به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397

استاندارد حسابرسي‌ 80 : گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسي‌ موارد خاص‌

گزارش‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌

12  . گاه‌ از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود درباره‌ يك‌ يا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌، مانند حسابهاي‌ دريافتني‌، موجوديهاي‌ مواد و كالا، پاداش‌ بهره‌وري‌ كاركنان‌ يا ذخيره‌ ماليات‌ بردرآمد، نظر حرفه‌اي‌ اظهار كند.  حسابرس‌ تنها در صورتي‌ مي‌تواند درباره‌ يك‌ يا چند قلم‌ از اقلام‌ صورتهاي‌مالي‌ گزارش‌ دهد كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ دربرگيرنده‌ آن‌ اقلام‌ را حسابرسي‌ كرده‌ باشد.  چنين‌ خدمتي‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ قراردادي‌ جداگانه‌ يا همراه‌ با قرارداد حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، پذيرفته‌ شود. اين‌ گونه‌ خدمات‌ به‌ گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد منجر نمي‌شود و بنابراين‌، حسابرس‌ بايد تنها درباره‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در تهيه‌ آن‌ قلم‌ خاص‌، اظهارنظر كند.

 

13  . بسياري‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌، مانند فروش‌ و حسابهاي‌ دريافتني‌ يا موجودي‌ مواد و كالا وحسابهاي‌ پرداختني‌ به‌ يكديگر وابسته‌ است‌. بنابراين‌ حسابرس‌ براي‌ اظهارنظر درباره‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ گاه‌ مجبور مي‌شود اقلام‌ مرتبطي‌ را نيز آزمون‌ كند.  حسابرس‌ براي‌ تعيين‌ دامنه‌ رسيدگي‌ اين‌ گونه‌ خدمات‌ بايد آن‌ دسته‌ از اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ را مورد توجه‌ قرار دهد كه‌ با موضوع‌ مورد رسيدگي‌ وي‌ مرتبط‌ است‌ و به‌ گونه‌اي‌ با اهميت‌ بر آن‌ اثر مي‌گذارد. 

 

14  . حسابرس‌ بايد اصل‌ اهميت‌ را در ارتباط‌ با اقلام‌ مورد رسيدگي‌ از صورتهاي‌ مالي‌، مورد توجه‌ قرار دهد. مانده‌ هر حساب‌ بخصوص‌ در مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، مبناي‌ كوچكتري‌ را براي‌ سنجش‌ ميزان‌ اهميت‌ فراهم‌ مي‌كند. درنتيجه‌، با پايين‌ آمدن‌ مبلغ‌ اهميت‌، رسيدگيهاي‌ حسابرس‌ در مورد يك‌ قلم‌ خاص‌، بمراتب‌ گسترده‌تر از مواردي‌ خواهد بود كه‌ همان‌ قلم‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌، مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گيرد.

 

15  . حسابرس‌ براي‌ پيشگيري‌ از برداشت‌ نادرست‌ استفاده‌كنندگان‌ از گزارش‌ خود به‌ نحوي‌ كه‌ آن‌ را دربر گيرنده‌ مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلقي‌ نكنند بايد به‌ صاحبكار توصيه‌ نمايد گزارش‌ مربوط‌ به‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ را همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌، ارائه‌ نكند.

 

16  . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ يك‌ قلم‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌ بايد شامل‌ توضيحي‌ در مورد مبناي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ براي‌ ارائه‌ آن‌ يا اشاره‌ به‌ توافقنامه‌اي‌ باشد كه‌ مبناي‌ حسابداري‌ آن‌ را مشخص‌ مي‌كند. در گزارش‌ بايد تصريح‌ شود كه‌ آيا موضوع‌ مورد رسيدگي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، طبق‌ مبناي‌ حسابداري‌ تهيه‌ گرديده‌ است‌ يا خير. نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ در پيوست‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.

 

17  . در مواردي‌ كه‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، نظر مردود يا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ مي‌شود، حسابرس‌ به‌ شرطي‌ مي‌تواند درباره‌ اقلام‌ آن‌ صورتها گزارش‌ خاص‌ ارائه‌ كند كه‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌اي‌ از صورتهاي‌ مالي‌ را تشكيل‌ ندهد.  به‌ بيان‌ ديگر در مواردي‌ كه‌ اقلام‌ مزبور بخش‌ عمده‌اي‌ از چنين‌ صورتهاي‌ مالي‌ را تشكيل‌ دهد، حسابرس‌ بايد از پذيرش‌ كار و ارائه‌ گزارش‌ در مورد آن‌ اقلام‌ خودداري‌ كند. عدم‌ توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ اعتبار گزارش‌ حسابرس‌ را درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ واحد، تحت‌الشعاع‌ قرار دهد.

 

گزارش‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها

18  . گاه‌، از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ رعايت‌ جنبه‌هاي‌ خاصي‌ از توافقهاي‌ قراردادي‌ واحد مورد رسيدگي‌، مانند مفاد قراردادهاي‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ يا قراردادهاي‌ تسهيلات‌ مالي‌، گزارش‌ ارائه‌ كند. اين‌ قراردادها معمولا واحد مورد رسيدگي‌ را به‌ رعايت‌ شرايطي‌ چون‌ پرداخت‌ سود تضمين‌ شده‌، حفظ‌ نسبتهاي‌ مالي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌، محدوديت‌ در پرداخت‌ سود سهام‌ و چگونگي‌ استفاده‌ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌، ملزم‌ مي‌كند.

 

19  . حسابرس‌ هنگامي‌ مي‌تواند كار رسيدگي‌ به‌ رعايت‌ مفاد قرارداد بخصوصي‌ را بپذيرد كه‌ جنبه‌هاي‌ كلي‌ رعايت‌ آن‌ قرارداد به‌ حسابداري‌ و امور مالي‌، مربوط‌ و در صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ وي‌ باشد.  چنانچه‌ بخشي‌ از قرارداد به‌ موضوعات‌ خاصي‌ مربوط‌ شود كه‌ خارج‌ از تخصص‌ حسابرس‌ است‌، حسابرس‌ بايد استفاده‌ از خدمات‌ كارشناس‌ را مورد توجه‌ قرار دهد.

 

20  . گزارش‌ حسابرسي‌ بايد حاوي‌ نظر صريح‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ شدن‌ مفاد قرارداد توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌ باشد.  نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ رعايت‌ مفاد قراردادها، هم‌ به‌ صورت‌ گزارش‌ جداگانه‌ هم‌ به‌ شكل‌ گزارش‌ همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌، در پيوست‌ 3 ارائه‌ شده‌ است‌.

 

گزارش‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌

21  . واحد مورد رسيدگي‌ ممكن‌ است‌ بخواهد به‌ منظور آگاهي‌ استفاده‌كنندگاني‌ كه‌ علاقمندند تنها از نكات‌ با اهميت‌ و برجسته‌ وضعيت‌ مالي‌ و نتايج‌ عمليات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهيه‌ كند.  حسابرس‌ تنها در صورتي‌ مي‌تواند درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد كه‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر كرده‌ باشد.

 

22  . صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌، با جزييات‌ بمراتب‌ كمتر از صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ ارائه‌ مي‌شود. بنابراين‌، صورتهاي‌ مالي‌ مزبور بايد خلاصه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالي‌ را به‌ روشني‌ نشان‌ و به‌ استفاده‌ كننده‌ هشدار دهد كه‌ براي‌ كسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعيت‌ مالي‌ و نتايج‌ عمليات‌ واحد مورد رسيدگي‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد همراه‌ با آخرين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ حاوي‌ تمام‌ موارد افشاي‌ لازم‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ است‌، مطالعه‌ شود.

 

23  . عنوان‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ آنها را به‌ گونه‌اي‌ مناسب‌، مشخص‌ كند؛ براي‌ مثال‌، "صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌ - تهيه‌ شده‌ برمبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ سال‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند **13".

 

24  . صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ حاوي‌ تمامي‌ اطلاعاتي‌ نيست‌ كه‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌ تهيه‌ صورتهاي‌  مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌، ضروري‌ است‌. بنابراين‌، حسابرس‌ براي‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ نبايد عبارت‌ "از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، به‌ نحو مطلوب‌ نشان‌ مي‌دهد" را به‌ كار برد.

 

25  . گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد اجزاي‌ زير را به‌ ترتيب‌ ارائه‌ شده‌ دربر گيرد:

 الف‌ - عنوان‌ گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌.

 ب‌   - مخاطب‌ گزارش‌.

 پ‌   - مشخص‌ كردن‌ عناوين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌.

 ت‌   - تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ حسابرسي‌ شده‌ و نوع‌ اظهارنظر مربوط‌.

 ث‌   - اظهارنظر درباره‌ انطباق‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مبناي‌ تهيه‌ آنها. در مواردي‌ كه‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌، گزارش‌ تعديل‌ شده‌ صادر كرده‌ است‌ اما از چگونگي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ رضايت‌ دارد، گزارش‌ حسابرس‌ بايد بيانگر اين‌ مطلب‌ باشد كه‌ گرچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ مطابقت‌ دارد، اما برمبناي‌ صورتهايي‌ تهيه‌ شده‌ است‌ كه‌ درباره‌ آنها گزارش‌ تعديل‌ شده‌ صادر شده‌ بود.

 ج‌   - تصريح‌ اين‌ مطلب‌ يا اشاره‌ به‌ يادداشت‌ همراه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ براي‌ درك‌ بهتر از عملكرد و وضعيت‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ و دامنه‌ رسيدگي‌ انجام‌ شده‌، صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ بايد همراه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌ و گزارش‌ مربوط‌ مطالعه‌ شود.

 چ‌   - تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌.

 ح‌   - نشاني‌ حسابرس‌.

 خ‌   - امضاي‌ حسابرس‌.

 نمونه‌هايي‌ از گزارش‌ حسابرس‌ درباره‌ صورتهاي‌ مالي‌ خلاصه‌شده‌ در پيوست‌ شماره‌ 4 ارائه‌ شده‌ است‌.

 

تاريخ‌ اجرا

26  . اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند 1378 يا پس‌از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 20-07-1393, 13:16

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی