به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 1 اردیبهشت 1397

ثبت شرکت -تصمیم افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

تصمیم افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

سهامی عام

مجمع عمومی فوق العاده

تصمیم افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام

افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران .
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره .
6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد .
8-درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
9-درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیأت مدیره
مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها
تعلق گرفته است

-درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه ) .
2- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
3- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
5-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد.
6- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
7-ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام .
8- درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
9-درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی
فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیهپذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتهاارائه نماید .
*مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :
9-- صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .
9-2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .
9-3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده .

سهامی عام

مجمع عمومی فوق العاده

تصمیم افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی


افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام

افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
2-ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران .
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره .
6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد .
8-درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
9-درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیأت مدیره
مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها
تعلق گرفته است

-درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه ) .
2- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
3- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
4- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
5-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد.
6- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
7-ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام .
8- درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
9-درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی
فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیهپذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتهاارائه نماید .
*مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :
9-- صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .
9-2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .
9-3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 10-09-1393, 13:01

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی