به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

استاندارد حسابرسي 22: كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي

انجام كار

21 .  مدير مسئول كار بايد مسئوليت هدايت، سرپرستي و اجراي كار حسابرسي را طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي، قانوني و مقرراتي و مناسب بودن گزارش حسابرس در شرايط موجود، به عهده گيرد.

22 .  مدير مسئول كار، با آگاه كردن اعضاي گروه از موارد زير، كار حسابرسي را هدايت مي‌كند:

الف- مسئوليتهاي آنان.

ب-   ماهيت فعاليت تجاري واحد مورد رسيدگي.

پ-   موضوعات مرتبط با خطر.

ت-   مشكلاتي كه ممكن است پديد آيد.

ث-   رويكرد تفصيلي انجام كار.

مسئوليتهاي گروه حسابرسي شامل حفظ بيطرفي، سطح مناسبي از ترديد حرفه‌اي و اجراي كار واگذار شده به آنان طبق اصل مراقبت حرفه‌اي است. اعضاي گروه حسابرسي بهتر است پرسشهاي خود را از اعضاي با تجربه‌‌تر گروه بپرسند؛ بدين ترتيب، گفتگوي مناسبتري بين اعضاي گروه به وجود ميآيد.

23 .  شناخت همه اعضاي گروه حسابرسي از اهداف كار مورد اجرا توسط آنان، حايز اهميت است. كار گروهي وآموزش مناسب براي كمك به اعضاي كم تجربه‌تر گروه حسابرسي در جهت كسب شناختي روشن از اهداف كار واگذار‌شده، ضروري است.

24 .  سرپرستي شامل موارد زير است:

·      پيگيري پيشرفت كار حسابرسي.

·      ارزيابي تواناييها و صلاحيت هر يك از افراد گروه حسابرسي، داشتن زمان كافي توسط هر يك از آنان براي انجام كار خود، شناخت آنان از وظايف محوله و اجراي كار طبق رويكرد برنامه ريزي شده.

·      توجه به مسائل عمده پديد آمده در جريان كار حسابرسي، ارزيابي اهميت آنها و تعديل رويكرد برنامه ‌ريزي شده به گونه اي مناسب.

·      شناسايي موضوعاتي كه به مشورت يا بررسي توسط اعضاي با تجربه‌تر گروه حسابرسي نياز دارد.

25 .  مسئوليتهاي بررسي بر اين مبنا تعيين مي‌شود كه اعضاي با تجربه‌تر گروه، شامل مدير مسئول كار، كار انجام شده توسط اعضاي كم تجربه‌تر گروه را بررسي كنند. بررسي‌كنندگان،موارد زير را ارزيابي ميكنند:

الف- انجام شدن كار طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي، قانوني و مقرراتي.

ب-   مشخص شدن موضوعات عمده مستلزم بررسي بيشتر.

پ-   انجام شدن مشورتهاي مناسب ومستند كردن و اجراي نتايج مشورتها.

ت-   ضرورت تجديد نظر در ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان كار اجرا شده.

ث-   پشتيباني كار انجام‌شده از نتايج بدست ‌آمده و مستند شدن آن به گونه‌اي مناسب.

ج-   كافي و مناسب بودن شواهد كسب شده براي پشتيباني از گزارش حسابرس.

چ-   دستيابي به اهداف روشهاي انجام كار حسابرسي.

26 .  مدير مسئول كار، پيش از صدور گزارش حسابرس، از طريق بررسي مستندات حسابرسي و گفتگو با گروه حسابرسي بايد متقاعد شود كه شواهد حسابرسي كافي و مناسب براي پشتيباني از نتايج بدست‌آمده و صدور گزارش حسابرس، كسب شده است.

27 .  مدير مسئول كار، بررسيهاي خود را به موقع و در مقاطع مناسب اجراي كار انجام مي‌دهد. اين امر سبب مي‌شود كه موضوعات عمده، در حد رضايت مدير مسئول كار و پيش از صدور گزارش حل و فصل گردد. اين بررسيها، زمينه‌هاي مهم قضاوتي، به ويژه موضوعات پيچيده يا بحث انگيز شناسايي شده در جريان كار حسابرسي، خطرهاي عمده و ساير زمينه‌هايي را در بر مي‌گيرد كه مدير مسئول كار آنها را با اهميت تشخيص دهد. مدير مسئول كار لازم نيست همه ‌مستندات حسابرسي را بررسي كند، اما ميزان و زمان بررسيها را مستند مي‌كند. مسائل ناشي از بررسيها لازم است در حد رضايت مدير مسئول كار حل و فصل شود.

28 .  چنانچه در جريان كار حسابرسي مدير مسئول كار تغيير كند، مدير جديد، كارهاي انجام شده تا تاريخ تغيير را بررسي مي‌كند. مدير جديد مسئول كار، روشهاي بررسي را به اندازه‌اي اجرا مي‌كند كه براي اطمينان از برنامه ريزي و اجراي كار انجام شده تا تاريخ بررسي بر طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي، قانوني و مقرراتي كافي باشد.

29 .  در مواردي كه بيش از يك مدير، مسئوليت يك كار حسابرسي را به عهده دارند، روشن بودن مسئوليتهاي هر مدير و درك آن توسط هر يك از اعضاي گروه حسابرسي، حايز اهميت است.

 

مشاوره

30 .    مدير مسئول كار بايد:

الف-   مسئوليت انجام مشورت مناسب توسط گروه حسابرسي درباره موضوعات پيچيده و بحث انگيز را به عهده داشته باشد.

ب-     متقاعد شود كه اعضاي گروه حسابرسي در جريان كار حسابرسي، با يكديگر و سايرين در سطوح مناسب، درون يا برون مؤسسه، مشورت لازم را به عمل آورده‌اند.

پ-     متقاعدشود كه ماهيت، حدود و نتايج ناشي از اين گونه مشورتها مستند شده و مورد ‌تأييد طرف مشاوره قرار گرفته ‌است.

ت-     مشخص‌كند كه نتايج ناشي از مشورتها اجرا شده است.

31 .  مشورت اثربخش با ساير كارشناسان مستلزم اين است كه همه حقايق مربوط، به آنها اطلاع ‌داده‌ شود تا بتوانند در باره موضوعات فني، اخلاقي يا غيره، آگاهانه اظهار نظر كنند. درصورت لزوم، گروه حسابرسي با افراد داراي دانش، سوابق و تجربه مناسب در درون يا برون مؤسسه ، مشورت مي‌كند. نتيجه ناشي از مشورتها به گونه‌اي مناسب مستند و اجرا مي شود.

32 .  مشورت گروه حسابرسي با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت مي‌يابد؛ براي مثال، در مواردي كه مؤسسه فاقد كارشناس ذيصلاح است. گروه حسابرسي مي‌تواند از خدمات مشاوره‌اي ساير مؤسسات و مراجع حرفه‌اي يا قانوني استفاده كند.

33 .  مشورت با ساير كارشناسان در باره موضوعات پيچيده يا بحث انگيز، از طريق تأييد توسط مشورت كننده و مشاور مستند مي‌شود. اين مستند سازي چنان كامل و تفصيلي است كه امكان درك موارد زير فراهم مي‌شود:

الف- موضوع مورد مشورت.

ب-   نتايج مشورت، شامل هر نوع تصميمات اتخاذ شده، مبناي آن تصميمات و چگونگي اجراي آنها.

 

اختلاف نظر

34 .  درمواردي كه بين اعضاي گروه حسابرسي و افراد طرف ‌مشورت و، در موارد مربوط، بين مدير مسئول كار و بررسي‌كننده كنترل كيفيت كار حسابرسي، اختلاف نظر باشد، گروه حسابرسي بايد در برخورد با نظرهاي متفاوت و حل و فصل آنها از سياستها و روشهاي مؤسسه پيروي كند.

35 .  درصورت لزوم، مدير مسئول كار به اعضاي گروه حسابرسي اطلاع مي‌دهد كه آنها مي‌توانند موضوعات مورد اختلاف نظر را به گونه‌اي مناسب و بدون ‌نگراني از پيآمد آن به ‌اطلاع مدير مسئول كار يا ساير افراد درون مؤسسه برسانند.

 

بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي

36 .    مدير مسئول كار براي حسابرسي صورتهاي مالي شركتهايي كه اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده است بايد:

الف-   مشخص‌كند كه يك بررسي‌كننده كنترل كيفيت كار حسابرسي انتخاب شده است.

ب-     موضوعات عمده مشخص‌شده درجريان كار حسابرسي، شامل موارد شناسايي‌شده درجريان بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي را با بررسي‌كننده كنترل كيفيت، مورد‌بحث قراردهد.

پ-     گزارش حسابرس را تازمان تكميل بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي صادرنكند.

درمورد ساير كارهاي حسابرسي كه بررسي كنترل كيفيت انجام‌ مي‌شود، مدير مسئول كار الزامات مقرر در بندهاي ”الف“ و ”پ“ را رعايت مي‌كند.

37 .  درمواردي كه در زمان شروع كار حسابرسي، بررسي كنترل كيفيت ضرورت نداشته ‌است، مدير مسئول كار مي‌داند كه تغيير در شرايط ممكن است اين گونه بررسي را ضروري سازد.

38 .  بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي بايد شامل ارزيابي بي‌طرفانه موارد زير باشد:

الف-   قضاوتهاي عمده به ‌‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسي.

ب-     نتايج بدست‌آمده براي تهيه گزارش حسابرس.

39 .  بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي معمولاً حاوي گفتگو با مدير مسئول كار، بررسي اطلاعات مالي و گزارش حسابرس و، به ويژه، بررسي مناسب بودن گزارش حسابرس است. اين كار شامل بررسي مستندات حسابرسي انتخاب ‌شده درباره قضاوتهاي عمده به ‌عمل‌آمده توسط گروه حسابرسي و نتايجي كه آنها بدست ‌آورده‌اند نيز مي‌باشد. ميزان رسيدگي، به ‌پيچيدگي كار حسابرسي و خطر احتمال مناسب ‌نبودن گزارش حسابرس در شرايط موجود، بستگي‌دارد. انجام بررسي، مسئوليتهاي مدير مسئول كار را كاهش نمي‌دهد.

40 .  بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي درمورد حسابرسي صورتهاي مالي شركتهايي كه اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده است شامل توجه به موارد زير مي‌باشد:

·      ارزيابي استقلال مؤسسه درارتباط ‌با هر كار حسابرسي توسط گروه حسابرسي.

·      خطرهاي عمده شناسايي‌شده درجريان كار حسابرسي (طبق بخش 5-31 ، شناخت واحدموردرسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف بااهميت) و برخورد با آن خطرها (طبق بخش 33 ، روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي)، شامل برآورد گروه حسابرسي از خطر تقلب و برخورد با آن.

·      قضاوتهاي به ‌عمل‌آمده، به ويژه در ارتباط ‌‌با اهميت و خطرهاي عمده.

·      انجام مشورت مناسب درمورد موضوعات حاوي اختلاف نظر يا ساير‌موضوعات پيچيده يا بحث انگيز و نتايج بدست ‌آمده از اين‌ مشورتها.

·      ميزان اهميت و چگونگي حل و فصل تحريفهاي اصلاح ‌شده و نشده شناسايي ‌شده درجريان حسابرسي.

·      موضوعاتي كه لازم است به اطلاع مديران اجرايي و هيئت مديره و، در موارد مقتضي، ساير اشخاص مانند مراجع قانوني برسد.

·      اين كه آيا مستندات انتخاب شده براي بررسي، كار انجام شده در ارتباط با قضاوتهاي عمده را منعكس و نتايج بدست آمده را پشتيباني مي‌كند يا خير.

·      مناسب بودن گزارش حسابرس براي صدور.

بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي درمورد حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي، غير از حسابرسي صورتهاي مالي شركتهايي كه اوراق بهادار  آنها به عموم عرضه شده، ممكن‌است، شامل بعضي يا همه اين موارد باشد.


 نظارت

41 .  موسسه ملزم است به منظور كسب اطمينان معقول نسبت به مربوط، مناسب و اثربخش بودن سياستها و روشهاي مرتبط با سيستم كنترل كيفيت و همچنين اجراي آن در عمل، سياستها و روشهاي لازم را برقرار كند. مدير مسئول كار نتايج فرايند نظارت را كه در آخرين بخشنامه‌هاي صادر شده توسط مؤسسه منعكس گرديده است مورد توجه قرار مي‌دهد. مدير مسئول كار موارد زير را بررسي مي‌كند:

الف- احتمال تأثير نارساييهاي مندرج در بخشنامه‌ها بر كار حسابرسي.

ب-   كافي‌بودن معيارهاي بكارگرفته ‌شده توسط مؤسسه براي اصلاح شرايط در مورد حسابرسي مربوط.

42 .  يك نارسايي در سيستم كنترل كيفيت مؤسسه لزوماً نشان ‌دهنده اين نيست كه يك كار حسابرسي طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي، قانوني و مقرراتي انجام ‌نشده يا گزارش حسابرس، مناسب نبوده ‌است.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 20-07-1393, 12:27

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی