به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

استاندارد‌ حسابرسي‌1- 50 : شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص

تأييديه‌ بدهكاران‌

18 . بخش 5 – 50  ” تاييدخواهي برون سازماني“،  جايگزين این قسمت شده است.

 

پرس‌ و جو درباره‌ دعاوي‌ حقوقي‌ وادعاها

19 . دعاوي‌ حقوقي‌ و ادعاهايي‌ كه‌ واحد مورد رسيدگي‌  درگير آن‌ مي‌شود ممكن‌ است‌ آثار با اهميتي‌ برصورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي‌ داشته‌ باشد و از این رو، ممكن‌ است‌ مستلزم‌ افشا و يا تامين‌ ذخيره‌ در صورتهاي‌ مالي‌ باشد.

20 .  حسابرس‌ به‌ منظور آگاهي‌ از وجود دعاوي‌ حقوقي‌ و ادعاهايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آثار با اهميتي‌ بر صورتهاي‌ مالي‌ واحد مورد رسيدگي داشته‌ باشد بايد روشهايي‌ را اجرا كند.  برخي‌ از اين‌ روشها شامل‌ موارد زير است‌:

·          پرس‌ و جو از مديريت‌، شامل‌ دريافت‌ تأييديه‌ از مديریت‌.

·          بررسی‌ صورتجلسات‌ هيئت‌ مديره‌ و مكاتبات‌ با وكيل‌ حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

·          رسيدگي‌ به‌ حساب‌ هزينه‌هاي‌ حقوقي‌.

·          استفاده‌ از اطلاعات‌ كسب‌ شده‌ درباره‌ فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌، شامل‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ از مذاكره‌ با دايره‌ حقوقي‌آن‌.

 21 . حسابرس‌ در مواردي‌ كه‌ دعاوي‌ حقوقي‌ يا ادعاهاي‌ شناسايي‌ شده‌ وجود دارد يا    بر اين‌ باور است‌ كه‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد بايد مستقيما با وکيل حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي‌ مكاتبه‌ كند.  چنين‌ مکاتبه‌اي‌ به‌ حسابرس‌ كمك‌ مي‌كند تا شواهد حسابرسی كافي‌ و مناسب‌ را درباره‌ آگاهي‌ مديريت‌ از وجود دعاوي‌ حقوقي‌ و ادعاهاي‌ بالقوه با اهميت‌‌ و قابل‌ اعتماد بودن‌ براورد مديريت‌ از آثار مالي‌ آنها، شامل‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌، بدست‌ آورد.

22 .  در نامه‌‌اي كه‌ بايد توسط‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ تهيه‌ و توسط‌ حسابرس‌ ارسال‌ شود، بايد از  وکيل حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي‌ خواسته‌ شود  پاسخ‌ را مستقيما براي‌ حسابرس‌ بفرستد. چنانچه‌ احتمال‌ رود وکيل حقوقي‌ به‌ پرسشهاي‌ كلي‌ پاسخ‌ نخواهد داد، نامه‌ مزبور معمولا بايد حاوي‌ موارد زير باشد:

·          فهرست‌ دعاوي‌ حقوقي‌ وادعاهـاي‌ شناسايي‌ شده‌ و آخرین وضعیت هریک.

·          ارزيابي مديريت‌ از نتيجه‌ دعاوي‌ حقوقي‌ و ادعاها و براوردي‌ از آثار مالي‌ آنها، شامل‌ مخارج‌ مرتبط‌.

·          درخواست‌ از وکيل حقوقي‌ براي‌ ارائه‌ نظر در مورد منطقي‌ بودن‌ ارزيابيهاي ‌مديريت‌ و در صورت‌ تشخيص‌ نقص‌ يا نارسايي‌ در آن‌ فهرست‌، ارائه‌ اطلاعات‌ تکميلي‌.

 23 . حسابرس‌، وضعيت‌ مسايل‌ حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي‌ را تا تاريخ‌ گزارش‌ خود ارزيابي‌ مي‌كند. ‌ در برخي‌ موارد، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ بهنگام‌ كردن‌ اطلاعات‌ خود را از طريق‌ وکيل حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي‌، ضروري‌ تشخيص‌ دهد.

24 . در برخي‌ شرايط‌ مانند موارد پيچيده‌ يا وجود اختلاف‌نظر‌ بين‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ و وکيل حقوقي‌، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ ناگزير از مذاكره‌ حضوري با وکيل حقوقي‌ درباره‌نتايج‌ احتمالي‌ دعاوي‌ حقوقي‌ و ادعاها باشد. اين‌ گونه‌ مذاکرات بايد با اجازه‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ و ترجيحا با حضور نماينده‌ مديريت‌ انجام‌ شود.

25 .  چنانچه‌ مديريت‌  از مكاتبه‌ و مذاکره حسابرس‌ با  وکيل حقوقي‌ واحد مورد رسيدگي جلوگيري‌ كند، اين‌ موضوع‌ به‌ منزله‌ محدوديت‌ در دامنه‌ رسيدگي‌ خواهد بود و معمولا بايد به‌ ارائه‌ نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر منجر ‌شود.  چنانچه‌ وکيل حقوقي‌ از ارائه‌ پاسخ‌ مناسب‌ خودداري‌ ورزد و حسابرس‌ نيز نتواند با اجراي‌ ساير روشهاي‌ حسابرسي‌، شواهد حسابرسی كافي‌ و مناسب‌ را بدست‌ آورد، لازم است نسبت‌ به‌ لزوم‌ تلقي‌ اين‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ محدوديت‌ در دامنه‌ رسيدگي‌ كه‌ به‌ ارائه‌ نظر مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر مي‌انجامد، تصميم‌گيري‌ كند.

 

ارزشيابي‌ و افشاي‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بلند مدت‌

26 . حسابرس‌ در مواردي‌ كه‌ مبلغ‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بلند مدت‌ از لحاظ‌ صورتهاي‌ مالي‌ با اهميت‌ است‌ بايد شواهد حسابرسی كافي‌ و مناسب را درباره‌ ارزشيابي‌ و افشاي‌ آنها بدست‌ آورد.

27 . روشهاي‌ حسابرسي‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بلند مدت‌ معمولا شامل‌ ارزيابي‌ شواهد مربوط‌ به‌ توانايي‌ واحد مورد رسيدگي‌  در حفظ‌ و نگهداري‌  سرمايه‌گذاريهاي‌ مزبور در بلند مدت‌، مذاكره‌ با مديريت‌ در مورد قصد واحد مورد رسيدگي‌ براي‌ نگهداري‌ آنها و دريافت‌ تأييديه‌ مديریت‌ دراين‌ باره‌ است‌.

28 . ساير روشهاي‌ حسابرسي‌ معمولا شامل‌ مطالعه‌ و بررسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مربوط‌ و اطلاعات‌ ديگري‌ چون‌ قيمتهاي‌ بازار (بورس‌) كه‌ نشانه‌اي‌ از ارزش‌ آنها را بدست‌ مي‌دهد و مقايسه‌ اين‌گونه‌ ارزشها، تا تاريخ‌ گزارش‌ حسابرس‌، با مبالغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريهاست‌.

29 . اگر اين‌گونه ارزشها از مبالغ دفتري سرمايه‌گذاريها كمتر باشد، حسابرس‌‌ضرورت‌ كاهش‌ ارزش‌ آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد. چنانچه‌ نسبت‌ به‌ بازيافت‌ مبلغ دفتري سرمايه‌‌گذاريها ترديدي‌ وجود داشته‌ باشد، حسابرس‌ لازم است مشخص‌ كند كه‌ تعديل‌ و يا افشاي‌ لازم‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ يا خير.

 

اطلاعات قسمتها

30 . در مواردی که اطلاعات قسمتها از لحاظ صورتهای مالی با اهمیت است، حسابرس باید شواهد حسابرسي کافی و مناسب را در رابطه با افشای اطلاعات طبق استانداردهای حسابداری کسب کند.

31 . حسابرس اطلاعات قسمتها را نسبت به کلیت صورتهای مالی ارزیابی می‌کند و معمولا ملزم به بکارگیری روشهای حسابرسی لازم برای اظهارنظر نسبت به اطلاعات قسمتها به‌طور جداگانه نمي‌باشد. به هرحال، مفهوم اهمیت هم دربرگیرنده عوامل کمی و هم عوامل کیفی است و این موضوع در روشهای حسابرس نيز درنظر  گرفته می‌شود.

32 . روشهای حسابرسی مربوط به اطلاعات قسمتها معمولا شامل روشهای تحلیلی و سایر آزمونهای حسابرسی متناسب با شرایط موجود است.

33 . حسابرس درباره روشهای استفاده شده برای تعیین اطلاعات قسمتها با مدیریت مذاکره می‌کند واین موضوع که آیا این روشها به افشای اطلاعات طبق استانداردهای حسابداری منجر می‌شود یا خیر را ارزيابي مي‌کند، ضمن این‌که بکارگیری این روشها را آزمون می‌کند. حسابرس، فروش، انتقالات و هزینه‌های بین قسمتها، حذف مبالغ درون قسمتی، مقایسه ارقام واقعی با بودجه‌ها و سایر نتایج مورد انتظار (برای نمونه، درصد سود عملیاتی نسبت به فروش)، و تخصیص داراییها و مخارج بین قسمتها شامل ثبات رویه‌ نسبت به دوره‌های گذشته و کفایت افشا در رابطه با تفاوت رویه‌ها با دوره‌های گذشته را  ارزیابی می‌کند.

 

تاريخ اجرا

34 .     اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع شود، لازم‌الاجراست

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 20-07-1393, 12:57

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی