به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 5 آبان 1399

یافته‌های یک پژوهش: مردم به چهره‌های معمولی بیشتر اعتماد می‌کنند

یافتههای یک پژوهش: مردم به چهرههای معمولی بیشتر اعتماد میکنند

» سرویس: علمي و فناوري - پژوهشي

«معمولیبودن» معمولا موضوعی ناخوشایند تلقی میشود اما یافتههای جدید به رهبری دانشگاه پنسلیوانیا و دانشگاه «رادبود نیمیخن» هلند نشان میدهد مردم به چهرههای معمولی بیشتر اعتماد میکنند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، بر اساس این تحقیق، شاید چهرههای معمولی، جذابترین چهرهها نباشند، اما قابلاعتمادترین صورتها به شمار میآیند. چهره معمولی آشنابودن، تعامل و درک متقابل فرهنگی را نشان میدهد و این یافتهها دارای مضامینی مهم برای درک اجتماعی به شمار میآید.

دانشمندان حاضر در این پژوهش به دنبال درک این نکته بودند که آیا معمولیبودن مستقیما به درک افراد از اعتمادپذیری مرتبط است یا خیر.

در آزمایش انجامشده، این محققان صورتی معمولی را با میانگینگرفتن از 92 صورت زنانه خلق کردند. آنها همچنین چهرهای جذاب را با میانگینگرفتن از 12 چهره جذاب از مجموعهای دیگر از صورتها خلق کردند. دانشمندان سپس این دو چهره را در یک چهره ترکیب کردند و 9 صورت متنوع را که دارای سطوح مختلف جذابیت بودند، خلق کردند.

نتیجه نهایی، زنجیرهای از چهرههایی بود که از غیرجذاببودن تا جذابترین متغیر بودند و معمولیترین چهره در نقطه وسط قرار داشت.

شرکتکنندههای زن حاضر در این تحقیق این چهرههای متنوع را مشاهده کردند و از یک مقیاس 9 نمرهای برای ارزیابی آنها بر اساس جذاببودن یا قابلاعتمادبودن استفاده کردند.

در این پژوهش، شرکتکنندگان هر چهره را سه بار مشاهده و ارزیابی کردند. این شرکتکنندهها فقط مونث بودند تا تفاوتهای بینجنسیتی بالقوه در چگونگی درککردن و ارزیابی چهرهها حذف شوند. ارزیابیهای حاصل نشاندادن نوعی ارتباط بین معمولیبودن و اعتمادپذیری چهره وجود دارد و در این آزمایش، هر چه یک چهره به معمولیترین صورت نزدیکتر یود، قابلاعتمادتر بود.

با این حال، شرکتکنندگان چهرههای فراتر از معمولیترین چهره را جذاب به شمار میآوردند.

با نشاندادن اثر معمولیبودن چهره بر اعتمادپذیری، یافتههای دانشمندان دیدگاههای جدیدی درباره چگونگی اثرگذاری معمولیبودن چهره بر درک اجتماعی ارائه میدهد.

جزئیات این پژوهش در نشریه Psychological Science قابلمشاهده است.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 28-09-1393, 10:33

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا