به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

استاندارد‌ حسـابـرسـي‌ 51 : حسابرسي‌ نخستين‌ ـ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌

6 . در مواردي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌ توسط‌ حسابرس‌ ديگري‌ حسابرسي‌ شده‌ است‌، حسابرس‌ جانشين‌ پس‌ از كسب‌ مجوز صاحبكار و رعايت‌ الزامات‌ حرفه‌اي‌ مي‌تواند با بررسي‌ كاربرگهاي‌ حسابرس‌ قبلي‌، شواهد مناسب‌ و قابل‌ قبولي‌ را درباره‌ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ گردآوري‌ كند. در اين‌ گونه‌ موارد، حسابرس‌ جانشين‌ بايد صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ و استقلال‌ حسابرس‌ قبلي‌ را مورد توجه‌ قرار دهد. اگر گزارش‌ حسابرس‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌ به‌ صورت‌ غيراستاندارد باشد، حسابرس‌ جانشين‌ در دوره‌ جاري‌ بايد موضوعاتي‌ را كه‌ سبب‌ عدول‌ از شكل‌ استاندارد گزارش‌ حسابرس‌ شده‌ است‌، مورد توجه‌ خاص‌ قرار دهد.

 

7 . حسابرس‌ جانشين‌ پيش‌از تماس‌ با حسابرس‌ قبلي‌ بايد الزامات‌ "آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌" را دراين‌ باره‌ مورد توجه‌ قرار دهد.

 

8 . در مواردي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌ حسابرسي‌ نشده‌ يا حسابرس‌ جانشين‌ نتوانسته‌ است‌ با استفاده‌ از روشهاي‌ مندرج‌ در بند 6  بالا خود را متقاعد كند، حسابرس‌ بايد روشهاي‌ ديگري‌ چون‌ روشهاي‌ تشريح‌ شده‌ در بندهاي‌ 9 و 10  زير را اجرا كند.

 

9 . در مورد داراييها و بدهيهاي‌ جاري‌ (مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌)، معمولا برخي‌ شواهد حسابرسي‌ مي‌تواند در جريان‌ اجراي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ دوره‌ جاري‌، گردآوري‌ شود. براي‌ مثال‌، معمولا وصول‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ يا پرداخت‌ حسابهاي‌ پرداختني‌ اول‌ دوره‌ طي‌ دوره‌ جاري‌، پاره‌اي‌ شواهد حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ وجود، مالكيت‌ دارايي‌ و تعلق‌ بدهي‌، كامل‌ بودن‌ و ارزشيابي‌ آنها را در اول‌ دوره‌، تامين‌ مي‌كند. اما در مورد موجوديهاي‌ مواد و كالا، متقاعد شدن‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ موجودي‌ اول‌ دوره‌، دشوارتر است‌. بنابراين‌، استفاده‌ از روشهاي‌ اضافي‌، چون‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجوديها در دوره‌ جاري‌ و تطبيق‌ آن‌ با موجودي‌ اول‌ دوره‌ (با در نظر گرفتن‌ رسيدها و حواله‌هاي‌ طي‌ دوره‌ جاري‌)، آزمون‌ ارزشيابي‌ اقلام‌ موجودي‌ اول‌ دوره‌ و اجراي‌ آزمون‌ انقطاع‌ زماني‌ و محاسبه‌ نسبت‌ سود ناخالص‌، ضروري‌ است‌. تركيبي‌ از اين‌ روشها مي‌تواند شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و قابل‌ قبولي‌ را فراهم‌ كند.

 

10 . در مورد مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ داراييها و بدهيهاي‌ غيرجاري‌، مانند داراييهاي‌ ثابت‌، سرمايه‌گذاريها و بدهيهاي‌ بلند مدت‌، حسابرس‌ معمولا مدارك‌ پشتوانه‌ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ را رسيدگي‌ مي‌كند. در برخي‌ موارد، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ بتواند در مورد مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌، مثلا براي‌ بدهيهاي‌ بلندمدت‌ و سرمايه‌گذاريها، از اشخاص‌ ثالث‌ تاييديه‌ دريافت‌ كند. در ساير موارد، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ ناگزير از اجراي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ اضافي‌ باشد.

 

نتيجه‌گيري‌ و گزارش‌ حسابرس‌

11 . اگر حسابرس‌ نتواند با اجراي‌ روشهايي‌ كه‌ در بندهاي‌ بالا مطرح‌ شد، شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و قابل‌ قبولي‌ را درباره‌ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ بدست‌ آورد، گزارش‌ حسابرس‌ بايد حاوي‌ يكي‌ از موارد زير باشد:

 الف‌ - نظر مشروط‌ ، براي‌ مثال‌:

 "اين‌ موسسه‌ بر شمارش‌  موجوديهاي‌ مواد و كالا به‌ مبلغ‌ ... ريال‌ در تاريخ‌ 29 اسفند 1*13 نظارت‌ نكرده‌ است‌؛ زيرا، تاريخ‌ شمارش‌ مزبور پيش‌ از انتخاب‌ اين‌ موسسه‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ بوده‌ است‌. اين‌ موسسه‌ نتوانسته‌ است‌ با استفاده‌ از ساير روشهاي‌ حسابرسي‌ نيز خود را نسبت‌ به‌ مقادير موجوديها متقاعد كند.

 

 به‌ نظر اين‌ موسسه‌، به‌ استثناي‌ آثار احتمالي‌ ناشي‌ از تعديلاتي‌ كه‌ ممكن‌ بود در صورت‌ نظارت‌ بر شمارش‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا و حصول‌ اطمينان‌ در مورد مانده‌ اول‌ دوره‌ آن‌ موجوديها مشخص‌ شود، صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا، وضعيت‌ مالي‌ شركت‌ ... در تاريخ‌ 29 اسفند 2*13 و نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ رابراي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد."

 

 ب  - عدم‌ اظهارنظر .

 پ‌  - اظهارنظرهاي‌ متفاوت‌، مانند: نظر مقبول‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌ و نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر درباره‌ نتايج‌ عمليات‌ ، براي‌ مثال‌:

 "اين‌ موسسه‌ بر شمارش‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا به‌ مبلغ‌ ... ريال‌ در تاريخ‌ 29 اسفند 1*13 نظارت‌ نكرده‌ است‌؛ زيرا، تاريخ‌ شمارش‌ مزبور پيش‌ از انتخاب‌ اين‌ موسسه‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ بوده‌ است‌. اين‌ موسسه‌ نتوانسته‌ است‌ با استفاده‌ از ساير روشهاي‌ حسابرسي‌ نيز خود را نسبت‌ به‌ مقادير موجوديها متقاعد كند.

 به‌ نظر اين‌ موسسه‌:

 الف‌ ـ ترازنامه‌ شركت‌ ... وضعيت‌ مالي‌ آن‌ را در تاريخ‌ 29 اسفند 2*13، از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد."

 ب‌  ـ بـــه‌ دليل‌ اهميت‌ موضوع‌ تشريح‌ شده‌ در بند بالا، در ارتباط‌ با نتايج‌ عمليات‌ شركت‌ ... براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند

2*13، اين‌ موسسه‌ نسبت‌ به‌ نتايج‌ عمليات‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد شركت‌ براي‌ سال‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، نظري‌ اظهار نمي‌كند.

           

12 . اگر مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ حاوي‌ اشتباهات‌ يا تحريفاتي‌ باشد كه‌ آثار با اهميتي‌ بر صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ مورد رسيدگي‌ دارد، حسابرس‌ بايد اين‌ موضوع‌ را به‌ آگاهي‌ مديريت‌ برساند و با اجازه‌ مديريت‌، حسابرس‌ قبلي‌ را نيز براي‌ انجام‌ هرگونه‌ اقدام‌ لازم‌ آگاه‌ كند.  اگر اثر اشتباه‌ يا تحريف‌ مزبور به‌ گونه‌اي‌ مناسب‌ در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ جاري‌ منعكس‌ و افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ بايد با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌، نظر مشروط‌ يا مردود اظهار كند.

 

13 . چنانچه‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ دوره‌ مورد رسيدگي‌ با رويه‌هاي‌ اعمال‌ شده‌ در مورد مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌ يكنواخت‌ نباشد و تغيير روش‌ به‌ گونه‌اي‌ مناسب‌ منعكس‌ و افشا نشده‌ باشد، حسابرس‌ بايد با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌، نظر مشروط‌ يا مردود اظهار كند.

 

14 . اگر حسابرس‌ قبلي‌ گزارشي‌ غير از گزارش‌ استاندارد ارائه‌ كرده‌ باشد، حسابرس‌ جانشين‌ بايد آثار موضوعات‌ مطرح‌ شده‌ در گزارش‌ حسابرس‌ قبلي‌ را بر صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ مورد رسيدگي‌ ارزيابي‌ كند.  اگر موضوعات‌ مطرح‌ شده‌ در گزارش‌ حسابرس‌ قبلي‌ در مورد صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ مورد رسيدگي‌ نيز همچنان‌ مطرح‌ و داراي‌ اهميت‌ باشد، حسابرس‌ جانشين‌ بايد نظر خود را متناسب‌ با آن‌، تعديل‌ كند.  بديهي‌ است‌، هر موضوع‌ مطرح‌ شده‌ در گزارش‌ حسابرس‌ قبلي‌، لزوما سبب‌ تعديل‌ نظر حسابرس‌ جانشين‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ مورد رسيدگي‌ نمي‌شود؛ براي‌ مثال‌، اگر محدوديتي‌ در دامنه‌ رسيدگي‌ حسابرس‌ قبلي‌ به‌ دليل‌ نامشخص‌ بودن‌ مانده‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا در اول‌ سال‌ قبل‌ وجود داشته‌ است‌، حسابرس‌ جانشين‌ نبايد از آن‌ بابت‌ نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ كند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 22-07-1393, 14:30

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی