنظیم رفاه و مصالح کارمندان یک دفتر نمایندگی است.
کارمدان خارجی میتوانند به صورت مستقیم توسط این شرکت ها استخدام شوند.پس از آن که گواهی نامه ثبت نام به انجام رسید وپس ازسیدن به چین،فرد مهاجر خارجی باید تاییدیه سلامت از بیمارستان های مخصوص دولتی راقبل از درخواست برای اجازه کار و اقامت دریافت کند.

شرکت های با مسئولیت محدود در چین
شرکت های با مسئولیت محدود اجازه استخدام کارمندان چینی و خارجی را بدون استفاده از سازمان استخدام را دارا میباشند.اگرچه از این سازمان برای استخدام نیروی کار چینی میتوانند کمک بگیرند.  درهر دوصورت رفاه و مزایای کارمندان در شرکت باید تامین گردد.
قابل ذکر است که مجوز اشتغال و اخذ ویزای اقامت مورد بازرسی سالانه و به روز رسانی مقامات دولتی است.ارسال این دست مدارک به مراکز گواهی از وظایف کارمندان است به حساب می اید. عدم رعایت و پیروی از مقررات به طور کلی می تواند به مجازات ها منجر شود.

ساختار قانونی کسب و کار کشور چین

چنان چه شرکت ها خواهان بدست آوردن همه سود  یک حضور بین المللی باشند،باید به دقت و با روشی دقیق در مورد محلی که که سود خیز است برنامه ریزی داشته باشند.
برای برخی از تجارت های بین المللی ،سرمایه گذاری در چین از طریق هنگ کنک میتواند مفید باشد.فروش در آینده ازطریق سرمایه گذاری در چین، برنامه ریزی مالیاتی خاص و قابلیت توزیع سود مواردی است که راه اندازی شرکت در چین را امری شایان توجه میسازد.  

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-09-1393, 12:36

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا