به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 30 تیر 1397

نحوه ثبت شدن اسناد حسابداری

 

سند برگشت از فروش

فرض کنید جمع قیمت اقلام برگشت داده شده از فروش Rr بوده و کالاها وارد انباری به کد Sx شده باشند و کد فروشنده Cx باشد. اگر برگشت از فروش شامل تخفیف شده باشد و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خرید به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
برگشت از فروش / برگشت از فروش   Rr  
موجودی انبار/ موجودی انبار Sx   Gr  
هزینه مالیات بر ارزش افزوده / هزینه مالیات بر ارزش افزوده   Vr  
  حسابهای دریافتنی / فروشنده Cx   Rr + Vr - Dr
  بهای تمام شده کالای فروش رفته / بهای تمام شده کالاهای انبار Sx   Gr
  درآمد تخفیف برگشت از فروش / درآمد تخفیف برگشت از فروش   Dr


اسناد خدماتی

این اسناد شامل برگه های خدمات دریافت شده، خدمات ارائه شده و انجام خدمات می باشند. انجام خدمات در واقع سند حقوق پرداختنی ثبت می کند که برای مشاهده آن به قسمت مربوط به ثبت سند حقوق مراجعه کنید.

سند خدمات ارائه شده

فرض کنید مبلغ خدمات ارائه شده Sr بوده و کد خدمات Sx و کد مشتری Cx باشد. اگر بابت خدمات ارائه شده تخفیف داده باشید و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خدمات به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای دریافتنی / مشتری Cx   Sr + Vr - Dr  
هزینه تخفیف / هزینه تخفیف   Dr  
  درآمد خدمات / خدمات Sx   Sr
  ذخیره مالیات بر ارزش افزوده / ذخیره مالیات بر ارزش افزوده   Vr

 

سند خدمات دریافت شده

فرض کنید مبلغ خدمات دریافت شده Sr بوده و کد خدمات Sx و کد مشتری Cx باشد. اگر بابت خدمات دریافت شده تخفیف گرفته باشید و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خدمات به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه خدمات دریافتی / هزینه Sx   Sr  
هزینه مالیات بر ارزش افزوده / هزینه مالیات بر ارزش افزوده   Vr  
  حسابهای پرداختنی / مشتری Cx   Sr + Vr - Dr
  درآمد تخفیف / درآمد تخفیف   Dr


اسناد انبارداری

این اسناد شامل برگه های موجودی اول دوره انبار، مصرف کالای انبار، تعدیل کالای انبار و انتقال کالا بین دو انبار می باشند.

سند موجودی اول دوره انبار

فرض کنید جمع قیمت تمام شده موجودی کالاهای اول دوره که در برگه ثبت می شود Sr بوده و کد موجودی برای آن انبار Sx باشد. سند حسابداری موجودی اول دوره به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx   Sr  
  تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه   Sr

 

سند مصرف کالای انبار

فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهای مصرف شده که در برگه ثبت می شود Sr باشد. سند حسابداری مصرف به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه ها / هزینه های انبار Sx   Sr  
  موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx   Sr

 

سند تعدیل کالای انبار

فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهائی که کسری یا فزونی دارند Sr بوده و کد موجودی برای آن انبار Sx باشد. سند حسابداری کسری کالای انبار و فزونی کالای انبار بترتیب به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه ها / هزینه های انبار Sx   Sr  
  موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx   Sr
بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx   Sr  
  درآمدها / درآمدهای انبار Sx   Sr

 

سند انتقال کالای انبار

فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهای انتقالی از انبار S1x به انبار S2x برابر Sr باشد. سند حسابداری انتقال کالا به صورت زیر ثبت خواهد شد:

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
موجودی کالا / موجودی کالای انبار S2x   Sr  
  موجودی کالا / موجودی کالای انبار S1x   Srاسناد خزانه داری

این اسناد شامل برگ دریافت نقد، دریافت چک، دریافت فیش بانکی، پرداخت نقد، پرداخت چک اشخاص، پرداخت فیش از حساب خود سازمان، پرداخت فیش بانکی با کسر از صندوق، پرداخت فیش بانکی با کسر از بانک، تمام عملیات مربوط به چکهای دریافتی، تمام عملیات مربوط به چک پرداختی و ثبت حقوق پرداختنی کارکنان می باشد. برگ دریافت خود می تواند به سه حالت دریافت وجه از اشخاص، دریافت اول دوره (موجودی افتتاحیه صندوق و بانک و چکهای دریافت شده اول دوره) و یا دریافت بابت درآمد ثبت شود که در هرکدام از این سه حالت ستون بستانکار در سند متفاوت خواهد بود. برگ پرداخت خود می تواند در چهار حالت پرداخت وجه به اشخاص، پرداخت اول دوره (چکهای پرداخت شده اول دوره)، پرداخت بابت هزینه و پرداخت حقوق کارکنان ثبت شود که در هر کدام از این حالتها ستون بدهکار سند حسابداری متفاوت خواهد بود.

فرض کنید مبلغ دریافتی اعم از نقد یا چک Tr و کد صندوق Cx و کد بانک Bx و کد مشتری Px و کد کارمند Ex و کد درآمد Ix و کد هزینه Ox باشد. در اینصورت نحوه ثبت سند حسابداری برای هرکدام از عملیات بخش خزانه داری بصورت زیر خواهد بود:

دریافت نقد (دریافت از اشخاص)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  حسابهای پرداختنی / مشتری Px   Tr

 

دریافت نقد (دریافت بابت درآمد)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  درآمدها / درآمد Ix   Tr

 

افتتاحیه صندوق (اول دوره صندوق)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه   Tr

 

دریافت فیش بانکی (دریافت از اشخاص)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
بانکها / بانک Bx   Tr  
  حسابهای پرداختنی / مشتری Px   Tr

 

دریافت چک از اشخاص

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr  
  حسابهای پرداختنی / مشتری Px   Tr

 

چکهای دریافتی اول دوره

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr  
  تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه   Tr

 

پرداخت نقد (پرداخت به اشخاص)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای دریافتنی / مشتری Px   Tr  
  صندوقها / صندوق Cx   Tr

 

پرداخت نقد (پرداخت بابت هزینه)

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه ها / هزینه Ox   Tr  
  صندوقها / صندوق Cx   Tr

 

پرداخت چک اشخاص به شخص دیگر

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای دریافتنی / مشتری Px   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

پرداخت چک از حساب به مشتری

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای دریافتنی / مشتری Px   Tr  
  اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx   Tr

 

چکهای پرداختی اول دوره

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه   Tr  
  اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx   Tr

 

اعلام وصول چک دریافتی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

اعلام برگشت چک دریافتی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای پرداختنی / مشتری Px   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

واگذاری چک دریافتی به بانک

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد دریافتنی در جریان وصول / اسناد دریافتنی در جریان وصول بانک Bx   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

پرداخت چک دریافتی به شخص دیگر

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای دریافتنی / مشتری Px2   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

عودت چک دریافتی به مالک چک

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حسابهای پرداختنی / مشتری Px   Tr  
  اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx   Tr

 

اعلام وصول چک پرداختی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx   Tr  
  بانکها / بانک Bx   Tr

 

اعلام برگشت چک پرداختی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx   Tr  
  حسابهای دریافتنی / مشتری Px   Tr

 

عودت چک پرداختی به خودمان

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx   Tr  
  حسابهای دریافتنی / مشتری Px   Tr

 

انتقال وجه از صندوق به بانک

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
بانکها / بانک Bx   Tr  
  صندوقها / صندوق Cx   Tr

 

انتقال وجه از بانک به صندوق

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  بانکها / بانک Bx   Tr

 

سود بانکی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
بانکها / بانک Bx   Tr  
  درآمدها / سود بانکی Bx   Tr

 

هزینه بانکی

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه ها / هزینه بانک Bx   Tr  
  بانکها / بانک Bx   Tr

 

کسری صندوق

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه ها / هزینه صندوق Cx   Tr  
  صندوقها / صندوق Cx   Tr

 

فزونی صندوق

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
صندوقها / صندوق Cx   Tr  
  درآمدها / درآمد صندوق Cx   Tr


سند تعیین حقوق

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
هزینه حقوق کارکنان / هزینه حقوق Ex   Tr  
  حقوق پرداختنی / کارمند Ex   Tr

 

پرداخت حقوق کارکنان

بدهکار (معین / تفصیلی)بستانکار (معین / تفصیلی)مبلغ بدهکاریمبلغ بستانکاری
حقوق پرداختنی / کارمند Ex   Tr  
  صندوقها / صندوق Cx   Tr

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 27-07-1393, 11:44

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی